Vil fortsette med de strenge tiltakene

Det foreslås at de strenge koronatiltakene som ble vedtatt forrige mandag fortsetter.

Det er en nedgang i smittetallene i Trondheim. Men ikke nok til at det blir forandringer i den nye forskriften.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Allerede søndag kveld varslet kommunedirektør Morten Wolden fortsatt strenge regler. Da hadde han, kommuneoverlegen og smittesporingssjefen hatt et statusmøte med oppdatering på smittesituasjon og forberedelse til ny forskrift. Tidligere søndag var kommunens helseledelse i kontakt med Folkehelseinstituttet.

– Anbefalingen fra FHI er fortsatt at lokale utbrudd må slås ned med strenge tiltak, sa Wolden.

Nå er forslaget til ny midlertidig smittevernforskrift offentliggjort, og den viser videreføring av de allerede strenge koronareglene som gjelder i Trondheim nå.

Søndag ble fem nye smittetilfeller avdekket i Trondheim. Den nye forskriften skal behandles politisk tirsdag.

Her er det nye forslaget

1. Formannskapet vedtar å videreføre følgende påbud som tilsvarer nasjonal covid-19 forskriften kap. 5B:

Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – høyt tiltaksnivå. Dette innebærer

a. Stenging av virksomheter

b. Forbud mot arrangementer

c. Påbud om hjemmekontor

d. Skjenkestopp

e. Stenging universiteter, høyskoler og fagskoler

f. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

g. Plikt til å bruke munnbind

2. Formannskapet vedtar i tillegg følgende påbud i lokal forskrift:

a. Forbud mot private sammenkomster i eget hjem med flere enn to gjester innendørs eller fem gjester utendørs.

3. Formannskapet vedtar å forlenge følgende sterke anbefalinger:

Begrense sosiale kontakter til inntil 5 personer per uke (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/ skole)

(Se hele forskriften nederst)

Morten Wolden  Foto: Morten AntonsenLES OGSÅ: – Våre ansatte gråter og er fortvilt. Det må finnes andre muligheter

Vurderer skjenking

I vurderingene for fortsatt strenge tiltak skriver Wolden at selv om man ser positiv trend i smittetallene, har det gått for kort tid til å vurdere om dette er en sikker trend eller tilfeldig variasjon.

Kommunens medisinskfaglige rådgivere anbefaler derfor at dagens forskrift forlenges.

Samtidig skriver han at det har vært flere dialogmøter med NHO, LO og Fellesforbundet, treningssenter og svømmehaller, samt utelivsbransjen i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Han påpeker at det kan være vektige og gode grunner for å ha en begrenset åpning for utelivsbransjen og treningssentra/svømmehaller, men mener likevel at en helhetlig «pakke» av tiltak som 5b, fortsatt er det mest målrettede og foretrukne tiltak.

Men:

«Dersom formannskapet likevel ønsker å åpne for skjenking, bør det som tidligere gis kun knyttet til måltid og med begrenset skjenketid (2200 og siste innslipp 2100 eller 2000). En eventuell åpning kan også begrenses til bordbestilling med full gjesteregistrering, som vil begrense muligheten til å oppsøke flere steder samme kveld. Dette er forslag som også ble løftet fram av NHO/LO og Fellesforbundet. Et annet forslag er å begrense antall gjester som sitter ved bordet, og avstandsbegrensninger. Dersom man velger å åpne treningssentra og svømmehaller, bør dette som tidligere gjøres i henhold til kommunens veileder og med 2 meters avstand mellom de som trener, eventuelt også med antallsbegrensning (svømmehaller).»


Gjest: Restauranteier Daniel Johansson er mildt sagt irritert over skjenkeforbudet. - 15 meter fra uteserveringa er det full fest, men vi får ikke selge alkohol. Hårreisende, sier han.


Forskriften i sin helhet:

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak Trondheim kommune.

Erstatter forskrift fastsatt av formannskapet i Trondheim kommune 31. mai i 2021

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder i Trondheim kommune

§ 3. Sammenkomster i private hjem

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn to gjester. I hager, bakgårder, uteplasser og lignende i tilknytning til private hjem, tillates det 5 personer.

Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet på to personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene.

Det er kun tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster på områder tilknyttet private hjem som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde minst en meters avstand.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort og telles ikke med i antall i begrensningene på sosial kontakt.

§ 4 Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

a. Treningssentre, Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

i. utendørs gruppetrening for dem som er bosatt i kommunen

ii. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør

iii. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

iv. Treningssentre kan holde åpent for barn og unge under 20 år, for medlemmer som bor i Trondheim kommune, timene må bestilles, og det opprettholdes avstandskrav på 2 meter under treningen

b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

i. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og for toppidrettsutøvere.

ii. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

iii. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder

d. Museer

e. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

f. Varemesser og midlertidige innendørsmarkeder

Frivillige og offentlige virksomheter, og offentlige steder der det foregår organiserte kultur, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for:

barn og unge under 20 år

utendørs aktivitet for voksne

§ 5 Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med unntak av

a. Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede

b. Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 20 personer til stede

c. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.

d. Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, samt Post Nord ligaen, uten publikum til stede.

§ 6 Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten

§ 7 Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkohollovens kap. 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 8 Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holdes åpent.

Institusjonene kan gjøre unntak for kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjon i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

§ 9 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs og utendørs er likevel tillatt.

§ 10 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerene skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelde tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder der det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 11 Ansvar

Trondheim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 12 Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 13 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8–1.

§ 14 Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft straks etter kunngjøring og varer til og med 15.6.2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

LES OGSÅ: God dialog betaler ikke lønna. Nå er det nok!


På forsiden nå