Det er forståelig at de enkeltstående barnehagene reagerer sterkt på regjerings forslag til lovendring.

Det blir færre barn i Norge. Det får konsekvenser for barnehagepolitikken. Endringer må skje, men uten at de små barnehagene som ikke har store konsern i ryggen, skvises ut.

Nå frykter de enkeltstående barnehagene at det kan skje. De reagerer sterkt på regjeringens forslag til endringer i barnehageloven som nå er ute på høring. Private aktører står for nær halvparten av barnehagetilbudet i Norge. De må sikres en større forutsigbarhet enn det regjeringen legger opp til.

Framover blir det mindre behov for barnehageplasser. Den store oppgaven har tidligere handlet om å sikre barnehageplass til alle barn. Langt på vei er den oppgaven løst. Nå vil det flere steder være nødvendig å avvikle barnehageplasser for å hindre overkapasitet. Det må skje på en måte som sikrer god kvalitet og at tilbudet finnes der behovet er størst.

Det sier seg selv at dette ikke er en enkel oppgave. Regjeringen ønsker at kommunene skal få større styring med hele barnehagesektoren. Det innebærer strammere kontroll med de private barnehagene.

Tre av fem private barnehager gikk med overskudd i 2022. Ti prosent av overskuddet ble overført til utbytte for eierne, mens mesteparten – 65 prosent – ble overført til egenkapitalen, ifølge SSB. Over tid har andelen private barnehager som går med overskudd, gått ned. Privat barnehagedrift kan være god butikk for store konserner, men er ofte en prøvelse for enkeltstående, ideelle aktører.

Langsiktige investeringer for å opprettholde et godt og mangfoldig tilbud kan nå bli vanskeligere. I motsetningen til offentlige barnehager, kan private være avhengige av låneopptak. Dersom det hele tiden finnes en risiko for at driften nedskaleres og inntektene forsvinner, vil nok bankene bli skeptiske.

Regjeringen må bruke høringsrunden godt. Vi forstår behovet for en helhetlig kontroll over tilbudet som gis. Men de private barnehagene som var med på å sikre full barnehagedekning, kan ikke bli sittende igjen med svarteper.