I Trøndelag tingrett har det sist uke gått en rettsak hvor både saksøkere og saksøkt kommer fra næringslivet på Hitra.

Det er tre Kvernhusvik-selskaper som saksøker sin tidligere styreleder. Samlet har de et pengekrav på 4,892.576 kroner.

Privat lån på 1.5 millioner

Det saksøkende selskapene er Kvernhusvik Holding AS, Kvernhusvik Skipsverft AS og Ødegård Eiendom Invest AS.

Kravet befatter tilbakebetaling av et privat lån på 1,5 millioner kroner. Både saksøkere og den saksøkte er enige om at skipsverftet i 2008 innvilget styrelederen ett lån på 1,5 millioner kroner.

I tillegg kreves det tilbakebetaling av, eller erstatning for, det de mener er flere utbetalinger fra Kvernhusvikkonsernet, til dekning av private utgifter for saksøkte, og det de hevder er uberettigede utbetalinger av lønn og honorar.

Kvernhusvik-selskapenes advokat Therese Fuglemsmo skriver i sitt sluttinnlegg:

«Med unntak av lånet på kr 1 500 000, bestrides det at styret og aksjonærene i konsernet har vært kjent med eller godkjent noen av utbetalingene. Saksøkerne er av den oppfatning at saksøkte dels har forfalsket avtaler og signaturer fra de øvrige styremedlemmene, og dels har forsøkt å fortie og bortforklare uberettigede transaksjoner. Saksøkte har hatt stor tillit i konsernet og har vært den eneste med kompetanse innenfor regnskap og økonomi. De resterende styremedlemmene har i liten grad vært aktive i den økonomiske driften av selskapet.»

«Alle styremedlemmer har signert alle årsregnskap i alle år»

Lokalavisa har spurt saksøktes advokat, Henning Dragsnes, spesifikt om hvordan de stiller seg til påstanden om at saksøkte har «delvis forfalsket avtaler...».

Han ønsker kun å gi følgende generelle kommentar på vegne av sin klient:

«Denne side har flere merknader til rettssaken og om bevisføringen- herunder også at saksøkerne nektet fremleggelse av bevis som talte dem imot. Det vil dessverre fremstå lite heldig å kommentere bevisføringen før dom foreligger i saken da den nå er tatt opp til doms. Det vi generelt kan si er at alle styremedlemmer har signert alle årsregnskap i alle år. Alle transaksjoner og disposisjoner som er gjort er synlige og transparente i regnskapene. At enkelte styremedlemmer i ettertid ikke vedkjenner seg dette er vanskelig å forholde seg til. Vi avventer tingrettens vurdering av dette», skriver Dragsnes i en e-post til Hitra-Frøya.

Krever full frifinnelse

Dragsnes la i sitt sluttinnlegg fram påstand om at den tidligere styrelederen frifinnes, og at saksøkerne må betale saksomkostningene.

Det anmerkes at flere av kravene som framsettes er foreldet.

Det opprinnelige lånebeløpet på 1,5 millioner bestrides ikke. Men det vises til at i framlagt regnskap for 2016 er lånesummen redusert til 1,091.379 kroner. Den tidligere styrelederens advokat framhever at for flere av de konkrete kravene fra motparten var det avtalt at de skulle inngå i et mellomoppgjør/motregningsoppgjør som partene skulle ta senere.

Det vises til et aksjesalg der den saksøktes selskap skulle blitt tilført 300.000 kroner, et beløp som ikke ble betalt. Videre vises det til oppgjør for selskapet Regnskapsfokus, og en leilighet i Spania, som den saksøkte hadde eid. For leiligheten hevdes det at det er gjort en avtale om deling av inntekter ved ved videresalg, noe den tidligere styrelederen ikke har mottatt noe for.

Det vises også til at lønn og honorarer til styrelederen har vært rettmessige og framgår av alle årsoppgjør.

Med henvisning til et motregningsoppgjør som ikke er foretatt, mener advokaten at den tidligere styrelederen ikke har skyld hos de saksøkende selskapene.

Rettsaken gikk over to dager.

– En omfattende sak

Kvernhusvik-selskapenes advokat Therese Fuglemsmo sier til Hitra-Frøya at det under rettsforhandlingene ikke har vært noen bevisførsel som har endret deres syn på saken. Mer ønsker hun ikke å kommentere saken før dommen er falt.

Normalt tar det cirka to uker fra en slik rettsak gjennomføres, til det foreligger dom. Advokat Fuglemsmo forteller at det ble opplyst at på grunn av at dette er en såpass omfattende sak, så kan det ta lengre tid før dommen faller.