Avgjør lianbeboernes framtid i april

I april skal bygningsrådet i Trondheim velge skissen til ny regulerings-plan for Lian. Dermed velger de framtida for mange lianbeboere.

Saken oppdateres.

Valget er avgjørende for mange av dem som bor på Lian: Må de flytte, rive eller får de fortsatt bo på Lian?

Bygningsrådet har fem ulike skisser å velge mellom når det skal lage en ny reguleringsplan for Lian og Kystadmarka. Rådmannen har lagt frem fire alternativer, mens Lian vel har et eget forslag.

Når bygningsrådet har valgt et alternativ, skal administrasjonen utarbeide en ny reguleringsplan på grunnlag av det valgte alternativet. Først til høsten er det første utkastet til ny reguleringsplan - og framtidsutsiktene for Lian - ferdig. Til jul i år skal bystyret etter planen behandle reguleringsplanen politisk.

Felles for alle alternativene er et overordnet mål om at status på eiendommene på Lian skal vurderes på nytt: Skal bygget klassifiseres som hytte eller helårsbolig?

Fem alternativ

Bygningsrådet skal velge mellom følgende alternativ:

Alternativ 0: Gjeldende plan, som ble godkjent i 1985. Planen var en såkalt «frysplan» som godkjente fortsatt bruk av eiendommene, men ingen økt utnyttelse. Dette innebærer oppfølging av ulovlige bruksendringer, samt ulovlige byggetiltak og inngrep.

Alternativ 1: Områder med mange boliger og med karakter som boligområde, blir rene boligområder.

Alternativ 2: Alternativet åpner for at enda flere hytter endrer status til bolig enn alternativ 1. Områder med noe innslag av boliger blir også boligområder.

Alternativ 3: Dette alternativet tar «nye grep» for å endre området. Det går ut på at en del av de hyttene som ligger mest i utkanten av området blir revet og innløst eller ekspropriert. Alternativet innebærer videre at eierne av de eksproprierte eller bortregulerte eiendommene får mulighet til å kjøpe ny tomt lenger ned på Lian der det er helårsboliger.

Lian vels alternativ: Alternativet legger opp til en slags «frysplan», at de som bor i området i dag skal få boligstatus, forutsatt at de har tilfredsstillende vann- og kloakkløsning. I tillegg ønsker de at tre eiendommer som benyttes som fritidsbolig skal få boligstatus. Dette på grunn av at disse eiendommene tidligere har vært benyttet til bolig.

På forsiden nå