Namsen Auto har planer om å sette opp nybygg til 60 millioner kroner på Øysand, og har levert inn reguleringsplan for utvidelsen.

Planlegger byggestart i høst

– Det blir godt å få eget bygg. Byggestarten blir høsten 2022, og investeringa er på 60-70 millioner kroner. I første omgang setter vi opp ett bygg, sa daglig leder Svein Roger Nordbakk i Namsen Auto til Trønderbladet i august i fjor.

Bedriften kontaktet Melhus kommune i 2019 om planene for nybygg og sikring av areal til blant annet parkering.

Byggehøyde

Reguleringsplanen ble vedtatt av Melhus formannskap i fjor, og reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret i september. Nabo Nils-Arvid Løkken klaget på vedtaket fordi han og naboer er uenige i byggehøyden på inntil 10 meter. Ifølge klagen mener han at høyden ikke må overskride ni meter.

Årsaken til at han klager på byggehøyden, er at bygningsmassen ifølge naboene, kan medføre en høy vegg for bolighusene rundt. Utnyttelsesgraden burde være 30 prosent og ikke 45 prosent ifølge klageren. Ifølge rådmannen åpner reguleringsplanen i området for en makshøyde på 12 meter.

Formannskapet behandlet i november klagen fra Øyløkken og avviste den.

Kjent ugyldig

Klagen er nå behandlet av Statsforvalteren i Trøndelag, og Statsforvalteren har kjent kommunestyrevedtaket fra 21. september i fjor om reguleringsplanen, for ugyldig. Ifølge Statsforvalteren lider vedtaket hos politikerne av rettsanvendelsesfeil. Statsforvalteren kommer i brevet til Melhus kommune ikke inn på om tillatt byggehøyde er for høyt, og viser til kommunalt selvstyre. Men Statsforvalteren tar opp at parkeringsareal må inngå i beregning av utnyttelsesgrad, fordi det skal tas høyde for at parkeringsareal senere kan bli brukt til bygninger.

Nabo Nils-Arvid Øyløkken viser i en e-post til Trønderbladet at Statsforvalteren har trukket tilbake godkjennelsen av reguleringsplanen, og at det sier noe om kompetansen i Melhus kommune.

– Det er riktig at Statsforvalteren opphevet vedtaket om reguleringsplan på Øysand vest. Bakgrunnen var en bestemmelse om utnyttingsgrad som ikke var i tråd med beregningsreglene. Melhus kommune anser det som uproblematisk å endre planbestemmelsen på dette punktet, for så å fatte nytt vedtak om reguleringsplan. Endringen i bestemmelsene er sendt på en begrenset høring til naboer og berørte sektormyndigheter. Vi regner med at den kommer i formannskapet i siste halvdel av mars. Dette er en mindre endring av planen, som vanligvis avgjøres i formannskapet, opplyser avdelingsleder Ove Mogård i Melhus kommune til Trønderbladet.