Klagen gjelder en artikkelserie i Adresseavisen om økonomiske og politiske interesser i Trondheims boligutvikling. I artiklene ble Ap-politiker Rune Olsø og hans rolle som både boligutvikler og lokalpolitiker omtalt.

Klager er Rune Olsø. Han mener at Adresseavisen har brutt god presseskikk på flere punkter. Slik klager ser det, har ikke avisen gitt ham tilstrekkelig samtidig imøtegåelse. Han peker spesielt på to formuleringer: at han skal ha hatt en «skjult tomteavtale», og at han «skjulte» denne tomteavtalen. Dette stod også i titler, og klager mener avisen ikke hadde dekning for disse. Ifølge klager har også Adresseavisen utelatt sentrale opplysninger, samt publisert direkte feil. Klager mener videre at Adresseavisen har blandet faktiske opplysninger og egne kommentarer. Avisen har for øvrig ikke redigert kommentarfelt godt nok, ifølge klager: en rekke kommentarer som var rammende for ham, stod publisert i over to måneder.

Adresseavisen avviser å ha brutt god presseskikk. Avisen opplyser at redaksjonen har brukt mye tid på å gi klager muligheten til å svare i artiklene. Slik avisen ser det, har klager fått tilstrekkelig samtidig imøtegåelse. Adresseavisen kan heller ikke se dokumentasjon på at direkte feil er blitt publisert. Når det gjelder formuleringen «skjult tomteavtale», mener avisen å ha dekningen for denne. Forskjellen mellom «skjult» og «skjulte» anser avisen som subtil semantikk. Avisen opplyser videre at leserkommentarene ble fjernet da klager tok kontakt med redaksjonen, men at dette var for å imøtekomme klager, ikke fordi kommentarene brøt med god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener at Adresseavisens gransking av de økonomiske og politiske interessene i Trondheims boligutvikling befinner seg i kjernen av pressens samfunnsoppdrag. Avisen var i sin fulle rett til å omtale klagers rolle og interesser.

PFU vil innledningsvis påpeke at denne klagesaken er svært omfangsrik og at alle anførte brudd ikke kan svares opp direkte i uttalelsen. Utvalget understreker at alle argumentene i saken likevel er vurdert. PFU presiserer også at den såkalte Kystad-saken, som både klager og Adresseavisen omtaler i sine tilsvar, ikke er påklaget og derfor ikke en del av utvalgets vurdering.

Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 sier at den som utsettes for sterke beskyldninger, har krav på samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Beskyldningene må altså være både sterke og av faktisk art for at kravet skal utløses. Klager mener han ikke har fått tilstrekkelig samtidig imøtegåelse, og PFU merker seg at han spesielt peker på formuleringen «skjult tomteavtale». Slik utvalget ser det, har imidlertid klager fått imøtegå dette. Selv om han ikke er blitt forelagt den nøyaktige formuleringen, mener PFU at han har fått svare på det faktiske innholdet. Utvalget minner om at det er redaksjonens privilegium å velge vinkling, og at det må være rom for å en viss forenkling i titler og ingresser.

PFU har forståelse for at klager reagerer på en tittel på Facebook: «Ap-topp skjulte tomteavtale». Adresseavisen har ikke dokumentert overfor PFU at avisen hadde tilstrekkelig dekning i artikkelen for denne overskriften. Det er en forskjell mellom at noe er skjult og at man aktivt skjuler noe. PFU viser til punkt 4.4, som slår fast at overskrifter ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet. På dette punktet har Adresseavisen opptrådt kritikkverdig.

Utover dette kan PFU ikke se dokumentasjon på at Adresseavisen har publisert uriktige opplysninger. Utvalget mener at punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde, ikke er brutt. Heller ikke opplysningene som klager mener er blitt utelatt, utgjør brudd på punkt 3.2. Slik utvalget ser det, har artiklene et bredt kildetilfang, og saken er tilstrekkelig opplyst.

PFU forstår at klager føler at trykket fra Adresseavisen har vært stort, og at dette har vært en belastning. Likevel mener utvalget at dekningens omfang ikke bryter med punkt 4.1, om å vise saklighet og omtanke. Klager er en mektig politiker i Trondheim, og PFU har flere ganger tidligere uttalt at terskelen for hva som må aksepteres er høyere for personer med høytstående tillitsverv. PFU mener klager måtte akseptere et sterkt offentlig søkelys i saken.

Når det gjelder leserkommentarene som stod på Adresseavisens nettsider og på Facebook, understreker utvalget at disse omfattes av Vær Varsom-plakaten. Kommentarer som bryter med god presseskikk, skal fjernes så raskt som mulig, jf. punkt 4.17. I Adresseavisens kommentarfelt var det rammende utsagn om klagers karakter og direkte beskyldninger om straffbare forhold. En av meldingene hadde dessuten et innhold som kunne leses som oppfordring til skadeverk og trakassering. Vær Varsom-plakaten sier at mediene skal vektlegge saklighet og omtanke i det som publiseres, og PFU mener at enkelte av kommentarene var i strid med dette. PFU merker seg at Adresseavisen fjernet alle kommentarene da klager tok kontakt rundt to måneder etter publisering. Dette var imidlertid for sent. Flere av kommentarene burde vært fjernet etter kort tid.  PFU vil også minne om at artikler som retter sterk kritikk mot noen, krever større årvåkenhet i kommentarfeltene.

Adresseavisen har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.4 og brutt god presseskikk på punkt 4.17 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 31.oktober 2017

Alf Bjarne Johnsen,Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Øystein Stray Spetalen