Da Moe byttet jobb fikk kan med seg en fripolise, som er et pensjonsbevis som viser hvor mye penger den tidligere arbeidsgiveren hadde satt av til ytelsespensjon for Moe. Fripolisen gir en garantert rente på pengene hvert år på minst 3,5 prosent.

- Da jeg sluttet i Siemens fikk jeg en fripolise for tjenestepensjonen. Jeg flyttet den til Silver fordi det var bedre betingelser der enn i Storebrand, sier Moe.

Fripolisen med rentegaranti skal betales ut fra Moe fyller 67 år, og så lenge han lever. Tjenestepensjon fra arbeidsgivere betales ut i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og en eventuell AFP-pensjon (se fakta).

Les om en ny ordning kan gi deg bedre pensjon.

Fryktet konkurs

Forrige uke ble Silver satt under administrasjon av Finansdepartementet, fordi de mener selskapet kan gå tomt for penger. Departementet frykter dagens pensjonister får utbetalt pensjon, mens fripolisene til yngre Silver-kunder blir verdiløse når de blir pensjonister. Er det ikke nok penger i Silver til å dekke kundenes krav, blir pensjonene lavere enn lovet.

Moe har tidligere fått beregnet sine fremtidige pensjonsutbetalinger av Norsk Pensjon. Fripolisen i Silver var forventet å gi ham 26 900 kroner årlig.

- 26 900 kroner utgjør en del penger i året. En halvert utbetaling, utgjør en tusenlapp i måneden. Hvis jeg lever til jeg er 87, er det 240 000 kroner. Det er mye penger over år, sier Moe.

Du kan tape over én million i pensjon.

- Kan tape 30–50 prosent

Han er ingeniør og jobber i dag hos Voith Hydro, hvor han også har tjenestepensjon. Dersom Moe fortsetter i jobben til han fyller 67 år, er det beregnet at denne vil gi 78 000 kroner årlig i pensjon i ti år. Dette er en innskuddspensjon, og den reelle pensjonsytelsen er derfor avhengig av avkastningen som oppnås på pengene.

- Jeg sover godt om natten. Men det er viktig med en god løsning for kundene i Silver, der vi ikke taper så mye penger, sier Moe.

Daglig leder Agnes Bergo i Pengedoktoren sier Silver-kundene vil få lavere pensjon enn de var lovet.

- Spørsmålet er hvor mye lavere. Det er ingen presedens på dette, og vi famler i blinde vi som skal regne på det. Men kundene må innstille seg på et tap på minst 30 prosent. Jeg ser heller ikke bort fra at tapet kan bli 50 prosent, sier Bergo.

Kan ikke flytte pengene nå

Administrasjonsstyret som har tatt over ledelsen av Silver ledes av advokat og partner Sven Iver Steen i Arntzen de Besche Advokatfirma. Det betales ikke ut penger fra selskapet nå.

- Det er ikke mulig å flytte ut penger eller gjøre fondsbytter nå. Slik blir det til vi har en løsning, og det vil nok ta måneder, sier Steen.

Av Silvers 20 000 kunder, er rundt 3000 pensjonister. De fikk siste utbetaling fra fripolisen 15. februar, to dager før Silver ble satt under administrasjon.

- Det er administrasjonsstyrets høyeste prioritet å finne ut hva vi gjør 15. mars. Det kan bli full, delvis eller ingen utbetaling, sier Steen.

- Pengene skal til kundene

Han påpeker at administrasjonsstyrets oppgave er å ivareta kundene på best mulig måte.

- Alle pengene skal til kundene, bortsett fra kostnadene til drift, sier Steen.

Silver forvalter mellom ni og ti milliarder kroner.

Administrasjonsstyret må også ta stilling til hva som skal skje med Silver på sikt. Alternativene er fortsatt virksomhet, salg av kundeporteføljen eller omgjøring til et selskap gjensidig eid av kundene.

Bergo påpeker at for å få solgt porteføljen til et annet selskap, må fripolisene antakelig konverteres til fripoliser med fritt investeringsvalg. Da mister kundene den garanterte avkastningen.

- Delvis statens skyld

Fra 2016 ble det innført et nytt regelverk for liv- og skadeforsikringsselskaper, slik at de må sette av mer penger for å dekke forpliktelsene overfor kundene. Silver har tidligere fått dispensasjon fra de nye kapitalkravene. Det var da Finansdepartementet forrige uke avslo å forlenge fristen videre, at det satte selskapet under administrasjon.

Bergo mener myndighetene har vært med på å skape situasjonen Silver er i.

- Den norske stat har endret regelverket for fripoliser underveis, og har gjort det vanskeligere og dyrere å administrere fripoliser. Den norske stat har derfor delvis skyld i det uføret Silver har kommet opp i. Staten har med åpne øyne påført kundene et pensjonstap, sier Bergo.

- Den viktigste lærdommen det norske folk må ta inn over seg, er at livsforsikringsselskap ikke er sikre, sier daglig leder Agnes Bergo i Pengedoktoren om Silver-saken.

- Ikke sikker sparing

Hun advarer om at sparing i livsforsikringsselskaper ikke er sikret.

- Den viktigste lærdommen det norske folk må ta inn over seg, er at livsforsikringsselskap ikke er sikre. I bankene garanterer staten for innskudd på opptil to millioner kroner. Men staten kommer ikke inn og redder sparepenger i livsforsikringsselskap, sier Bergo.

De andre forsikringsselskapene har oppfylt kapitalkravene.

- Fripolisene i de andre selskapene er ikke mye sikrere. Forskjellen er at Silver satset utelukkende på fripoliser og pensjonskapitalbevis, mens de andre livsforsikringsselskapene har flere bein å stå på. De andre taper like mye på fripolisene, men tapet dekkes av gevinsten på andre produkter, sier Bergo.

Det er kombinasjonen økt levealder og lave renter som har gjort fripoliser dyrere for forsikringsselskapene.

- Forsikringsselskapene kan ikke garantere for livsvarig utbetaling av pensjon i et marked hvor folk lever stadig lengre og rentene er lave, sier Bergo.