Er det på tide å invitere sørtrønderne til HUNT?

Vi har slått sammen trøndelagsfylkene. Kommunene i tidligere Nord-Trøndelag har god oversikt over helsetilstanden i befolkningen gjennom data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag har ikke tilfredsstillende folkehelsedata. Kommunene og fylkeskommunen skal etter loven ha god oversikt over folkehelsetilstanden.

Er det på tide å invitere sørtrønderne til HUNT?

Les også: Nordtrøndernes gave til verden

Vet vi ikke nok fra før – om helseutviklingen i vår region?

Vi har en god del kunnskap om viktige helseforhold fra registerdata. Dødelighet, kreft, utdanningsnivå, sykefravær og trygding. Men vår generelle kunnskap om utviklingen kommer i betydelig grad fra HUNT og lignende studier. Studier som spør folk om deres helse og helserelaterte forhold, og som måler, veier og samler inn biologisk materiale i befolkningen.

Kunnskapen om økende forekomst av fedme i samfunnet stammer fra HUNT og lignende studier. Selv om myndighetene nærmest har vært handlingslammet i møte med denne utviklingen, skjer det betydelige endringer i folks adferd, i helsetjenestene og i helsemarkedet basert på denne kunnskapen.

Les også: HUNT-leder fikk folkehelsepris

Å dokumentere utfordringene i helse og med helserelatert adferd er den sterkeste motivasjonsfaktoren for handling. Ingen data – ingen problemer. Ingen problemer – ingen handling. Ingen handling – uløste folkehelseproblemer. Uløste folkehelseproblemer – redusert bærekraft. HUNT gir grunnlag for å oppdage endringer i befolkningens helse og forhold som påvirker helsetilstanden. Dataene brukes av Verdens helseorganisasjon i internasjonale sammenligninger og av nasjonale myndigheter i norsk helsestatistikk.

Videre fanger HUNT opp sosiale og geografiske forskjeller mellom kommunene. Dette er viktig for å kunne iverksette folkehelsetiltak tidlig, helst før negative trender får for store konsekvenser. Dette kan dreie seg om negativ endring i livsstil, psykisk helse, overvekt, blodtrykk, kostholdsvaner eller inaktivitet. Dette er forhold som i liten grad i dag fanges opp på andre datakilder.

HUNT er også et verktøy som brukes til å evaluere effekten av ulike politiske tiltak og reformer, ikke bare i helsesektoren, men også i andre sektorer slik som samferdsel, regionalpolitikken, skattepolitikken og utdanning. For samfunnsforholdene påvirker folkehelsa.

Les også: Nå starter den store innsamlingen av bæsj fra mennesker og husdyr

HUNT-data gir muligheter for å gjøre framskrivinger av befolkningens helsetilstand. Dette er et viktig grunnlag for planlegging av fremtidens helse- og sosialtjenester. HUNT utgjør i dag et betydningsfullt grunnlag for både samfunnsmedisinsk, klinisk og samfunnsvitenskapelig forskning.

Med utviklingen i persontilpasset medisin er biologisk materiale og helsedata fra HUNT en viktig ressurs for klinisk pasientrettet forskning, fordi man kan forske på genetiske endringer knyttet til sykdomsutvikling som for eksempel hjerteinfarkt, slag, kreft, diabetes, fedme, hodepine og muskel- og skjelettplager.

Dette er viktig i utvikling av biomarkører for mer presis diagnostikk, utvikling av nye medikamenter og behandlinger i utvalgte pasientgrupper. HUNT bidrar med data som gir grunnlag for et bredt internasjonalt forskningssamarbeid.

Opptatt av debatt? Les også: Ordet vanskeligstilt ga meg assosiasjoner til noe mer. Det var ubehagelig å bli plassert i den kategorien

Vi kan utvide HUNT med en «mini-HUNT» i tidligere Sør-Trøndelag. En fullskala HUNT er neppe realistisk, men å invitere alle voksne til en webbasert spørreskjemaundersøkelse er fullt mulig. HUNT har nødvendig infrastruktur på plass.

En «mini-HUNT» vil ikke gi like omfattende forskningsmateriale som i dagens HUNT, men HUNT-resultatene vil også være gyldig for disse områdene, ettersom statistikken mellom områdene blir sammenlignbar. Ved å gjennomføre mini-HUNT vil kommunene i sør og fylkeskommunen i langt større grad kunne nyttiggjøre seg andre HUNT-resultater også.

Ved å utvide HUNT vil interessen for HUNT som forskningsplattform øke. HUNT-forskere har allerede et stort internasjonalt nettverk. Gjennom HUNT har vår region blitt tilført betydelige forskningsmidler fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder (for eksempel EU). Med økende interesse og bedre data, vil NTNU i Trondheim og andre forskningsmiljø i økende grad kunne utvikle god forskning til nytte for regionen.

Mer debatt? Les også: Vi blir litt bekymret når vi ser at folk sitter i badeleker og padler ned Nidelva - uten redningsvest

Erfaringsmessig skaper helsestatistikk politisk interesse og engasjement. Og det trengs. Et økende antall barn vokser opp i fattige familier. Mange ungdommer dropper ut av skolen. Psykiske lidelser og stressrelaterte smerteplager preger uførestatistikken. Fedmeforekomsten har økt faretruende i alle aldre. Antallet med diabetes stiger, fedme bidrar til sosiale problemer, kroppslige smerter, uførhet og et økende antall må opereres for ekstrem fedme.

Antallet eldre øker raskt og kunnskap om hvordan vi kan forebygge behovet for helsetjenester og hva eldrebølgen vil bety for helsetjenestene er etterlengtet. Beskrivelser av helseforhold og helsebehov kan tydeliggjøre og stimulere innovasjon i pleie- og omsorgssektoren. Adferd er i betydelig endring i samfunnet. Forekomst av røyking er redusert, snusing er økt, alkoholbruken har økt, kostholdet er langt fra optimalt, hverdagsaktiviteten går ned men folk trimmer mer i fritiden.

Hva betyr disse endringene? Hvordan varierer dette mellom kommunene? Hva bør kommunene satse på i forebyggende helsearbeid? Hvordan kan vi måle effekter av tiltak uten datainnsamlinger?

En investering i mini-HUNT vil kaste av seg kunnskap om variasjon i helse og helseutvikling, engasjement for folkehelse, bedre folkehelsepolitikk, bedre helsedata, mer forskning og en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Hør våre kommentatorer og gjest Per Olav Hopsø snakke om nytt Trøndelag, nytt Arbeiderparti og sommerferie

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten