Nå er dette koronareglene i Trondheim

Formannskapet vedtok koronaregler som skal vare ut januar. Dette er forskriften.

Formannskapet i Trondheim kommune vedtok midlertidig forskrift for å hindre spredning av koronaviruset i Trondheim.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Etter at regjeringen kom med sine nasjonale smittevernregler 3. januar, ble i dag Trondheim kommunes egen koronaforskrift vedtatt av formannskapet.

LES OGSÅ: – Trondheim i stor grad nedstengt nå

Innstillingen til forslag ble enstemmig vedtatt.

Dette er forskriften som skal gjelde fra i dag til 31. januar.

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak Trondheim kommune.

Fastsatt av Trondheim kommune v/formannskapet med hjemmel i smittevernloven (LOV-1994-08-05-55) § 4-1 første ledd bokstav a) jfr kommunens delegeringsreglement punkt 4.37.

Ny forskrift som erstatter tidligere midlertidige forskrifter om smitteverntiltak i Trondheim kommune.

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrensespredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder i Trondheim kommune

§ 3 Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

§ 4 Kollektivreiser og bruk av munnbind

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 5 Munnbind i drosje og registrering av reisende

Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

§6 Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv.

Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å utføre behandlingen.

§7 Plikt til bruk av munnbind i det offentlige rom forøvrig

Det skal brukes munnbind i butikker og i fellesarealene på kjøpesentre. Det skal også brukes munnbind på serveringssteder og i tros- og livssynshus unntatt når man sitter ved bordet / på plassen. Det er videre påbudt munnbind i lokaler for kultur-, trenings-,sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke utøver under selve kultur- eller idrettsaktiviteten. Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§8 Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig og hensiktsmessig for gjennomføring av arbeidet. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

§ 9 Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Trondheim kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholderkravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

§ 10 Begrensning i sosiale kontakter

Sosiale kontakter ut over egen husstand og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til 10 per uke. Med 10 sosiale kontakter menes det kontakter samlet for alle husstandens medlemmer ut over kontakter i barnehage, skole og arbeid.

§ 11 Avstandskrav på private treningssentre, fysikalske institutt etc.

Private treningssentre, fysikalske institutt etc. kan holde åpent dersom det sørges for at det overholdes minst 2 meters avstand mellom de besøkende som driver fysisk aktivitet.

§ 12 Fritidskulturaktiviteter innendørs

Fritidskulturaktiviteter avlyses frem til 18.01.2021. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Det gjøres unntak for kulturskolens undervisning og tilbudet i fritidsklubber for barn og ungdom med spesielle behov.

§ 13 Idrettshaller

Idrettshaller skal holde stengt frem til 18.01.2021, unntatt for toppidrett.

§ 14 Ansvar

Trondheim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 15 Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 16 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jfr. smittevernloven § 8-1.

§17 Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft straks etter kunngjøring og til og med 31.1.2021 med unntak av§§ 11 og 12. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

LES OGSÅ: - Henger ikke på greip at vi ikke stenger svømmehaller og treningssenter

Støtte til besøksbegrensning

I tillegg vedtok formannskapet følgende uttalelse, etter forslag fra Elin Marie Andreassen i Frp:

«I Formannskapet vil understreke betydningen av sosial distansering for å begrense smittespredning, og oppfordrer sterkt til at kommunens innbyggere slutter lojalt opp om nasjonale myndigheters anbefaling om å unngå å ha gjester i hjemmet de neste 14 dagene, med de unntak som følger av nasjonale anbefalinger.»

Venstres Erling Moe fikk enstemmighet bak forslaget om et tillegg til forskriften: «Det er påbudt med munnbind innendørs i offentlige rom, og utendørs der det ikke er mulig å holde avstand».

LES OGSÅ: Tre personer smittet på helsehus i Trondheim

Vedtok munnbindanbefaling ved henting

Elin Marie Andreassens forslag til tillegg, angående barnehagehenting, ble enstemmig vedtatt. Det understreker anbefalingen om bruk av munnbind i hente/bringesituasjonen. «Formannskapet anbefaler at foresatte benytter munnbind ved henting og bringing i barnehagen, med unntak for situasjoner der det er behov for å ta av munnbindet for å ivareta barnets trygghet. Bruk av munnbind er særlig aktuelt på tidspunkt der mange henter og bringer samtidig».

Ingrid Skjøtskifts (H) forslag om å tilpasse kommunens tiltak til smittenivå fire, og derigjennom stenge av mer svømmehaller, treningsstudio og kulturtilbud fikk tre stemmer og falt.

Elin Marie Andreassens forslag om endring av setninger i forskriften knyttet til hjemmekontor og møtevirksomhet falt.

LES OGSÅ: Arild fikk den første koronavaksinen i Trondheim

Ber om mer info om svømmehaller

Rita Otterviks forslag om arbeidsinnvandring: "Kommunedirektøren bes snarest iverksette tiltak for å følge opp arbeidsplasser som har arbeidsinnvandrere for å sørge for at smitteverntiltak overholdes. Formannskapet orienteres i egen sak i neste møte", ble enstemmig vedtatt.

Rita Otterviks forslag om svømmehaller: "Kommunedirektøren bes komme tilbake med en konkret vurdering av svømmehaller med en vurdering av smitteverntiltak og mulig stenging", ble enstemmig vedtatt.

Merknadene fra Erling Moe (V): "Skoler og barnehager må være forberedt til å gå over til rødt nivå på kort varsel" og Geirmund Lykke (Krf): "Formannskapet ber kommunedirektøren sikre at bemanning til smittesporing blir tilstrekkelig til en grundig utredning, for å unngå en økning i andelen smittetilfeller med ukjent kilde", fikk begge bred støtte i formannskapet.

Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag her

På forsiden nå