Nå er dette koronareglene i Trondheim

Munnbindpåbud alltid på bussene og munnbindpåbud på butikker og kjøpesenter der du ikke kan holde meteren. Det er blant de nye reglene som nå gjelder i Trondheim.

Politikerne har vedtatt nye koronaregler for kommunen. Reglene varer til 7. desember.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Like før klokken 10.20 vedtok politikerne nye koronaregler etter å ha fått siste nytt om smittesituasjonen i Trondheim.

Les fyldig referat fra debatten i formannskapet og se møtet i opptak her.

Dette er vedtaket

I formannskapsmøtet 24 november vedtok politikerne følgende påbud og anbefalinger i Trondheim:

Formannskapet viderefører følgende påbud i lokal forskrift:

1. Påbud om bruk av munnbind i drosje. Påbudet gjelder både sjåfør og passasjerer.

2. Unntatt fra påbud om bruk av munnbind er barn under 12 år og voksne som av helsemessige grunner ikke kan bruke munnbind.

3. Trafikklysmodellen brukes i grunnskolen.

Formannskapet gjør følgende skjerpede vedtak i lokal forskrift:

4. Påbud om munnbind på kollektivreiser med buss og annen kollektivtransport.*

Formannskapet gjør følgende nye vedtak i lokal forskrift:

5. Påbud om bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre der man ikke kan holde minst én meter til andre.

6. Påbud om munnbind på legesentre og legevakt. Påbudet gjelder ikke pasienter der munnbind vil hindre undersøkelse eller behandling.

7. Unntatt fra påbud om bruk av munnbind er barn under 12 år og voksne som av helsemessige grunner ikke kan bruke munnbind.

Formannskapet viderefører følgende sterke anbefalinger:

8. For personer med smitte i husstanden, gjelder følgende anbefalinger:

a. Barn og voksne anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter/fritidsaktiviteter dersom man bor sammen med en smittet person. Dette gjelder i 7 dager fra den smittede fikk symptomer eller ble påvist smittet, uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.

b. tilstrebe økt avstand til kolleger på arbeidsplass, evt. hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig.

c. daglig testing de første tre dagene av husstandsmedlemmets sykdomsperiode i de tilfeller der det ikke er mulig å tilrettelegge som beskrevet i punkt b. Dette vil særlig komme til anvendelse for personer som har kontakt med personer som er i økt risiko for alvorlig forløp av covid-19,f.eks. helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper.

9. Det anbefales å holde avstand til andre ved luftveissymptomer og ha lav terskel for å teste seg.

10. Det frarådes å dra på besøk på sykehjem dersom besøkende har luftveissymptomer eller smitte i egen husstand.

11. Anbefaling om bruk av munnbind for kunder og ansatte hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc. Påbudet gjelder ikke kunder der munnbind vil hindre behandlingen.

Forskriften erstatter midlertidig forskrift om smitteverntiltak, og trer i kraft 24. november. Forslaget er at reglene skal gjelde frem til 7. desember.

De 11 punktene ble enstemmig vedtatt, mens kommunedirektørens forslag til nye anbefalinger om begrensinger av nærkontakter, tilretteleggelse for hjemmekontor og fritidsaktiviteter i mindre grupper fikk ingen tilslutning og ble tatt ut av vedtaket.

LES OGSÅ: - Bemanningen er så lav at vi ikke har noe å gå på

Dette er hele forskriften

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak Trondheim kommune.

Hjemmel: Fastsatt av Trondheim kommune v/formannskapet 10.11.2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1, § 4-1 første ledd bokstav a, jf. kommunens delegeringsreglement punkt 4.37.

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARSCoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder i Trondheim kommune

§ 3 Munnbind i kollektivtransport

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Unntatt er krav om munnbind når man sitter i setet på hurtigbåt eller tog. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 4 Munnbind i drosje

Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 5 Munnbind i butikker og kjøpesentre

Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker og i fellesarealene på kjøpesentre

§ 6 Munnbind og fastleger og på legevakt

Pasienter på legekontor og legevakt skal bruke munnbind på venterom og legekontor/behandlingsrom med mindre dette hindrer undersøkelse og behandling eller andre vektige grunner tilsier at munnbind ikke bør brukes. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 7 Trafikklysmodellen

Trafikklysmodellen innføres i grunnskole.

§8 Ansvar

Trondheim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 9 Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 10 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jfr. smittevernloven § 8-1.

§ 11 Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften erstatter midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Trondheim kommune datert 12.11.21.Forskriften trer i kraft 24.11.21 etter kunngjøring og varer til og med 7.12.2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

* I innstillingen står det at munnbindpåbudet gjelder for passasjerer på buss, men på spørsmål fra Adresseavisen bekrefter Trondheim kommune at det også skal gjelde på annen kollektivtransport som for eksempel trikk.

På forsiden nå