Det kommer frem når regjeringen presenterer Langtidsmeldingen for Forsvaret senere i dag - dette blir bekreftet av flere kilder overfor Adresseavisen.

Se bildefortellingen: Når forsvarsmusikken må forsvare musikken

Regjeringeen legger opp til at Forsvaret skal få videreføre tre korps; Forsvarets musikkorps i Nord-Norge i Harstad og Forsvarets stabsmusikkorps i Oslo og Sjøforsvarets musikkorps i Bergen - samt HMGK Musikkkorps, Garden-musikken.

Kongelig Norske Marines musikkorps i Horten blir heller ikke videreført.

Adresseavisen mener: Vi bør ha råd til å holde oss med profesjonelle korps

Overfører skolestruktur

Korpset i Trondheim har vært nedleggingstruet en rekke ganger, men alltid klart seg.

Denne gangen knyttes kuttet til at regjeringen etter alt å dømme legger opp til en massiv overføring av andre luftressurser til Midt-Norge.

Forsvarssjefen innstilte i sitt fagmilitære råd at nesten hele Luftforsvarets skolestruktur flyttes til Værnes og Midt-Norge.

Oberstløytnant Marius Johansen er sjef for korpset i Trondheim.

- Vi vet ingen ting om dette nå, men forventer mer informasjon utover dagen, sier han.

Tradisjoner for fall

Luftforsvarets musikkorps ble opprettet i 2006 men har allikevel en nesten to hundre år lang historie som korps i Forsvaret.

Korpset ble  opprettet i 1818 som 5. brigades musikkorps og senere som 5. divisjons musikkorps og Forsvarets Musikkorps Trøndelag var korpset i over hundre år Trondheims eneste profesjonelle ensemble.

Etter overgangen til Luftforsvaret har korpset gått fra å være et korps for Midt-Norge til å ha hele landet som sitt arbeidsområde.

Det er Stortinget som vedtar den endelige langtidsplanen. Siste vers er derfor ikke spilt for Luftforsvarets musikkorps i Trondheim. Stortinget tar stilling til planen i november.