I 2018 kolliderte fregatten Helge Ingstad, et statlig finansiert skip med en prislapp på over 4 milliarder kroner. Tilfeldigheter gjorde at ingen døde i ulykken. I 2019 ble forsvarsministeren presentert en rapport som konkluderte med at en eventuell reparasjon ville koste 12–14 milliarder og ta mer enn fem år. Kostnad ved kjøp av et nytt tilsvarende fartøy var estimert til 11–13 milliarder kroner, med en gjennomføringstid på i overkant av fem år.

Tapet av Helge Ingstad førte ikke til at Forsvaret måtte nedbemanne, eller gjennomføre andre kutt, for å dekke kostnadene En slik løsning ville jo ha vært helt uakseptabel.

Helseplattformen har til nå hatt en kostnad på flere milliarder kroner. Hvor stor kostnaden egentlig er, vet vi ikke. Regionsykehuset i Helse Midt-Norge står nå med brukket rygg 11 måneder etter innføringen. Ledelsen, tillitsvalgte og øvrige ansatte har gang på gang slått alarm om pasientsikkerheten. Alle rapportene fra eksterne og objektive parter, inkludert Statens helsetilsyn, slår fast det samme: pasientsikkerheten er truet.

Det har kommet mange lovnader om at alle feil skal rettes, og brukervennligheten bli bedre. Likevel opplever de ansatte liten grad av forbedringer. Det er tydelige signaler om at det er for lite ressurser til feilrettings- og optimaliseringsarbeidet. Vi opplever at det nå er mer snakk om hva som skal prioriteres, enn om når dette skal bli bra.

I tillegg har St. Olavs hospital fått store økonomiske utfordringer som følge av innføringen av Helseplattformen. En trang økonomi gjør at man allerede er tvunget til å nedprioritere investeringer som er nødvendig for å bedre pasientbehandlingen. I verste fall kan den økonomiske situasjonen medføre enda mer drastiske sparetiltak, og vi vet foreløpig ikke konsekvensene av dette.

Vi har så langt sett lite til helseministeren her i Midt-Norge. Mange har forsøkt å få henne i tale, og nylig uttalte hun at problemene med Helseplattformen må løses lokalt.

Det er lett å spørre seg om statsråden sitter inne med riktig informasjon om, og forståelse av, hva som nå skjer i regionen vår. Uttalelsene står i hvert fall ikke i stil med problemene. Helseplattformen er gått på grunn, og reparasjonene pågår. Det er langt igjen til skipet er hevet.

Slik vi ser det, har vi to mulige veivalg framover:

Enten avvikle Helseplattformen på en forsvarlig måte og innføre et annet journalsystem.

Eller ta drastiske grep, slik at systemet har en reell sjanse til å bli godt, dersom dette er mulig. Det arbeidet som er lagt ned til nå, har gitt altfor små utslag både i brukervennlighet og i opplevelsen av feilretting. Det må langt mer omfattende endringer til, både i selve organiseringen av arbeidet og av selve systemet. Dette vil kreve betydelige økonomiske ressurser.

For å kunne gjennomføre ett av disse alternativene er vi avhengig av at det tas gode beslutninger. Så langt har ikke ledelsen i Helse Midt-Norge vist evne til å ta de nødvendige grepene. Derfor trenger vi nå at helseministeren viser handlekraft.

Vi har også andre konkrete forslag til tiltak:

Ressursene i bygging og endring av systemet må utnyttes bedre. Vi har allerede en godt drevet IT-organisasjon i Helse Midt-Norge, Hemit. Vi mener at oppgavene med drift og utvikling av journalsystemet for St. Olavs hospital bør legges til Hemit, med overføring av kompetanse og eventuelt ansatte fra Helseplattformen AS. Kommunene må selvsagt avgjøre hvordan de vil organisere sin IT-organisasjon, med hensyn til deres behov for drift og utvikling. En videreutvikling av Helseplattformen som journalsystem må skje ved et mye tettere samarbeid mellom ikt-ingeniører og klinikere. Dette er helt i tråd med lærdom fra andre land som har tatt i bruk journalløsninger fra Epic.

Det er helt avgjørende at alle tilgjengelige ressurser umiddelbart settes inn i arbeidet med å forbedre Helseplattformen ved St. Olav. Dette betyr at videre utrulling av journalsystemet må stoppes.

Helseministeren må i tillegg bidra til å sikre St. Olavs økonomiske situasjon.

St. Olav kan ikke alene ta ansvaret for det økonomiske uføret som er kommet av problemene knyttet til Helseplattformen. Foretaket har allerede måttet sette investering i bygg og utstyr på vent. Det er stor risiko for at ytterligere grep må tas, på bekostning av tilbudet om helsehjelp til befolkningen. Dette er en totalt uakseptabel situasjon.

Da den statlig eide fregatten Helge Ingstad gikk på grunn, sørget forsvarsministeren for at staten tok regninga. Vi håper at det samme gjelder for helsevesenet: når staten bestiller it-prosjekter som mislykkes, må helseministeren sørge for at befolkningen i Helse Midt-Norge selv slipper å ta regninga for dette.

Tirsdag 17. Oktober på Adressahuset: Portrettintervju LIVE med Kent Ranum / Facebook

Blir man lykkeligere uten skjerm? Møt Michael Stilson som har vært avlogga siden september: Avlogga: Lykkeligere uten skjerm? / Facebook