Det går fram av en undersøkelse TNS Gallup har utført med støtte fra Energi Norge og flere andre organisasjoner.

61 av de 81 sørtrønderne som har svart på undersøkelsen, sier de har et ganske eller svært positivt inntrykk av vindkraft på land. Det tilsvarer en andel på 75 prosent. Bare sju av de spurte har et negativt inntrykk.

Fosen-beslutning rett rundt hjørnet

Svarene samsvarer godt med resultatet på landsbasis. Også der svarer tre fjerdedeler av de spurte at de har et positivt inntrykk av vindkraft som energikilde. Hele 90 prosent sier de har et positivt inntrykk av vannkraft, mens drøyt 80 prosent vender tommelen opp for solkraft og vindkraft til havs.

- Tallene viser at folk er opptatt av fornybar energi, og ser på vindkraft som en relativt liten ulempe, sier Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi.

I slutten av juni skal Gjersvold og de andre medeierne i Fosen Vind AS fatte en investeringsbeslutning for tre svære vindparker på Fosen. Gir styrene sin tilslutning til planene, skal det i løpet av tre-fire år investeres 9 milliarder kroner i mer enn 170 vindmøller med tilhørende nett.

- Undersøkelsen er et tydelig signal til både politikere og selskaper og alle som holder på med vindkraft at de har relativt bred støtte i befolkningen, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.

Gjersvold sier sørtrøndernes positive holdning til vindkraft ikke har noen vesentlig innvirkning på beslutningen om å bygge ut på Fosen.

- Vi ville ikke lagt mye vekt på det tallet. Vår jobb er å passe på at vi gjør det som er lønnsomt for bedriften, sier han.

Effektivt klimatiltak?

TNS Gallup har også spurt om hvilke klimatiltak regjeringen bør prioritere. Her svarer 43 prosent at de ville satse på forskning og utvikling av ny klimavennlig teknologi. Nesten like mange mener regjeringen bør legge til rette for utbygging av mer fornybar energi.

- Man kan alltids diskutere om det er best å øke produksjonen eller redusere forbruket. I Norge har vi valgt å øke produksjonen for å være med å forsyne Europa med mer fornybar energi, slik at de kan redusere sine CO2-utslipp. Norske politikere har bestemt at dette er den mest økonomisk rasjonelle måten å oppfylle våre klimaforpliktelser på, kommenterer Gjersvold.

- Vi har et felles sertifikatmarked med Sverige. Så langt har mesteparten av vindkraftutbyggingen kommet der. Vi mener det må komme en større andel i Norge enn det vi har sett så langt, sier Ulseth i Energi Norge.