En generell, midlertidig karanteneperiode etter konkursåpningen, er ett av tiltakene som Slind mener bør vurderes for å stanse de useriøse aktørene i næringslivet.

Slind sier at det å gå konkurs, og forskjellige sanksjoner fra myndighetene, ikke virker å ha noen forebyggende effekt på gjengangerne.

- Det gir heller ikke kreditorene dekning for sine krav. Vi ser at hvis det økonomiske ansvaret gjøres gjeldende personlig for dem som styrer, så har det en bedre effekt, sier Slind, som denne uken la frem sine tanker under et temamøte hos Byggebransjens uropatrulje i Trondheim.

- Mangler kompetanse

Uropatruljen er et samarbeid mellom aktører på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i byggebransjen i Trondheim, og har i flere år gått etter kritikkverdige forhold i bransjen.

Trondheim har også et eget A-krimsenter som er et samarbeid mellom blant annet Arbeidstilsynet, skattemyndighetene, kemneren og politiet, og som gjennomførte en storaksjon mot byggebransjen i forrige uke.

Jan Erik Slind mener det er mange som ikke burde fått lov til å drive næringsvirksomhet, og som mangler både faglig kompetanse og kunnskap om å drive en bedrift.

Han sier at et av særtrekkene ved de useriøse aktørene er at virksomheten er delt opp i mange selskaper, der både ansatte og eiendeler flyttes mellom de ulike selskapene uten skikkelige avtaler.

Han sier at daglig leder og styreleder ofte er samme person i de forskjellige selskapene, og at familiemedlemmer settes inn som styremedlemmer uten at de er informert eller oppmerksomme på ansvaret det medfører.

Mindre aksjeselskaper kan velge å ikke ha revisor. Slind sier at ettersom årsregnskapet er det eneste offentlige dokumentet, og myndighetene har begrensede muligheter for kontroll, så kan selskapene drive lenge med tap før noen kommer på banen.

Han sier at de ofte driver for det offentlige og for kreditorenes regning, og de begjærer ikke oppbud når egenkapitalen er tapt. Når de begjæres konkurs, så stiller de ofte uforberedt i retten, ifølge Slind.

Bør vurderes

Slind understreker at dette er forslag han kommer med på egne vegne, og sier at det er hans egne erfaringer som skatteoppkrever som ligger til grunn.

- Jeg ser at de som ignorerer regelverket ikke opplever noen sterke reaksjoner fra samfunnet. De kan blåse i å føre regnskap, og det stilles ikke noen krav til kompetanse, sier Slind.

- Sortert ut

Møtet i Byggebransjens uropatrulje ble holdt i lokalene til Sparebank 1 SMN, og Slind utfordret også bankene som han mener kunne satt ned foten for flere av disse selskapene tidligere gjennom sine engasjement.

Bedriftsrådgiver Geir Tore Mathisen i Sparebank 1 SMN svarte at bankene allerede stopper en rekke selskaper.

- Det er mange som ikke går konkurs, nettopp fordi de blir sortert ut på veien, sier Mathisen, men pekte samtidig på at de er i en konkurransesituasjon der aktørene kan gå videre til neste bank.

Mathisen peker samtidig på at selv om bankene kan nekte selskaper lån, så er det vanskeligere å si opp allerede innvilgede engasjementer på grunn av låneavtalene. For å kunne si opp et friskt låneengasjement, må vi bevise faren for mislighold, eller så kan banken bli saksøkt, sier Mathisen.

- Får vi informasjon om ulovligheter har vi klare retningslinjer for å rapportere dette videre til myndighetene omgående, sier han.

Mathisen mener på sin side at regnskapsførere som ikke tar rådgiverrollen på alvor, er årsak til at mange selskaper får drive videre, tross dårlig økonomi, svak ledelse og manglende rutiner.