Det bør lønne seg å arbeide lenger også i det offentlige. Da må pensjonssystemet justeres.

Hvis ingen går i fella, men passer seg for den, advares det i Prøysen-klassikeren «Musevisa». Adresseavisen har i flere artikler fortalt om arbeidstakere som har havnet i det som kan kalles pensjonsfella, etter et ekstra langt yrkesliv i det offentlige. Følgene av å stå lenge i jobb virker svært urettferdige. Fagforeninger og arbeidsgivere må bli bedre til å informere om konsekvensene av å jobbe utover normal pensjonsalder i stat og kommune. Ansatte har også et ansvar for sette seg inn i reglene. Samtidig viser sakene et åpenbart behov for mer samkjøring av pensjonsreformens prinsipp om å belønne høyere pensjonsalder, i offentlige og private tjenestepensjoner.

Sykepleier Marie Roen Harstad (80) på bildet, som vi skrev om denne uka, har blitt offer for fella ved «bruttogarantien». Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor sto knallhardt på den før innføringen av pensjonsreformen i 2011. Det innebar at offentlig ansatte med full opptjening var garantert 66 prosent av lønn i pensjon totalt sett, fra tjenestepensjon og folketrygd. Ved å arbeide lenger enn til full opptjening og normal pensjonsalder, har de risikert å få mindre i tjenestepensjon og i verste fall redusert folketrygd. Det virker ulogisk og vanskelig å forstå. Særlig når man i privat sektor får mer pensjon jo lenger man arbeider. På den andre siden får de der også mindre i pensjon jo tidligere de pensjonerer seg. Pensjonsordningene koster også mye mindre for arbeidsgiver enn i det offentlige.

Det er ikke slik at «bruttogarantien» grovt sett er noe det offentlige tjener på og arbeidstakere taper på, som i tilfellet med sykepleieren. Siste årsrapport til Trondheim kommunale pensjonskasse viser økte utgifter på 55 millioner kroner fra 2021 til 2022 bare når det gjelder nettopp bruttogaranti og særaldersgrenser. Kostnadsøkningen kommer i tillegg til de ansattes egenandel og arbeidsgivers andel av ordinær premie. Denne utviklingen, kombinert med pensjonsfella ved å stå lenge i arbeid, viser behovet for modernisering av offentlig tjenestepensjon. Også i det offentlige bør det lønne seg mer å jobbe lenger. Da kan det ikke samtidig lønne seg mest ikke å gjøre det, eller å pensjonere seg og ta arbeid i det private etterpå.