Bakgrunnen for tiltakene er en rekke alvorlige hendelser inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom i kommunen den siste tiden.

- Målet nå er å øke omsorgsnivået for barn og unge. Det er viktig at voksne tør å være brysomme voksne som spør om hvordan ungdommene har det. Det gjelder både foreldre, lærere og voksne innenfor idretten eller andre fritidsaktiviteter, sier kommunaldirektør Camilla Trud Nereid i Trondheim kommune.

Med et bredt team av fagfolk rundt seg retter Nereid oppmerksomheten mot sårbar ungdom.

«Mai måned er en særlig utfordrende måned med mange arenaer hvor ungdom utsettes for ulike typer press, som eksamen, rus og kanskje brutte forventninger om å høre til,» skriver rektorene i et skriv som tirsdag gikk ut til alle foreldre med barn i grunnskolen i Trondheim.

Kommunen har satt inn ekstra ressurser omkring 17. mai. Denne typen feiringer kan være spesielt utfordrende hvis man har psykiske vansker.

Lang rekke tiltak

Som en del av tiltakspakken opprettes det kurs i «safe talk», altså om hvordan man snakker med barn og unge om de aller vanskeligste tankene. Dette tilbudet i regi av Ressurssenter for vold og traumatisk stress (RVTS), og er et tilbud til alle ungdomsskoler i Trondheim.

Det er også satt inn ekstra ressurser hos helsesøster. Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barnevernsvakta (psykososialt kriseteam for barn) er også påkoblet. Det samme gjelder barne- og familietjenesten, ungdomsteamene i bydelene, helsestasjonen for ungdom, Statens helsetilsyn, fylkeslegen og fylkeskommunen.

I skrivet til foreldrene fra rektorene, står det:

«Alle ungdommer har behov for økt omsorg i en sårbar tid og det er derfor du får denne meldingen nå. De aller fleste ungdommene håndterer tenårene fint. Men det finnes noen ekstra sårbare som trenger økt omsorg fra foreldre og andre voksenpersoner rundt seg. Vi ønsker derfor å oppfordre alle til å bry seg og gi våre barn og ungdommer den støtten de trenger,» skriver de i brevet.

Det skal også holdes flere personalmøter og foreldremøter.

Fokus på sosiale medier

Kommunen ber voksne komme på banen, og snakke med barn og unge om psykiske vansker og om hvordan de bruker sosiale medier:

«Den eneste feilen vi kan gjøre, er å la dette være et tema i en lukket ungdomskultur uten voksen korreksjon. Vi ønsker at voksne skal være ekstra aktsomme overfor barn/unges bruk av nett og sosiale medier i denne tiden. Det er svært vanskelig å forutse hvem som er i risikosonen, så vi må passe på alle,» står det i et skriv som har gått ut til alle rektorene i Trondheim.

- Vi mener det er riktig å gå ut med informasjon om dette slik at voksne skal være oppmerksomme. Vi skal synliggjøre at det er enkelt å få hjelp hvis man trenger det, sier Nereid.

Viktig åpenhet

Senterleder Bente Espeland ved RVTS ved St. Olavs Hospital mener det er viktig med åpenhet rundt at ungdom kan ha det vanskelig.

- Voksne må snakke med ungdommene om hvordan de har det og hva de tenker på. Foreldre må hjelpe ungdom slik at de har et språk for å sette ord på følelsene sine. Det kan gjøre det lettere for dem å kommunisere også hvis de har det vanskelig, sier Espeland.

Hvis en ungdom sliter mener Espeland det er viktig at foreldrene viser omsorg, i tillegg til at man snakker med dem om hvordan de har det.

- Ungdommene må få vite at de er viktige i kraft av å bare være seg selv. Den omsorgen og omtanken er kjempeviktig å vise, sier Espeland, som er opptatt av at ungdommen må få kjennskap til at de kan få profesjonell hjelp.

Kommunen har satt ned en ressursgruppe bestående av to kommunalsjefer, kommuneoverlege, kommunikasjonsdirektør, barnevernsvakta, leder Enhet for psykisk helse og rus, beredskapsleder, enhetsleder for barne- og familietjenesten og kommunaldirektøren selv.

Direkte berørte miljøer og familier er informert av kommunen om at media skriver om denne saken.