Torsdag leverte Mowi ASA søknaden om rammetillatelse for et fabrikkbygg på Jøsnøya, Hitra. Oppdrettskonsernets laksefabrikk i Øyregionen ligger i dag på Ulvøya, men konsernet, som tidligere het Marine Harvest, har hatt tomt på Jøsnøya helt siden industriområdet ble etablert. Ett industriområde som vil huse hele to topp moderne lakseslakterier når Mowi har bygget sin.

Bygg på 8800 kvadrat

I nabovarselen beskriver de tiltaket slik:

«Mowi skal oppføre nytt fiskeslakteri på Jøsnøya. Anlegget vil få en samlet grunnflate på om lag 8800 kvadratmeter. Anlegget består av et produksjons- og kontorbygg, frittstående støttefunksjoner og tilhørende kjøreareal med oppstillingsplasser for trailere, samt parkeringsplasser for ansatte og besøkende. Veg og adkomst etableres fra Industriparkveeien. Parkeringsplasser for ansatte har direkte adkomst til hovedinngang.

Lastesoner er holdt adskilt fra personbiltrafikk, og har adkomst l ekspedisjon. Det anlegges grøntarealer i rabater rundt parkeringen. Parkering og veg asfalteres. Bygget får høy kvalitet på materialbruk, og skal oppføres i stålsandwichelementer med betongbrystning, med innslag av større aluminium glassfelt i produksjonslokalene og vindusfelt i kontorlokalene. Bærekonstruksjonen blir utenpåliggende.»

foto
Foto: Fra MOWIs rammesøknad

Hitra-Frøya har spurt MOWI-ledelsen om hva som er tidsplanen framover, og om det er gjort endelig finaniseringsvedtak.

«Vi jobber nå frem mot en endelig beslutning, og innsending av rammesøknad er en naturlig del av prosjekteringsarbeidet som pågår» svarer Eivind Nævdal-Bolstad, kommunikasjonssjef i Mowi.

En glad ordfører

Byggingen av lakseslakteri har vært utsatt flere ganger, og Hitra kommune har flere ganger forlenget Mowis (Marine Harvest) frist for å bygge ut på tomta. At de nå har levert rammesøknad, gjør hitraordfører Ole Haugen (Ap) glad.

En ny laksefabrikk vil bety svært mye for næringsliv og arbeidsplasser i hele øyregionen.

- Det er svært gledelig å registrere at det er ankommet en slik søknad om rammetillatelse for ny fabrikk på Jøsnøya. Vi har vært tålmodige lenge, og noen har fått økende tvil om Mowi kommer til å bygge ny fabrikk. Personlig har jeg ikke vært i tvil, men sagt at jeg er optimistisk. Og det har først og fremst vært knyttet til behovet jeg ser og forstår at Mowi har, og dernest det faktum at Mowi, den gang Marine Harvest, var de første som kjøpte og betalte for tomt på vårt nye industriområde på Jøsnøya. Jeg har aldri trodd, som enkelte andre, at et stort og seriøst selskap som Mowi kan holde en liten kommune for narr. Og en slik tro har selvsagt også vært forankret i at Hitra og Frøya på mange måter har stått for kjernen i Mowis virksomhet, og de har selv benevnt oss som verdens ledende havbruksregion, sier hitraordfører Ole Haugen.

For en måned siden leverte Bewi sin byggesøknad for ny kassefabrikk i den samme industriparken.