Trondheim Spektrum AS burde være «vel kjent» med hvilke forpliktelser de har, mener byggesakskontoret i Trondheim.

De mener Trondheim Spektrum bryter plan- og bygningsloven, og vurderer nå å gi overtredelsesgebyr.

14. mars i år vedtok bystyret i Trondheim en ny reguleringsplan for idrettsanlegget og parken rundt, i forbindelse med byggingen av ny storhall. Ifølge reguleringsbestemmelsene skal det ved større arrangementer, for eksempel messer, storkamper og konserter, utarbeides en plan som skal godkjennes av kommunen, Statens vegvesen og politiet.

Brev nummer to

Planen skal blant annet beskrive trafikkavvikling, parkering og forventet antall besøkende. Formålet er å redusere ulempen for naboene, sikre at nødetatene kommer frem og legge til rette for annen transport enn egen bil.

Bygningssjef Trine Lill Johansen i Trondheim skriver i en e-post til Adresseavisen at de er gjort kjent med at det er avholdt flere arrangementer uten at dette kravet er fulgt. Ifølge Johansen har den nye reguleringsplanen vært i effekt siden den ble vedtatt av politikerne.

Dette er andre gang de kontakter Spektrum om denne saken. Kommunen hadde allerede bedt om en redegjørelse innen begynnelsen av september, men de fikk ikke svar, og purret i et nytt brev med svarfrist 25. oktober: «Fundert i de klare bruddene på den rettslig bindende reguleringsplanen vurderer Byggesakskontoret ileggelse av overtredelsesgebyr,» heter det i brevet.

- Kunden har fått anledning til å svare ut påstander om manglende oppfyllelse av forpliktelser i driftsfasen, men har unnlatt å svare innen fristen, skriver Trine Lill Johansen i e-posten.

Tidligere i høst var Trondheim Spektrums søknad om rammetillatelse for den nye storhallen til behandling hos politikerne.

Vurderer konsekvenser

Ifølge byggesaksforskriften kan det gis gebyr på inntil 10 000 kroner for vesentlige brudd på reguleringsplanen, og inntil 100 000 kroner hvis dette har ført, eller kan føre, til «personskade, vesentlig materiell skade eller skade for miljøet».

- Vi har ikke bestemt hvorvidt vi skal gi gebyr og i så fall størrelsen på gebyret. Det vil bli vurdert etter at Trondheim Spektrum har svart på vårt varsel. Vi må vurdere hvilke konsekvenser regelbruddet har eller kunne fått, skriver Johansen.

Byggesakskontoret skriver i brevet at både hjemmelshaver (Trondheim kommune selv) og fester (Trondheim Spektrum) burde være «vel kjent» med hvilke forpliktelser de har: «Det kan neppe være ukjent for partene at reguleringsplanen for området eksisterer, ei heller at planen innehar bestemmelser om trygg trafikkavvikling/beredskap/sikkerhet m.m.», skriver de i brevet. Naboene til Spektrum har kritisert nettopp disse tingene en rekke ganger.

Les flere av Adresseavisens saker om Trondheim Spektrum her.

Spektrum beklager

Det er Trondheim Spektrum AS, og ikke byggeprosjektet, som får kritikk for forholdet.

- Trondheim Spektrum AS har hatt forståelsen av at reguleringsbestemmelsene skulle gjelde fra byggeprosjektet var ferdig, og ikke fra dato for vedtak av bestemmelsene i mars. Dette tar nå Trondheim Spektrum AS til etterretning og det vil bli utarbeidet arrangementsplaner fra nå av, sier prosjektleder Kjell Håvard Nilsen, som svarer siden det er sykdom i administrasjonen.

- Vi må bare beklage at man har kommet sent i gang med dette. Nå blir det utarbeidet standard arrangementsplaner for eksempel for eliteseriekamper, mens man lager tilpassede enkeltplaner for andre arrangement, som Classic Car show, sier Nilsen.

Tidligere i høst startet rivingen av dagens Trondheim Spektrum

.

foto
Beklager: Prosjektleder for utbyggingen av Trondheim Spektrum, Kjell Håvard Nilsen, beklager at de har kommet sent i gang med arrangementsplanene. Foto: Christine Schefte

Krass tone

Han sier de tar det til etterretning dersom kommunen mener det er grunnlag for bøter.

- Tonen i brevet fra byggesakskontoret er krass?

- Kommunen får en jevn klagestorm på prosjektet, så det kan jo hende at dette farger deres brev. Trondheim Spektrum svarte heller ikke innenfor svarfristen i det første brevet, grunnet sykdom i administrasjonen, sier Nilsen.

Han sier det innen ny frist vil bli orientert om tiltakene som er utført i perioden fra mars til nå, samt hvordan arrangementsplaner for fremtiden skal utføres og gjennomføres.

Bygningssjef Johansen påpeker at det i fremtiden vil bli økt aktivitet i Spektrum, og at det derfor er viktig å få frem at de har gode systemer for å ivareta disse forholdene.

- Det er ikke vår intensjon å fremstå som krass, men manglende svar fra kunden gjør at vi er nødt å følge opp tettere. Det er imidlertid vårt håp at kunden svarer raskt på at de har gjort nødvendige grep for å hindre at dette skjer igjen, skriver hun.