Rådmannen godtar deler av planen for nye Spektrum

De foreslår å si ja til det meste, men rådmannen ønsker å avslå en dispensasjonssøknad og det stilles spørsmål rundt hvordan fasaden er utformet.

Trondheim Spektrum river først den gamle hallen fra 60-tallet. Tirsdag behandles søknad om rammetillatelse for den nye storhallen. 

Saken oppdateres.

Politikerne i bygningsrådet må tirsdag ta stilling til Trondheim Spektrums søknad om såkalt rammetillatelse, blant annet om byggets fasade.

Rådmannen mener tiltaket i hovedsak er i tråd med reguleringsplanen, men det stilles likevel spørsmål ved fasadeutformingen. Dette er konkretisert i innstillingen som politikerne nå skal ta stilling til.

- Stort sett oppfyller tiltaket de rammene som ligger i reguleringsplanen, men prosjektet er ikke kommet langt nok i å konkretisere valgt estetikk. Dette jobber Trondheim Spektrum videre med, og vil få anledning til å konkretisere valgt løsning på et senere tidspunkt, sier bygningssjef Trine Lill Johansen.

Les også: Slik blir nye Spektrum

Prinsipielle saker fremlegges av og til til politisk behandling i bygningsrådet.

- Denne saken har stor offentlig interesse, så vi finner det derfor naturlig at vedtaket fattes i politisk organ, sier bygningssjefen.

Blir ny: Planene for Trondheim Spektrum. 

Les også: Spektrum-saken kan skape politisk kaos i Trondheim

Avslår dispensasjonssøknad

Rådmannen foreslår også at politikerne avslår deler av tiltaket. Trondheim Spektrum har søkt om dispensasjon når det gjelder fasaden mot nordvest. Her ønsker ikke utbygger å bruke glass i første etasje på den måten som det står i reguleringsplanen.

- Vi mener vi ikke bør gi dispensasjon her. Glass i første etasje gir en oppdeling av fasaden og er med på å skape åpne og aktive fasader, sier Johansen.

Når det gjelder fasaden mot nordvest, ønsker ikke rådmannen å gå med på Trondheim Spektrums dispensasjonssøknad. 

 

«Glass gir også mulighet for kontakt mellom bygningens innside og utside, og gir de nedre delene av bygget en mer transparent skala som virker imøtekommende og hindrer at bygget fremstår som lukket og utilgjengelig,» heter det i saksfremlegget.

Trondheim Spektrum ber om dispensasjonen fordi de mener det må til for å sørge for en funksjonell organisering og bruk av hall: «Et glassfelt her vil ikke gi utsyn, og et innsyn vil kun bli i stålbæresystemet til teleskoptribunen. Det samme gjelder når teleskoptribunen er i bruk, da vil et glassfelt kun gi innsyn mot bærekonstruksjonen med stag og skinner under den uttrekte tribunen,» heter det blant annet i saksfremlegget. Trondheim Spektrum mener bruk av glassfelt vil være svært uhensiktsmessig, skape driftsmessige utfordringer uten å gi noen kvaliteter til omgivelsene.

Så blir det opp til politikerne om de vil gi dispensasjon, eller høre på rådmannens råd.

Les også: Her er rivingen godt i gang

Ny igangsettingstillatelse

Etter at politikerne har behandlet rammesøknaden, vil saken etterfølges av en teknisk formell godkjenning. Etter rammetillatelse følger søknader om igangsettingstillatelse.

- Det betyr at vi nå mener det er grunnlag for å gi klarsignal til det overordnede, så kommer vi tilbake til blant annet fasadeutforming senere. Tiltakshaver vil snart presentere sine planer overfor politikerne, også med materialprøver. Det blir ikke under bygningsrådet tirsdag, men i et annet fora, sier bygningssjefen.

I rådmannens konklusjon heter det: «Rådmannen stiller spørsmål ved deler av tiltakets fasadeutforming med tanke på detaljering, farge og materialvalg. I tillegg til at dette har stor betydning for den arkitektoniske utformingen, er dette også knyttet opp mot materialenes bestandighet gjennom byggets levetid, i lys av vedlikeholdsbehov i et lengre tidsperspektiv. Rådmannen stiller som vilkår at fasadene bearbeides i tråd med reguleringsplanens bestemmelser om høy kvalitet i arkitektonisk utforming og detaljering. Dette skal dokumenters ved søknad om igangsettingstillatelse.»

Les hele saksfremlegget her.

På forsiden nå