- Økt konkurranse vil kunne gi betydelige samfunnsmessige gevinster, i form av økt boligbygging, lavere priser og mer variert tilbud av boliger av god kvalitet.

Det er konklusjonen i Konkurransetilsynets rapport om boligutviklermarkedet i Norge. I rapporten har tilsynet sett på både utbyggernes rolle, kommunens involvering i eiendomsmarkedet og regelverket, og kommet til at det ligger flere hindringer i dagens system.

Bygges for få boliger

Utgangspunktet er at det er behov for å bygge mellom 38 000 og 40 000 nye boliger hvert år i Norge. I nasjonalbudsjettet for 2015 er det imidlertid anslått at det vil igangsettes 30 500 boliger i år.

I Trondheim er behovet for nye boliger beregnet til 1700 hvert år frem mot 2024, men siden 2009 har tallene i snitt ligget langt under dette.

KOMMENTAR: Bygg boliger på byens tak

Flere boligtomter

For å komme utviklingen til livs, mener Konkurransetilsynet at kommunene må gjøre mer for å tilrettelegge for boligbygging. I rapporten går det frem at store aktører kjøper opp det meste av de attraktive tomtene, og holder dem som en slags bank. Dette hindrer ifølge tilsynet boligbyggingen, og gjør det vanskelig for små aktører å komme inn.

- For å sikre god konkurranse i markedet er det derfor viktig at det reguleres flere arealer til boligformål, skriver tilsynet.

Ønsker mer aktiv kommune

Trondheim skiller seg ut i rapporten ved at kommunen er mer passiv enn andre kommuner når det gjelder planarbeid forbundet med boligutvikling. Her er det så å si utelukkende private utbyggere som leverer inn planer. Kun fem prosent av planforslagene ble fremmet av kommunen.

I Oslo fremmet kommunen 13 prosent av planene, i Bergen var 35 prosent av planene fremmet i kommunal regi, mens i Stavanger sto kommunen bak hele 53 prosent av planene for boligbygging.

Konkurransetilsynet ønsker at kommunene inntar en mer aktiv rolle som tilrettelegger når markedssituasjonen tilsier det.

Vil ha bedre regelverk

En tredje ting som fordyrer byggeprosessen og gjør den mer uforutsigbar, er ifølge tilsynet reguleringsprosessene.

- Manglende forutsigbarhet i reguleringsprosessene, både med hensyn til tid og utfall, begrenser aktørenes ekspansjonsmuligheter og skaper konkurranseutfordringer i markedet, påpekes det i rapporten.

Det er spesielt dagens innsigelsesordning som skaper problemer, mener Konkurransetilsynet.