Vi har mange nok skuterløyper og kan ikke ødelegge mer natur.

Den uberørte naturen i Norge er under sterkt press. I vinter har NRK-serien «Naturoppsynsmannen» vært en vekker for mange. Nå skaper ei foreslått skuterløype i Flåmarka i Melhus kommune stor debatt. Flere vil åpne for såkalt rekreasjonskjøring her. Det er gode grunner til at motorisert ferdsel i naturen er forbudt. Selv om lokalpolitikerne står fritt til å åpne for mer skuterkjøring, bør de si nei til forslaget.

Flå snøscooterklubb har ønsket seg regulerte skuterløyper i snart ti år. Klubben vil gjøre marka tilgjengelig for flere, for eksempel barnefamilier, eldre og uføre. Regulerte løyper vil føre til tryggere og mindre ulovlig skuterkjøring, lyder ett av argumentene. Mer skutertrafikk kan også gi positive ringvirkninger for næringslivet. Vi har forståelse for at skuterkjøring er gøy.

Men innvendingene mot forslaget er gode. Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag understreker at de foreslåtte løypetraséene er en del av et større regionalt område med uberørt natur og villmark. Trøndelag fylkeskommune forventer at skuterløypene vil ha «middels til stor negativ effekt» på friluftslivet. Statsforvalteren skriver at inngrep som skuterløyper «spiser stadig mer av leveområder for arter og arealer med viktige friluftsverdier.»

I tillegg er hyttefolk bekymret for støy. Saken i Melhus har nå vært ute på høring to ganger. Noen av skutertraséene er blitt endret underveis. Men flere av de foreslåtte løypene går stadig gjennom områder som er viktige for dvergfalk, perleugle, storlom, storfugl, lirype, fjellrype eller andre arter. Det vil være hodeløst å legge til rette for økt motorferdsel her.

At de nærliggende kommunene Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal allerede har etablert skuterløyper, er ikke et argument for at Melhus bør gjøre det samme. Tvert imot. Belastningen på både friluftsliv og naturmangfold i det samme, regionale villmarksområdet, er allerede betydelig. Når saken skal behandles før sommeren, bør politikerne i Melhus lytte til faglige råd og sette foten ned.