Av: Magnhild Synnøve Mostad

To biler i trafikkulykke i Malvik

foto