Nå ber bygningsrådet om en avklaring for å sikre forutsigbarhet i fortettingssaker.

Som Adresseavisen omtaler i dag, er det gitt avslag på søknad om dispensasjon for et byggeprosjekt i Ludvig Musts veg, mens et lignende prosjekt i Søndre Ebergs gate fikk dispensasjon. Begge prosjektene ble enstemmig godkjent av bygningsrådet, prosjektet i Ludvig Musts veg sågar to ganger. Men dette passerte ikke hos Fylkesmannen.

- Det er veldig rart at et folkevalgt organ skal bli overprøvd av et ikke folkevalgt organ, særlig når det gjelder utøvelse av skjønn, sier Høyres kommunalråd Merethe Baustad Ranum.

Mulig forskjellsbehandling

Det var kommunalråd Geirmund Lykke (KrF) som tok opp saken. Han reagerte på det som kan oppfattes som forskjellsbehandling og lurte på om utfallet av saken i Ludvig Musts veg kunne blitt annerledes om den var fremmet som en reguleringssak og ikke som en dispensasjonssøknad.

Han fikk enstemmig tilslutning til sitt forslag om å be rådmannen ta initiativ til at prinsippene for fortsatt byfortetting tas opp i formannskapets neste møte med Fylkesmannen.

Forutsigbarhet

- Bygningsrådet er opptatt av å sikre en mest mulig forutsigbar praksis ved fortetting av sentrumsnære områder, sier Lykke.

Han fikk støtte fra Høyres kommunalråd Yngve Brox som refererte til både den forrige og den sittende regjering som har gitt føringer om effektiv arealbruk i de største byene.

- Men fortetting med kvalitet krever utøvelse av skjønn. Da må vi få klarlagt hvilke forventninger vi kan regne med.

Individuell behandling

Bygningssjef Steinulf Hoel pekte på at alle saker skal behandles indivduelt og at det vanskelig kan trekkes generelle konklusjoner på grunnlag av enkeltvedtak hos Fylkesmannen. Men også han ser behov for å gå i dialog med Fylkesmannen ettersom det generelt er registrert en noe strengere praksis i vurderingen av dispensasjoner når det gjelder avstander og høyder etter plan- og bygningsloven. Rådmannen har etter dette på eget initiativ satt i gang et arbeid for å vurdere egen dispensasjonspraksis.

- Fylkesmannen skal i utgangspunktet vurdere rettsanvendelsen i kommunens vedtak, men det er også her snakk om et visst skjønn, og det er ved dette skjønnet kommunen og Fylkesmannen ser ut til å ha lagt listen noe ulikt.

Jan Høst som er initiativtaker til prosjektet i Ludvig Musts veg sier i en kommentar etter bygningsrådets behandling at det ser ut som han må fremme saken som en reguleringssak for egen eiendom på grunn av noen centimeter byggehøyde.