– Trøndelag fylkeskommune TRFK bestrider at det er grunnlag for å fremme slikt krav om erstatning, skriver fylkeskommunen i et svar på forsikringsselskapet Gjensidiges regresskrav.

Det var etter en vannskade inne i lokalene til Hitra bergverk i Leirvågen i Fillan at forsikringsselskapet mener kulverten under Fv. 714 var for dårlig dimensjonert til å ta unna vannet, slik at det dermed skapte en oversvømmelse i lokalene. Forsikringsselskapet vil derfor ha sine utlegg tilbakebetalt.

Jeg fikk en telefon fra de som jobber der om at det gikk vann over hele kontorområdet. Det hadde gått inn i byggene våre og det rant over gulvene, sa Kevin Nordbotn i Hitra Bergverk nylig til lokalavisa Hitra-Frøya.

Men vei-eier fylkeskommunen nekter for å ha noe ansvar.

– Ikke sannsynliggjort feil eller mangler

«Så vidt TRFK kan se foreligger det ikke forhold som tilsier at det heftet feil eller mangler ved gjeldende avløpsanlegg (stikkrenne) eller at kapasiteten på anlegget ikke er tilstrekkelig sett hen til påregnelige nedbørsmengder. Det er heller ikke sannsynliggjort feil eller mangler ved anlegget i området. Videre foreligger det ikke forhold som tilsier at vedlikeholdet har vært for dårlig,» skriver fylkeskommunen i sitt svar til Gjensidige.

Kulverten under fylkesveien. Foto: Polygons skaderapport

Fylkeskommunen sier de inspirerer og vedlikeholder sine avløpsanlegg og stikkrenner regelmessig og sier denne stikkrennen ikke har skapt problemer tidligere.

- Derimot synes det uomtvistet at det var store nedbørsmengder i dette området på skadetidspunktet, skriver fylkeskommunen.

Bilde fra kontorområde som ble oversvømt. Foto: Polygons skaderapport

«Det anføres at TRFK sin plikt som vegeier iht. forurensningsloven § 24 a ikke går lenger enn en plikt til å dimensjonere stikkrenner med en kapasitet som kan ta unna påregnelige vannmengder som en med rimelighet kan forventes å komme, samt utføre jevnlig vedlikehold. Gjensidige har verken sannsynliggjort at kapasiteten til stikkrennen ikke har strukket til eller at vedlikeholdet har vært utilstrekkelig, sett hen til den konkrete situasjonen med store mengder regn. Det avvises derfor at det foreligger ansvarsgrunnlag for erstatningskravet etter forurensningsloven § 24a.

Fylkeskommunen antyder at manglende fall bort fra bygningen kan være medvirkende til skadene.

Ett av flere bygg som ble rammet av oversvømmelsen. Foto: Polygons skaderapport

Stiller spørsmål om fall

«Vår byggeleder på Hitra har befart eiendommen og konstaterer at omkringliggende terreng har fall inn til bygningen. Ved store nedbørsmengder vil det være et stort nedslagsfelt med mye vann i området. Det vises også til at det i rapporten til Polygon ikke fremgår byggeår for bygningen. Det stilles for øvrig spørsmål ved hvorvidt det er tilstrekkelig fall fra bygningen og om bygningen har tilfredsstillende drenering. Med bakgrunn i ovennevnte er TRFK av den oppfatning at det ikke foreligger rettslig grunnlag for det regresskrav som Gjensidige har fremmet overfor vegeier. Vi vil derfor ikke erkjenne ansvar i denne saken,» skriver fylkeskommunen.