- Vi er bekymret for framkommeligheten til bussene fordi kollektivfeltet forsvinner. I rushtiden kjører over 100 busser her. Det kan bli køer og vi oppfordrer folk om å finne alternative ruter til og fra sentrum, sier byggeleder Martin Myhre i Statens vegvesen i en pressemelding.

Rehabiliteringen av Elgeseter bru gjøres om sommeren når det gir minst ulemper for trafikken. I fjor ble kjørebanene utbedret, i år er det fortau og sykkelfelt.

Vegtrafikksentralen meldte like før midnatt natt til mandag at det er redusert fremkommelighet. De melder at det er fare for kø.

Slik berøres trafikken

1. juni - 22. juni: Ett felt inn mot byen stenges, og fortau og sykkelfelt på vestsiden (sykehussiden) stenges.

22. juni - 16. august: Innsnevring til ett felt i hver retning. Klostergata blir stengt mellom Vollabakken og Studentersamfundet. Det blir ikke mulig å svinge til venstre opp forbi Studentersamfundet når man kommer fra sentrum. Tilsvarende må all trafikk som kommer fra Singsaker/Gløshaugen-området velge andre veier inn mot sentrum.

- Ta hensyn

Gang- og sykkelvei blir stengt på én side. Bruk gangfeltene på hver side av brua hvis du må krysse. Det blir trangt over brua, og vegvesenet oppfordrer gående og syklende til å ta hensyn til hverandre.

Innsnevringen gjøres som ledd i rehabiliteringen av Elgeseter bru, et prosjekt som skal pågå frem til 20. august. I fjor ble det arbeidet med kjørefeltene, mens det i år er fortau og sykkelfelt over brua.

- Tiltakene som berører trafikken sterkest blir utført når bussene kjører sommerruter og det er ferietid, sier byggeleder Martin Myhre i Statens vegvesen til egen nettside.

Elgeseter bru ble åpnet i 1951.

foto
Statens vegvesen skal utbedre Elgeseter bru. Foto: JAVAD MONTAZERI