- Ingen varig løsning

Politikerne i byutviklingskomiteen vedtok i går skissen som skal danne grunnlaget for ny reguleringsplan på Lian. Vedtaket innebærer færre hytter med boligstatus enn det rådmannen foreslår.

Saken oppdateres.

I tråd med rådmannens forslag, vedtok et bredt politisk flertall i byutviklingskomiteen en skisse som innebærer at områder på Lian med mange boliger blir boligområde. Bebyggelse som ligger innimellom boliger får boligstatus. Hytter i utkanten av disse områdene beholder status som hytte. Folk som benytter disse utkanthyttene som helårsbolig, blir tvunget til å flytte.

Men i motsetning til rådmannen, går flertallet i byutviklingskomiteen inn for at ubebygde hytteeiendommer og falleferdige hytter fortsatt skal ha hyttestatus eller rives. Det betyr at 15-19 hytter får boligstatus, og ikke 45.

Bortsett fra Frp var det enstemmighet for dette alternativet, noe som betyr at det mest sannsynlig blir flertall for denne skissen når saken skal behandles i bystyret. Frp er i opposisjon til alle av rådmannens skisseforslag, og går inn for Lian Vels reguleringsforslag: boligstatus til alle som er tilknyttet det kommunale vann- og avløpssystemet.

Høyre ville imidlertid ha med dette som et punkt i fellesforslaget, men ble nedstemt.

1967-regelen

Mange Lian-beboere blir rammet av alternativet som ble vedtatt. Lages reguleringsplanen akkurat i tråd med skissen, må de flytte.

Men et fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Høyre som fikk bred oppslutning, tenner nytt håp. Det slår nemlig fast at rådmannen på nytt må vurdere noen av boligene som han i skissen mener bør ha fortsatt hyttestatus.

- Fellesforslaget åpner opp for at noen flere kan få boligstatus på hjemmet sitt, sier leder Borgar Hagen i Lian Vel som spent fulgte møtet i går.

Det ble også vedtatt at det i reguleringsbestemmelsene må stilles strenge krav til størrelse og utforming på husene, slik at de tilpasses terrenget. Beboere som kan dokumentere at huset ble brukt som helårsbolig før 1967, kan også få boligrett.

Før 1967 kunne enhver ta i bruk hytta som helårsbolig. Boligrett er imidlertid noe annet enn boligstatus, da har du ingen rett til vei eller til å bygge ut huset, bare rett til å bruke boligen. Kun Høyre stemte for at 1967-regelen skal innebære boligstatus.

- Ved å kun gi dem boligrett - og ikke boligstatus - har vi fortsatt det samme problemet som vi har i dag i forhold til ulovlige byggetiltak, sier Høyres Kristen Mo. Borgar Hagen er enige i Høyres vurdering.

- Med boligstatus kunne denne gruppa fått mer trygghet. Nå må de fortsatt være «annenrangs» beboere, sier Hagen.

- Folk flytter ikke

Selv om fellesforslaget fra Ap og Høyre er mer positivt for lianbeboerne enn rådmannens forslag, mener Hagen og Johansen fortsatt at skissen som ble vedtatt ikke løser Lian-problemet. Lian Vels alternativ til ny reguleringsplan innebærer at alle som har vann og avløp bør få boligstatus.

- Forslaget løser ingenting. Problemet med ulovlig bruksendring vil ikke forsvinne selv om bystyret vedtar at noen må flytte. Tror du virkelig at folk som har bodd flere tiår i «hytte» med vei, vann og kloakk virkelig flytter? Neppe, sier Hagen.

Arne Byrkjeflot (RV), leder for byutviklingskomiteen, er fornøyd med at det ble vedtatt en noe «strengere» skisse enn det rådmannen la opp til.

- Men forslaget er «snillere» enn prosessen på Jonsvatnet. Hvilke konsekvenser kan det få?

- En reguleringsplan danner ikke en presedens rent juridisk. Det betyr at folk på Jonsvatnet ikke uten videre kan gå til rettssak med det som grunnlag. Men jeg er selvsagt redd for at man vil rope om urettferdighet når det gjelder likebehandling, sier Byrkjeflot.

Enige. Alle unntatt Frp i byutviklingskomiteen gikk inn for rådmannens alternativ I som grunnlag for ny reguleringsplan for Lian og Kystadmarka. Men politikerne vedtok at ubebodde hyttetomter eller falleferdige hytter fortsatt skal ha hyttestatus eller rives.
På forsiden nå