Verdien på Norway Royal Salmon (NRS) falt mandag med drøyt 300 millioner kroner på børsen, etter at de meldte at om «utfordringer» med å få godkjenning til den planlagte produksjonen av steril oppdrettslaks.

Selskapet ble i 2014 tildelt ni verdifulle oppdrettskonsesjoner i Nord-Norge der selskapet forpliktet seg til å bruke fisk som er sterilisert under trykk, såkalt triploid laks. NRS varslet at dette kunne gi dem en vekst på 40 prosent, men nå kan veksten bli utsatt.

For å sette slik fisk ut i anleggene trenger de nemlig en dispensasjon fra Mattilsynet, og sistnevnte har vært skeptisk til om dette er forsvarlig med tanke på fiskens velferd.

Samarbeidsprosjekt

En undersøkelse fra Havforskningsinstituttet viser at triploid laks er mer følsom for lavt oksygennivå og høy temperatur i vannet, og fisken kan også få misdannelser på skjelettet.

NRS mener at deres anlegg i Nord-Norge vil oppfylle kravene til både temperatur og oksygenforhold, og konsernsjef Charles Høstlund sier at det er viktig for bransjen å komme i gang med slikt oppdrett. Bakgrunnen for å bruke steril laks, er at rømt fisk ikke skal kunne påvirke villaksstammene.

- Vi har et pågående samarbeidsprosjekt med Havforskningsinstituttet, der hovedfokuset er på overvåking av fiskevelferden. I vurderingen av forsøket har Havforskningsinstituttet konkludert med at det er velferdsmessig forsvarlig, og at det vil gi ny kunnskap om produksjon av triploid laks, sier Høstlund.

Konkurrenten klaget

Det var kontroversielt da en faggruppe tildelte NRS ni av de til sammen 20 «grønne» laksekonsesjonene i Nord-Norge for to år siden. Prisen per konsesjon var på ti millioner kroner, men den reelle verdien ble anslått ti å være fem ganger større.

Konkurrenten Salmar på Frøya klaget på tildelingen, og mente at bruken av triploid laks var i en fase hvor man ennå ikke hadde oversikt over eventuelle negative konsekvenser. Mattilsynet gikk også ut med sin skepsis, men NRS fikk beholde konsesjonene da Nærings- og fiskeridepartementet behandlet klagene.

NRS har fått dispensasjon fra Akvakulturforskriften for å produsere triploid laks i settefiskanleggene, men trenger også dispensasjon for å sette fisken ut i havet. Høstlund sier at de har søkt om dette hos Mattilsynet, men at det er uklart om de får tillatelse til å sette ut all smolten som er produsert.

- Mattilsynet har uttalt at det må være en gradvis utvikling for å skaffe erfaring, sier Høstlund.

Han sier at de er i en prosess overfor tilsynet, og at det er for tidlig å si hva dette vil bety for selskapet.

- Hvis vi ikke får tillatelse til å sette ut all fisken, så vil vi ikke få like stor biomasseoppbygging som planlagt. Men de endelige konsekvensene må vi komme tilbake til, sier han.

Avviser overprøving

Friede Andersen, seksjonssjef for Seksjon for fiskehelse og velferd i Mattilsynet, sier at hun ikke kan uttale seg om søknaden fra NRS, men sier på generelt grunnlag at oppdretterne må vise at de kan ivareta de spesielle behovene som den triploide laksen har.

- Triploid fisk har andre behov til både levemiljø og fôr enn diploid fisk (vanlig fisk, journ.anm.). Vi er i prinsippet ikke imot produksjon av triploid fisk, men vi vil stille krav om at produsentene både kjenner og tar hensyn til fiskens behov, sier Andersen.

Hun sier at det er begrenset erfaring med denne typen oppdrett, og at det er viktig at oppdretterne viser at de både har kunnskap, beredskap og evne til å sette i verk tiltak underveis i produksjonen. Derfor mener de at produksjonen av triploid fisk skal startes i et begrenset omfang.

- Hvis oppdretter viser at de kan håndtere de spesielle behovene til fisken, så får de mulighet til å sette ut mer fisk ved neste utsett, sier Andersen.

- Syns dere disse konsesjonene ble tildelt for tidlig?

- Vi gjorde oppmerksom på at produksjon av triploid fisk ikke var tilstrekkelig utprøvd, og at de forsøkene som var satt i gang ikke var ferdige. Vi mener derfor at det var for tidlig med storskala produksjon. Hvis oppdrettsselskap ønsker å ta omkostningene ved utprøving, har vi ikke noe imot dette, så lenge de ivaretar fiskens behov og gjennomfører forsøkene på en god måte, sier hun.

Andersen avviser derimot at dette er en overprøving av vurderingene til de som delte ut konsesjonene.

- Nei, ikke i det hele tatt. Vi gjør det på samme måte når det gis tillatelse til produksjon av diploid fisk. Først søker selskapene om tillatelse til å produsere en gitt mengde fisk, og så må de søke om å få produsere på en bestemt lokalitet. Her kommer Mattilsynets og andre etater sine faglige vurderinger inn knyttet til lokaliteten, produksjonen de har søkt om, samt at vi også legger til grunn eventuelle erfaringer med selskapets tidligere produksjon, sier hun.