Minneord Gunnar Sandvik

Arkitekten og kulturminneverneren er Gunnar Sandvik døde den 13. januar. Innenfor det offentlige kulturminnevern hadde han mange og store oppgaver, og var mellom annet en viktig medarbeider hos Byantikvaren i Trondheim. I det private kulturminnevern var han en bauta i Fortidsminneforeningen, spesielt i Den trønderske avdeling, hvor han var formann i årene 1981 .- 84. Han var en viktig kraft i Fortidsminneforeningens arbeid som interesseorganisasjon, og kjempet friskt i mange store vernesaker. Likevel var det en annen side ved hans innsats som var enda viktigere, og her sto han for en type frivillighet som blir mer og mer sjelden: Uten tanke på vederlag gav han foreningen et meget stort antall arbeidstimer av det som var hans yrke, arkitektarbeid. Dette visste vi, men når vi nå ved hans bortfall forsøker å danne oss en oversikt, er vi likevel overrasket over omfanget. Uten Gunnars innsats her, ville mange av Den trønderske avdelings oppgaver ha blitt stående uløste. Det var særlig middelaldereiendommene våre som hadde hans omsorg, og det var han som utførte mange av de krevende arkitektoppgavene ved disse, som våpenhus ved Logtun kirke, bro ut til Steinvikholmen, hovedport, innvendige gangbruer og innredning av Vanntårnet sammesteds, foruten en rekke andre små og store oppgaver. Alle løste han ved å bruke sin dype kulturvernfaglige og kulturhistoriske innsikt, slik at nytilføyelsene underordnet seg det enkelte kulturminne samtidig som de tilførte nye kvaliteter.