- Norsk døvemuseum, verdensarv Røros og å forvalte den norske musikk- og havbrukshistorien er viktige nasjonale oppgaver for oss, sier Suzette Paasche, direktør for Museene i Sør-Trøndelag (Mist).

- Jeg kjøper ikke argumentet om at vi bare har et regionalt nedslagsfelt. Det er viktig å se museumsansvaret på et nasjonalt nivå, sier Paasche.

Det er to uker siden et ekspertutvalg la frem rapporten «Regionreformen» der de på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderte nye oppgaver for fylkeskommunene.

I den delen av rapporten som omhandler kultur, foreslår forfatterne at en rekke sentrale kulturinstitusjoner over hele landet ikke lenger skal være et statlig, men et fylkeskommunalt ansvar. Bare enkelte nasjonale institusjoner i Oslo beholdes på statsbudsjettet.

KOMMENTAR: Kulturens berettigede angst for fylkeskommunen

- Ikke armlengdes avstand

Paasche mener det nasjonale blikket på museene og samlingsforvaltning har vært vesentlig for den nasjonale museumsreformen.

- Den gang satte man ned flere fagnettverk for å se på hvordan de norske museene best kan ta vare på vår historie over tid. De hadde til hensikt å se det fra et nasjonalt nivå og dermed unngå at museene tok vare på de samme gjenstandene. Med en nasjonal kulturpolitikk kan man fordele oppgaver utover landet og legge vekt på ulike ting ulike steder.

Hun minner om at da Rockheim kom til Trondheim, var det delvis fordi vi hadde Ringve som har et nasjonalt ansvar for musikkhistorie. Hun tror en overføring av ansvaret fra stat til fylkeskommune vil føre til en utfordrende situasjon.

- Trøndelag fylkeskommune er største eier i driftselskapet MiST, mens staten står for 75 prosent av tilskuddene uten å ha noe eierskap. En sammenblanding av eierskap og å bli den største bevilgende myndigheten vil utslette prinsippet om en armlengdes avstand, sier Paasche.

Trøndelag Teater kritisk

Terje Roll Danielsen, styreleder for Trøndelag Teater, er også kritisk til forslaget. Det er særlig to ting han reagerer på.

- Jeg har problemer med å se hva som er bedre med den modellen ekspertutvalget foreslår, sier Terje Roll Danielsen, styreleder for Trøndelag Teater.

- Det ene er at man har lagt til grunn at teatrene – med unntak av dem som defineres som nasjonale teater – ikke ivaretar nasjonale oppdrag. Da sikter jeg til de store teatrene utenfor hovedstaden. At de er blitt målt opp mot hverandre, og at det er kulturdepartementet som har hatt styring med dem, har vært en vellykket modell, sier styrelederen.

For det andre synes han det er vanskelig å se hva som er bedre med den modellen ekspertutvalget foreslår.

- Jeg har problemer med å se det fra teaterets synspunkt. Det reiser en rekke nye spørsmål som jeg vil komme tilbake til etter at vi har diskutert saken i styret, sier Roll Danielsen.

TSO: – Staten viktig forankring

Roar Leinan, direktør for Trondheim Symfoniorkester (TSO), sier TSO er fornøyd med dagens ordning, der staten står for 70 prosent av tilskuddene, kommunen 20 prosent og fylkeskommunen 10 prosent.

TSO-direktør Roar Leinan er fornøyd med dagens ordning, med staten som den største bidragsyteren og en viktig forankring for ikke å komme under press.

- Det er en fin ordning der vi har hatt verdifull kontakt med regionen, som har vært veldig positiv til vår virksomhet og måten vi har drevet på. Men i bunnen har vi hatt departementet som har stått for den største delen, en forankring som har vært kjempeviktig for ikke å komme under press, sier Leinan.

Nesten ved hvert regionvalg har enkelte politikere stilt spørsmål ved tilskuddene orkesteret får, sier han.

- Vi aner at det ligger en problematikk der. Samtidig kan det godt ryddes opp i feltet. Det er ingen grunn til at det skal være ulike ordninger i de ulike byene. Orkestrene har litt ulik profil, men nokså like oppgaver. Vi rapporterer, evalueres og er organisert på samme måte, og har en oppgave som vi helt klart har definert som nasjonal, sier direktøren.

Turnéteateret: Etterlyser kompetanse

Det er viktig at den kommende kulturmeldingen ligger til grunn for hvordan teatrene skal utvikles, mener teatersjef Nora Evensen i Turnéteateret i Trøndelag.

Teatersjef Nora Evensen i Turnéteateret i Trøndelag sier det er viktig å ha stabilitet i tilskuddene til kulturlivet, for å opprettholde det samfunnsansvaret teaterinstitusjonene forvalter.

- Reformen foreslår store endringer som vil få konsekvenser på lang sikt. Da holder det ikke å sette ned et utvalg som ikke har kompetanse innenfor teater- og kulturfeltet. Derfor er det viktig at kulturmeldingen tas med inn i vurderingen, sier Evensen.

Hun synes ekspertutvalget har tatt for lett på de nasjonale perspektivene for regionteatrene i rapporten.

- De har hatt en tilsvarende reform i Sverige, det er viktig å se på erfaringene derfra. Det har ikke vært bare positivt for regionteatrene å komme under lokal styring. Det er viktig å ha stabilitet i tilskuddene til kulturlivet, for å opprettholde det samfunnsansvaret teaterinstitusjonene forvalter.

Fikk du med deg denne? Indianapolis Symphony Orchestra kaller anklagene mot tidligere TSO-dirigent Krzysztof Urbanski for «latterlige» og «grunnløse»