Lei av hull på hull på hull

Folk i Trondheim er misfornøyd med veivedlikeholdet, både sommer og vinter. Verst stelt er boliggatene.

Trondheims befolkning er lei av dette. 

Saken oppdateres.

Det viser en brukerundersøkelse der folk blir spurt om hva de mener om tjenestene Trondheim bydrift leverer.

Undersøkelsene har vært gjennomført årlig siden 1994. Gjennom omtrent hele perioden frem til 2011 er sommerstandarden på veiene opplevd som stadig dårligere. Særlig er folk misfornøyd med dekkestandarden. Det er rett og slett for mye hull, særlig i boliggatene. Men også standarden på hovedveiene oppleves som for dårlig.

Standarden på boliggatene ble av de spurte gitt en poengscore på 33. Det er dramatisk lavt. 70-75 poeng angir at en tjeneste oppleves som bra. Standarden på hovedveiene får en score på 43.

Enormt etterslep

Etter det Adresseavisen kjenner til, har det over år opparbeidet seg et etterslep på veivedlikehold i Trondheim på rundt en halv milliard kroner.

På vinters tid mener folket brøyting, strøing og fremkommeligheten på hovedveiene er jevnt over tilfredsstillende (61 poeng). Hovedveiene omfatter både riks-, fylkes- og kommunale veier.

Men i boliggatene er tilfredsheten nesten like dårlig om vinteren som om sommeren (40 poeng). Aller dårligst score får stell av gang- og sykkelveier samt fortau (33 poeng).

For dårlig

Rådmannen slår fast at en så lav score for et kommunalt satsningsområde som bruk av sykkel, er svakt og et klart uttrykk for brukernes misnøye. Folk er heller ikke videre fornøyd med standarden på sanitærforholdene ved byens badeplasser, selv om 2011 ble et lite steg i riktig retning.

Men folk i Trondheim er ikke misfornøyd med alt det Trondheim bydrift driver med. Tjenestene er mange og stell av stier og parker får for eksempel 68 poeng. Kvaliteten på drikkevannet får toppscore med 94 poeng. Nesten alle drikker vann fra springen daglig. Bare fem prosent meldte om dårlig drikkevann i fjor.

Mindre enn fem prosent av de spurte i undersøkelsen opplevde problemer med avløpet i fjor.

Fornøyde markatravere

Det er også stor tilfredshet med Trondheim bydrifts vintertjenester i markaområdene. Løypekjøring får 79 poeng, løypemerking 70 poeng. Tilfredsheten med serveringsstedene i marka viser en negativ tendens og stoppet i fjor på 66 poeng. Islegging av skøytebaner får «bare» 57 poeng, men her skylder man til en viss grad på været.

For første gang omfattet undersøkelsen forhold knyttet til Miljøpakken. 59 prosent mener det er riktig at bompenger går til bedring av kollektivtilbudet, bygging av gang- og sykkelveier og økt trafikksikkerhet.

61 prosent svarte at de er villige til å endre sine transportvaner dersom dette kan bidra til et bedre miljø.

Forbedringspotensial

Med bakgrunn i undersøkelsen, peker rådmannen på flere forbedringsområder. Servicenivået på publikumskontakten mot Trondheim bydrift bør bli bedre. Det må vurderes andre ordninger for renhold av vei- og gatenettet. Behovet for bedre veivedlikehold er betydelig. Renhold og sanitærforholdene ved badeplassene må bli bedre. Og rådmannen vil vurdere en annen organisering av arbeidet med brøyting, strøing og snørydding av fortau og gang- og sykkelveier.

Hva synes du om veistandarden? Skriv din mening i debattfeltet under saken.

Slik hull går utover bilen. 

Slik hull går utover bilen. 

På forsiden nå