Nyhavna er i støpeskjeen. På bakgrunn av studentprosjekter utført våren 2016 på NTNU, vil vi bidra med en visjon om en grønn næringshage på taket av Dora

I framtidens byer vil det bli stadig viktigere å produsere mat lokalt for å redusere klimagass-utslipp, øke selvforsyningsgraden, robustheten mot uforutsigbare værforhold og sving-ninger på verdensmarkedet. Ved å kombinere ledende teknologi innen landbasert oppdrett og intensive dyrkingssystemer, såkalt aquaponics og hydroponics, vil det på Dora (og andre deler av Nyhavna) kunne produseres og selges betydelige mengder mat med minimale miljøbelastninger innenfor byens grenser.

UrbanFeed ble etablert i 2015 av det Trondheimsbaserte selskapet AquaOptima og undertegnede Rita Westvik og har siden nyttår vært en del av NCE Smartville i Halden. Selskapet leverer integrerte anlegg for storskala matproduksjon i urbane områder. Prinsippet er et sirkulært økosystem som kombinerer produksjon av planter og fisk med minimale utslipp, maksimal energieffektivitet og maksimal gjenbruk: CO₂ fra fisketankene resirkuleres i veksthuset og ammoniakk fra fiskeoppdrettet omdannes til gjødsel for planter. Temperaturen holdes stabil gjennom doble transparente vegger og bobleteknologi som gir optimale vekstforhold. UrbanFeed samarbeider med forskningsmiljøer, innovative aktører bl.a. innen smarte skybaserte tjenester og miljøvennlige drivhusløsninger.

Plantagon er et svenskbasert globalt selskap som også jobber med å integrere strukturer for matproduksjon i urbane omgivelser. I et 60 meter høyt demonstrasjonsbygg som er under oppføring i Linköping vil det bli produsert 500 tonn grønnsaker årlig, i kombinasjon med kontorlokaler. Pilotprosjektet er et resultat av samarbeid mellom et bredt nettverk av private virksomheter, kunnskapsmiljø og offentlige aktører. Teknologien kan tilpasses eksisterende bygg, enten gjennom rehabilitering eller som tilleggsmoduler. Kretsløpstenkning og automatisering er sentralt i disse systemene som utnytter restvarme og avfallsstrømmer for å produsere store mengder mat med et minimalt fotavtrykk.

Gjennom å samle flere etablerte aktører som er ledende innen urban, blågrønn matproduksjon i Trondheim kan det skapes nye produkter, tjenester og forretningsmodeller som del av omstillingen i retning miljø-messig bærekraftige næringer – et blågrønt skifte. Dette forutsetter godt samspill mellom kunnskaps- og innovasjonsmiljøer for å skape et Norge etter oljealderen. Vi ønsker derfor å utvikle en blågrønn ”living lab” på Dora som kan forsøke å gi svar på noen av de store spørsmålene knyttet til hvordan fø 9–10 milliarder mennesker innenfor naturens tålegrenser.

Andre deler av det femten mål store taket på Dora kan brukes til funksjoner som i større grad åpner seg mot dagens og framtidige beboere på Nyhavna og byen for øvrig. På grunn av takets beskaffenhet og den eksponerte beliggenheten vil det meste av arealet måtte over-bygges, slik tilfellet er med dagens lagerkonstruksjon. Det rommet som skapes gjennom en slik klimatisering vil gi unike muligheter for opplevelser og tilbud med vekt på formidling av kretsløpstenkning og bevisstgjøring rundt matens rolle for helse, livskvalitet, klima og biologisk mangfold.

Parsellhager midt i sentrum med temperert klima gjennom store deler av året vil framstå som et svært attraktivt tilbud for bybønder av alle kategorier. Skoler og barnehager kan tilbys egne parseller, kurs og opplevelser i samarbeid med eksisterende kompetansemiljøer på urban dyrking i Trondheim. Utstilling, demonstrasjon og salg av dyrkings – og småskala oppdrettsutstyr for privatpersoner eller institusjoner kan inngå i en slik pakke og gi nye, grønne jobbmuligheter.

Internasjonalt finnes det mange eksempler på at takhager også gir grunnlag for matservering av miljøvennlig, ”ureist” mat hvor fortellinger om matens opprinnelse og spektakulær beliggenhet ofte er en del av konseptet. Tilgang på helt ferske råvarer, åpner opp for kvalitetsmåltider innenfor alle segmenter. Takhagen på Østergro i København har eksempelvis sin egen lille, eksklusive restaurant med lengre ventelister enn Noma som er kåret til en av verdens beste restauranter. Med 20 ganger så stort areal, intensiv blågrønn produksjon som nærmeste nabo og en av to intakte ubåtbunkere i Europa under føttene, er det bare fantasien som setter grenser for hvilke kulinariske tilbud som kan vokse fram på Doras tak.

I tillegg til alle disse funksjonene som i større eller mindre grad er basert på næringsvirksomhet, kunnskapsproduksjon og formidling knyttet til blågrønn matproduksjon kan det også bli plass til offentlige fri-arealer i form av hage – og parkanlegg for rekreasjon og avkobling. Det er mulig å tenke seg at planlagte gangveier i Nyhavna-området får en avstikker over taket på Dora som tilbyr både terrengmessig variasjon og muligheter for formidling av krigshistorie. Vi tror at en blågrønn næringshage på Dora vil kunne tilføre Nyhavna og Trondheim som by helt unike kvaliteter. Samtidig vil dette initiativet gi konkret innhold til det mye omtalte grønne skiftet Norge og verden står overfor. Gjennom å gripe denne muligheten kan Trondheim også befeste sin stilling som den ledende matbyen i Norge.