Lærerutdanningen er i hardt vær etter at Universitet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag fusjonerte ved årsskiftet. 23. juni skal styret ved det nye universitetet vedta ny fakultetsstruktur. Det har fått en dekan og en visedekan i Bodø til å si opp i protest.

- Jeg sier opp i protest mot at selve prosessen ikke er faglig nok fundert, sier dekan Wenche Rønning ved Profesjonshøgskolen.

Adressa skrev før fusjonen at ansatte på lærerutdanningen i Levanger fryktet konsekvensene av fusjonen. De mente det var en forutsetning for fusjonen at både lærer- og helseutdanningen skulle styres fra levanger og reagerte på forslaget om at helsefag skulle bli styrt fra Bodø.

- Har ikke blitt hørt

Profesjonsshøgskolen i Bodø er foreslått delt i et fakultet for lærerutdanning og et fakultet for helsevitenskap. Fakultetet for lærerutdanning skal etter rektors forslag ledes fra Levanger. Det kan ikke ledelsen ved dagens fakultet i Bodø akseptere, ifølge Universitetsavisa. Dekan Wenche Rønning og visedekan Ann Gøril Hugaas ved Lærerutdanning, kunst- og kulturfag sier begge opp stillingene sine og skal etter planen fratre fra 31. juli.

- Jeg opplever at jeg ikke er blitt lyttet til i prosessen som omhandler framtidig organisering av universitetet, sier Wenche Rønning til Avisa Nordland.

- Man kan være enig eller uenig i det som til slutt bestemmes, men for meg handler dette først og fremst om at vi ikke er lyttet til underveis. Det handler om respekten for de ansatte. Det ble satt ned en gruppe som skulle jobbe med dette. Ny organisering handler i stor grad om Profesjonshøgskolen. Det er den som er satt i spill. Men vi var ikke representert i arbeidsgruppa inntil jeg krevde å få inn en representant, sier Rønning til avisa.

Vil beholde Profesjonshøgskolen

Hun sier til Adresseavisen at de krevde en ekstern vurdering, men at dette ikke er gjort.

- Vi ville hatt en grundigere vurdering av fagkompetansen. Dessuten tror jeg heller ikke det er fornuftig å splitte Profesjonshøgskolen i Bodø i to.

Hun mener også det er feil at omorganiseringen skjer samtidig med at det fra 2017 kommer nye krav til masterutdanning i hele grunnskolelærerutdanningen.

- Ingen av våre tre lærerutdanninger er nå i stand til å møte de nye kravene om masterutdanning, sier hun.

- Vi jobber hardt for å få kompetanse på plass.

Ikke til det beste for lærerutdanningen i Nordland

Ifølge Universitetsavisa skriver de to: «Vår vurdering er at Profesjonshøgskolens argumenter ikke har blitt lyttet til i den prosessen som har pågått fram mot at det nå er utarbeidet et beslutningsgrunnlag, og det legges opp til et vedtak som vi mener ikke vil være til det beste for lærerutdanningen i Nordland, men heller ikke for Profesjonshøgskolens interesser mer generelt».

I Levanger vil ikke dekan ved lærerutdanningen, Erik Solli, si noe om oppsigelsene. Han slår fast at det er en sak mellom rektor ved Nord Universitet og de to som har sagt opp.

- Det har vært forutsetningen fra fusjonsforhandlingene at fakultetet for lærerutdanning skal ledes fra Levanger, sier han.

Den nye fakultetsstrukturen skal være på plass fra 1. januar 2017.

Dekan Wenche Rønning
Foto: Vegard Eggen