Store forandringer foreslås i Midtbyen - her er planen

Nye sykkeltraseer, nye bruer, færre biler og flere gågater. Forslaget til gatebruksplan i Midtbyen vil gi store forandringer.

I forslaget legges det opp til at både Olav Tryggvasons gate (som er avbildet) og Prinsens gate avlastes for biltrafikk for å sikre bedre framkommelighet for kollektivtrafikk.  Foto: Mariann Dybdahl

Tirsdag skal formannskapet i Trondheim vedta at forslaget til «Gatebruksplan for Midtbyen» sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frem til 1. september kan alle komme med innspill. før den skal sluttbehandles av bystyret i løpet av høsten.