En elektriker i Bravida ble sagt opp i fjor sommer etter å ha jobbet i bedriften i over ti år. Han hadde vært sykmeldt i deler av disse årene.

Oppsagt pga. sykdom

Oppsigelsen var ene og alene begrunnet med den langvarige sykmeldingen. Bravida la til grunn at det ikke var utsikter til at mannen ville komme tilbake i jobb og at det heller ikke var mulig å tilrettelegge arbeidet for ham.

Retten: Usaklig oppsigelse

I en dom fra Trøndelag tingrett har et flertall på to av tre dommere kommet til at oppsigelsen var usaklig og dermed i strid med arbeidsmiljøloven. De to meddommerne i saken som utgjorde flertallet, mener at arbeidsgiveren var for snar, selv om arbeidstageren hadde vært sykmeldt svært lenge.

«Selv om prognosene for tilfriskning var uklare, og selv om det ikke hadde vært registrert bedring hos xx (elektrikerens navn, journ.anm.) gjennom fraværsperioden, burde arbeidsgiver ha avventet den utredningen som var i gang», heter det i dommen.

Meddommerne peker videre på at mannens sykefravær ikke påførte arbeidsgiveren spesielle ulemper.

Mindretallet, fagdommeren i rettssaken, kom til at oppsigelsen var saklig, og begrunner det med at det ikke var noen opplysninger som tydet på bedring «eller at han ville komme tilbake i arbeid innen rimelig tid.»

Anker: - Bravida anker dommen der oppsigelsen av en av bedriftens medarbeidere ble kjent ugyldig, sier Bjørn-Erik Saga, direktør i Bravida. Foto: Bravida

Ikke diskriminering

Dommerne kom enstemmig frem til at oppsigelsen ikke var i strid med likestillings- og diskrimineringslovens forbud mot diskriminering. Da Bravida ble stevnet for retten var diskriminering en av anførslene fra elektrikeren. Tingretten skriver i dommen at det ikke er diskriminerende i seg selv å gå til oppsigelse av en arbeidstager som har en funksjonssvikt som har betydning for utøvelsen av arbeidet. Tingretten legger til at det forutsetter at hensynene i arbeidsmiljøloven er ivaretatt.

Erstatning

Foruten at flertallet kom til at oppsigelsen er ugyldig, er Bravida dømt til å betale 30 000 kroner i oppreisningserstatning og dekke elektrikerens saksomkostninger på 93 000 kroner.

Blir anket

– Bravida vil anke dommen fra Trøndelag tingrett. Her er det prinsipielle forhold som vi ønsker å få vurdert, og vi har merket oss at dommen ikke er enstemmig, sier Bjørn-Erik Saga, direktør for HR og organisasjonsutvikling i Bravida Norge.

Service- og installasjonskonsernet har rundt 500 ansatte i Trondheim. Det inkluderer mellom 250 og 300 elektrikere. Bravida totalt har over 9000 ansatte, har hovedkontor og er børsnotert i Stockholm.