Ifølge tall fra midtbyregnskapet for 2016 viser at bil rykker ifra som foretrukket reisemåte til Midtbyen, som er bydelen med desidert best kollektivtilbud i Trondheim.

På en vanlig dag i fjor reiste totalt 71 000 mennesker til Midtbyen, en økning fra 65 000 i 2015. Totalt velger 40 prosent av dem som skal til Midtbyen bil, ifølge tallene.

Og økningen for bilreiser er langt høyere enn andre reiseformer: opp 9,6 prosent mot veksten i busstrafikken på 2,5 prosent.

foto

Les også: Endelig enige om fakta om Midtbyen

Ikke bekymret

Men verken kommunen eller næringslivet er bekymret for økningen i biltrafikk. De gleder seg over at flere kommer til sentrum, uansett reisemåte. Målet er et mer levende og attraktivt sentrum og at Midtbyen skal være Trondheims vitale handels- og kultursentrum. Da er vekst i antall reisende et viktigere fokus enn hvordan de reiser.

foto
Personer under 15 år er ikke med i denne registreringen. Det er ventet at de som ikke har mulighet til å velge bil, naturlig nok oftere tar buss. Foto: Marianne Tønset

- Vi ønsker at Midtbyen skal være mest mulig tilgjengelig for alle handlende, også de som av ulike grunner velger eller må bruke bil, sier kommunaldirektør for byutvikling i Trondheim, Einar Aassved Hansen.

- Det vi ikke vil ha, er arbeidsreisende med bil, sier leder i næringsforeningen for Trondheimsregionen, Berit Rian.

- Så økningen i bilbruk er ikke noe problem?

- Nei, vi syns ikke det. Ikke på kort sikt, sier Hansen og Rian.

Les også: Dette er Trondheims beste og verste byrom

Saken fortsetter under grafikken

Nullvekst-forpliktelse

Veksten i biltrafikken står i kontrast til Trondheims forpliktelser i den såkalte bymiljøavtalen. Den handler riktig nok om hele Trondheim, ikke bydelen Midtbyen. Men den sier klart at trafikkvekst persontransport skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Ikke bilisme.

- Hvordan ser kommunen på at bil er det som øker mest i bydelen med desidert best alternativt tilbud, opp mot kommunens nullvekstmål for biltrafikk?

- Vekst i biltrafikken er ikke ønsket, verken til Midtbyen eller i kommunen for øvrig. Vi har inngått en avtale om nullvekstmål i bymiljøavtalen. For Midtbyens del er det forventet en nedgang i 2017 som følge av avgiftsparkering for elbil, sier Hansen.

Les også: Hvor er alle elbilene?

Les også: Merkbart færre elbiler

foto
Bil øker mest: Midtbyregnskapet for 2016 viser at stadig flere reiser til sentrum i bil. Økningen er fire ganger større enn for buss.

2000 flere biler

Tallene bygger i hovedsak på lokale reisevaneundersøkelser innhentet gjennom intervju av personer over 15 år. Inkluderes de under 15 år, er andelen grønne reiser større. Noe som bekreftes av at AtBs tall for antall påstigninger i Midtbyen er opp med syv prosent siste året. Men de som er gamle nok til å velge bil, gjorde altså det i større grad i fjor enn året før.

I antall biler er det snakk om en økning fra cirka 22 000 biler, mot 20 000 i 2015.

- Trafikktellinger i 2016 viste at den betydelig reduksjonen vi har hatt i biltrafikken i Trondheim stoppet opp i fjor, og vi fikk en liten økning på 1,6 prosent ifølge registrert bompasseringer. Mye av dette skyldes en kraftig økning i antall elbiler. Vi måtte derfor også forvente at veksten også berørte Midtbyen, sier kommunaldirektør Hansen.

Les også hvordan det går med handelsstanden i Midtbyen og kjøpesentrene i Trondheim og eller i Trøndelag.

Mer ledig parkering

Tellingene for Midtbyen skiller ikke mellom elbiler eller biler med forbrenningsmotor. Fra 1. januar 2017 gjør heller ikke Trondheim parkering det. For nå må også elbiler betale for å stå parkert i sentrum. Det er noe Midtbyen management og Næringsforeningen har jobbet for og er fornøyd med.

- Vi håper det kommer flere handelsreisende til Midtbyen når det blir mer ledig parkering der det tidligere var opptatt av arbeidsreisende med elbil. Det ser vi allerede effekten av men det er vanskelig å si hvordan det slår ut, sier Kirsten Schultz, daglig leder i Midtbyen Management.

Større rotasjon av biler

Et parkeringstiltak innført i 1. februar 2016, har trolig bidratt til trafikkveksten i Midtbyen.

- Vi har sett at redusert makstid på parkering fra fem til tre timer, har gitt større rotasjon på parkeringsplassene og det kan være en årsak til at flere bruker byen, sier Børge Beisvåg, næringspolitisk leder i Næringsforeningen.

- Da blir det kanskje flere biler i rotasjon nå som elbilene ikke får stå gratis lenger?

- Ja, og de ledige parkeringsplassene vil forhåpentligvis endre folks oppfatning av at det alltid er fullt i Midtbyen, og at de som kjøre bil opplever Midtbyen som mer tilgjengelig, sier midtbykoordinator i Trondheim kommune, Grete Hennissen.

Ifølge midtbyregnskapet kommer nesten hver tredje person som jobber i Midtbyen til jobb i bil. Likevel var 2016 det første året flere reiser kollektivt til jobb i sentrum.

Den største veksten i bilbruk er det altså handelsreisende som står for.

Langt fra Oslo-problem

Likevel; Sammenlignet med andre handelssteder i Trondheim, er andelen bilister til Midtbyen relativt lav. Ser man på hvor mye penger de ulike trafikantene står for, står bilister for en veldig mye større andel av omsetningen på kjøpesentrene utenfor Midtbyen og ved nærbutikkene.

Et annet parameter for om biltrafikken er problematisk, er luftkvaliteten. I 2015 var det ikke målt for mye svevestøv i Midtbyen en eneste dag. I 2016 var det for høye verdier to dager, som fortsatt er et svært lavt tall.

- Trondheim har ikke i nærheten av de problemene med luftkvaliteten som Oslo sentrum har. Lufta i Midtbyen er blitt mye bedre de senere årene hovedsakelig takket være renhold, at bussene ikke går på diesel lenger og at tungtrafikk er lagt utenom sentrum, sier Einar Aassved Hansen.

Midtbyen i tall

Folk i byen

Bosatte: 4587 i januar 2017

(4451 i januar 2016)

Ansatte: 18 370 (18 425)

Kilde: Folkeregisteret/Bedrifts- og foretaksregisteret/Tr.heim kommune.

Handelsreiser

Andel av omsetning fordelt på reisemåte (tall fra 2015):

Bil: 38 prosent

Kollektivt: 31 prosent

Gående: 23 prosent

Syklende: 7 prosent

Andre reisemidler: 1 prosent

Kilde: Handels- og transportanalyser for Trondheim/Sentio

Turister i byen

2016 (endring fra 2015)

Cruiseanløp: 58 (opp 15 %)

Gjester cruise: 103 632 (opp 60%)

Besøkende i Nidarosdomen inkl. gudstjenester: 398 114 (opp 15%)

Museene i Midtbyen inkludert Rockheim: 120 892 (opp 10%)

Kilde: SSB, Trondheim havn, NDR, MiST

Dette gjør folk

Antall besøkende (2015)

Nordregt: 11 863 (11 353)

Antall arrangementer: 921 (828)

Antall standplasser: 2734 (2267)

Renhold og vedlikehold

Tilfredshet for brukere av Midtbyen:

Renhold i gater: 68 %

Søppeltømming/rydding: 65 %

Rehold av torg, gågater, plasser: 72 %

Vedlikehold av gater, torg, plasser: 72 %

Kilde: Brukerundersøkelse Trondheim Bydrift/Nordfakta

Parkering i Midtbyen

Offentlig parkering på gateplan inkl. avgiftsparkering i boligsone Kalvskinnet, Sanden og Frostakaia: 1155 (ned 176 fra 2015)

Handicapparkering: 49 (ned 29 fra 2015 pga ny utforming i henhold til ny parkeringsforskrift).

Kilde: Trondheim parkering