Igjen øker biltrafikken i Trondheim. For å redusere bilbruken i rushtiden, tar Miljøpakken nye grep.

Fra 1. mai må alle som kjører privatbil i bomringen betale avgift for hvert sete som står tomt, nærmere bestemt en femmer.

For en femseters bil med bare sjåføren i, blir avgiften 20 kroner hver gang du passerer et bomsnitt mellom klokken 07 og 09 på morgenen og fra 15 til 17 på ettermiddagen. Flotter du deg med en sjuseters bil eller en minibuss vil det koste deg dyrt å bruke bil til jobben. For en minibuss settes et tak på 40 kroner.

Sykkelbyen Trondheim

Trondheim profilerer seg som sykkelbyen. Nå vil Miljøpakken at trondhjemmerne skal kunne bruke sykkelen året rundt. Man ønsker å få slutt på de mange sykkelulykkene om vinteren. Da trengs varmekabler i bakken. Det skal med andre ord bli tryggere å bli helårssyklist.

- Vi har de siste årene blitt en mye bedre sykkelby. Nå er det tid for å legge enda bedre til rette for byens syklister. Målet er å redusere våre klimautslipp gjennom å bygge flere supertraseer for sykkel, med varmekabler. Satsingen skal finansieres av privatbilismen som bidrar til CO₂-utslippene, sier Heidi Fossland leder for Miljøpakken i Trondheim kommune.

Hun legger til at Miljøpakken har som oppdrag å sikre at vi når nullvekstmålet, altså ingen økning i personbiltrafikken selv om byen vokser. Dette er et krav knyttet til de 3,76 milliarder kronene Trondheim får fra staten gjennom den nye Bymiljøavtalen.

- Det skulle bare mangle om man da ikke innfører bilseteavgift. Den bør være omvendt progressiv, siden det sitter i gjennomsnitt bare 1,1 person i hver bil i rushtrafikken i Trondheim, sier Fossland.

Teknologien finnes

Det finnes allerede teknologi i bomsnittene, som kan identifisere hvor mange personer som sitter i bilen. Avgiften kreves inn sammen med den ordinære bomavgiften.

- Kan man slippe seteavgiften?

- Ved å gå inn på Miljøpakkens hjemmeside www.miljopakken.no kan folk søke om fritak. F.eks. at man mangler et kollektivtilbud der man bor eller man er avhengig av bil i jobben eller andre tungtveiende grunner.

Inntektene fra bomringen i Trondheim er på knappe 500 millioner kroner i året. Fra seteavgiften er de årlige inntektene ventet å komme opp i rundt 150 millioner kroner ekstra.

Slipper å salte

I dag har Trondheim om lag 100 km sykkelveier, målet er 180 km innen få år. I vinter har kommunen hatt et prøveprosjekt der 50 km sykkelveier har vært brøytet og saltet. Prosjektet har kostet åtte millioner kroner, og det har vært krevende å holde barveistandard.

- Ved å legge varmekabler vil vintervedlikeholdet bli mye enklere og bedre. Syklistene får sommerføre hele året. På sikt blir det billigere å bruke strømkabler fremfor brøyting og salting, understreker Fossland.

- Vil det ikke bli komplisert å måtte grave opp alle sykkeltraseene?

- Det slipper man. Det bores hull som kablene legges i.

- Hvor lenge må bilistene være med på dette spleiselaget?

- Når varmekabler er lagt i alle sykkelfeltene, vil vi vurdere å frafalle avgiften, kanskje i 2019.

Bilistens beste venn

Fossland minner om at syklistene kutter mange mil med bilkø, og at syklisten derfor er bilistens beste venn!

- Satsingen med bilseteavgiften er derfor også til bilistenes fordel, da det blir bedre å sykle og færre biler på veiene gjennom hele året, sier hun.

Fossland er klar over at noen kan reagere på at avgiften innføres i dag, samtidig med at bomringtakstene indeksreguleres med én krone. Samtidig vurderes det som riktig å satse nå for å sikre nullvekstmålet i persontrafikken og for å gjøre sykkelbyen Trondheim enda bedre. Mellom 2010 og 2025 vil inntektene fra bommene utgjøre 6,4 milliarder koner.

Slike «motorveier» for syklister koster ikke rent lite. I Miljøpakken ser man det som helt naturlig at bilistene er med på å bidra gjennom seteavgiften. For å oppnå en best mulig utnyttelse av de kostbare sykkelveiene, er det helt nødvendig med varmekabler. Syklistene vil da ikke være avhengig av piggdekk. For i likhet med biltrafikken, sliter piggene fra sykler på veidekket. Det virvles også opp svevestøv som medsyklister risikerer å puste inn.

Ny avgift: Fra 1. mai må du betale seteavgift hvis du har ett eller flere ledige seter i bilen din i rushtrafikken. Det finnes teknologi i bomsnittene som lett registrerer dette. Foto: VEGARD EGGEN, Adresseavisen