- Større sak enn Alta-saken

Fosen-samene og utbyggerne møtes i retten

Tirsdag starter en uvanlig rettssak i den gamle lagmannsrettssalen i Erling Skakkes gate i Trondheim. Da møtes Fosen-samene og utbyggerne som vil anlegge vindkraftpark på Storheia ansikt til ansikt for første gang i en rettssal.

Urfolk vs makta: Bildet er fra et møte om vindkraft i Åfjord i 2012. Fra venstre Arvid Jåma, Leif Arne Jåma, Terje Haugen og daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe. 

Saken oppdateres.

Instansen er skjønnsretten, og foranledningen er sør-gruppa i Fosen reinbeitedistrikt sin protest mot at Fosen vind skal få anlegge vindpark i reinbeiteområdet deres på Storheia på Fosen.

Det ventes stort oppmøte av urfolk og sympatisører av samenes sak.

Dersom det ender med en avgjørelse i samenes favør, og denne blir rettskraftig, kan det bety en saga blott for vindkraftplanene på Fosen.

Kommentar: Reindriftssamene kjemper videre

Gigantisk utbygging

Bak Fosen Vind står Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power. Planen deres er å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg der parkene skal ligge på Hitra og i Snillfjord i tillegg til Fosen. Den største parken vil komme på Storheia i Åfjord kommune, og vil okkupere en sentral del av vinterbeitene til reindriftsnæringen på Fosen.

De reageres også mot at selve utbyggingen på Storheia skal pågå året rundt i fem år. Det mener samene er brudd på NVEs konsesjonsvilkår der det ble lagt til grunn at utbyggingen bare skal skje i perioder reinen ikke bruker området.

Arbeidet med bygging av 60 kilometer med internveier, 80 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur er allerede godt i gang.

Samer kjemper også mot vindparken på Stokkfjellet i Selbu

Viser til urfolks rettigheter

Samene viser også til ILO-konvensjon om urfolks rettigheter og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter- Det er om samene har rettigheter etter folkeretten, at skjønnsretten blant annet skal ta stilling til.

LES OGSÅ: Vindmøllene vil ødelegge fjellet mitt

Ti dager lang rettssak

Det er satt av ti dager til saken, og allerede onsdag skal retten på befaring på Storheia.

Sør-gruppa i Fosen reinbeitedistrikt vil være representert med advokat Geir Haugen som har ført en lang rekke saker på vegne av Norges urfolk siden 1970-tallet. Under Alta-saken var han prosessfullmektige.

- Storheia-saken er en klart større sak enn Alta-saken, sier Haugen.

- Dette handler om Europas største vindkraftanlegg på land og overkjøring av en liten gruppe sørsamer som har vært utsatt for overgrep i flere hundre år ved at de blant annet er blitt fratatt fjellområder uten deres samtykke. Vi vil bruke folkeretten og urfolksvernet for å prøve å rette opp noe av uretten mot dem. I moderne tid er de også rammet gjennom inngrep i reinbeiteområdene i form av hytte- og vegbygging. Får vindkraftutbyggingen fortsette vil det bety at reineiere må gi opp driften, sier Haugen.

Kronikk: Fosen vårt Standing Rock?

Fosen Vind: Reindriftsutøverne er hørt flere ganger

- Har en sterk sak

Retten vil bli administrert av sorenskriver Hans Hugo Kristoffersen som har flere juridisk fagkyndige ved sin side.

Haugen kommer til å føre 10 – 12 vitner, deriblant professor i folkerett Mattias Åhrén.

- Jeg mener vi har en sterk sak, men utfallet er alltid vanskelig å spå. Skulle vi tape, kommer vi til å anke saken videre. Vi er innstilt på å føre saken helt til menneskerettighetsdomstolen, sier Haugen.

For sør-gruppa i Fosen reinbeitedistrikt stiller Leif Arne Jåma og Arvid Jåma i retten.

Protesten deres har tidligere blitt behandlet i tingrett og lagmannsrett, hvor de tapte i begge instanser. Behandlingen foregikk da bare skriftlig. Møtet i skjønnsretten er første gang partene møtes fysisk til rettsforhandlinger.

- Har mange nye momenter

- Dette er den viktigste prosessen i kampen vår mot vindkraften. I skjønnsretten kommer vi til å legge fram mange nye momenter. Jeg har store forhåpninger om et godt utfall. Dette er noe vi har kjempet for i mange år, sier Arvid Jåma til Adresseavisen.

Støttemarkering

På Facebook-gruppen «Fosen for folket» er folk oppfordret til å følge saken. «Dette er en av de viktigste og største skjønnssakene noen sinne i det sørsamiske reindriftsområdet. Et negativt utfall vil få meget alvorlige følger for mange i sijten», heter det i posten.

Samme sted annonserer Norske Samers Riksforbund og Noerthe-Trøndelagen saemien siebrie en støttemarkering torsdag.

LES den store fotoreportasjen om Maja Kristine Jåma og reindriftsutøvernes liv.

Storheia
  • Når Storheia-parken står ferdig, vil den være Nordens største vindpark på land.
  • Sørsamene frykter at vindmøllene er begynnelsen på slutten for reindriften på Fosen, og med det den samiske kulturen i området.
  • Sørsamene teller et par tusen.
  • Fosen-samene blir en liten minoritet i minoriteten.
  • Det er to grupperinger med til sammen seks driftsenheter på Fosen.
  • Sørsamisk snakkes av mellom fem og åtte hundre personer, og anses som sterkt utrydningstruet av Unesco.
Kalvvatnan
  • I fjor høst besluttet Olje- og energidepartementet at det ikke skulle gis konsesjon for 70 vindmøller på Kalvvatnan i fjellet mellom Nord-Trøndelag og Nordland.
  • OED viste da til vernet folkeretten oppstiller for urfolks næringsutøvelse, og at de to reinbeitedistriktene som brukte området allerede var sterkt berørt av flere energi- og vassdragstiltak og infrastruktur.
  • OED la også vekt på betydningen reindriften i området har for opprettholdelse og videreføring av den sårbare sørsamiske kulturen og språket.
Vegbygging pågår: Storheia vindpark blir den største vindparken på Fosen med 80 vindmøller. Sør-Fosen reinbeitedistrikt mener vindmøllene kommer til å ta en tredel av beitearealet på Storheia. 

Vegbygging pågår: Storheia vindpark blir den største vindparken på Fosen med 80 vindmøller. Sør-Fosen reinbeitedistrikt mener vindmøllene kommer til å ta en tredel av beitearealet på Storheia. 

Representerer samene: Advokat Geir Haugen mener han og Sør-gruppa i Fosen reinbeitedistrikt har en god sak. 

Representerer samene: Advokat Geir Haugen mener han og Sør-gruppa i Fosen reinbeitedistrikt har en god sak. 

Kalvvatnan: Reindriftsutøver Ina-Theres Sparrok (21) var frontfigur i motstanden mot vindmøllene på Kalvvatnan, og fikk til slutt medhold. 

Kalvvatnan: Reindriftsutøver Ina-Theres Sparrok (21) var frontfigur i motstanden mot vindmøllene på Kalvvatnan, og fikk til slutt medhold. 

På forsiden nå