Assistenten var såkalt brukerstyrt personlig assistent (BPA), oppnevnt av kommunen.

Helseassistenten har fått advarsel fra Statens helsetilsyn.

Hun har brutt forbudet mot å motta gaver i tjenesten etter helsepersonelloven. Kvinnen var assistent for et funksjonshemmet ektepar i en kommune i Nord-Trøndelag. Ektemannen døde ikke lenge etter kona.

Gaveforbudet i helsepersonelloven skal bidra til å begrense faren for at helsepersonell utnytter pasienters og brukeres avhengighetsforhold.

Det var avdødes søster som varslet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for om lag to og et halvt år siden, og Fylkesmannen opprettet tilsynssak mot assistenten og kommunen. Hun sier hun reagerer på at det ikke finnes sanksjonsmuligheter ut over å gi assistenten en advarsel. Søsteren synes det er beklagelig at man ikke kan gå rettens vei og få testamentet omstøtt, når det finnes vitner på at testator ønsket å gjøre nettopp det.

Arvet flere millioner

Søsteren har gitt Adresseavisen innsyn i papirer fra Fylkesmannen og Helsetilsynet. Det er ikke avdekket hvor store verdier kvinnen har fått gjennom testamentet. Avdøde etterlot seg blant annet en stor enebolig med sokkelleilighet, bankinnskudd og kunst. Boligen har ligget ute til salgs for over tre millioner kroner.

- Det er mulig kommunene gir for dårlig informasjon til pleieassistenter om at de ikke skal motta gaver eller arv. Det er uansett farlig for vedkommende å blande rollene mellom å være hjelper og venn. At det ikke skal være mulig med sanksjoner mot noen som begår slike lovbrudd, tyder på at loven er for svak, sier hun.

Hun frykter dette kan skje med også andre som har stilling som assistent. Derfor er det viktig at kommunene informerer grundig om lovverket.

- De siste ukene før min bror døde, var jeg mye hos ham om kveldene. Ikke fordi jeg forventet at han snart skulle dø, helsen hans var bedre enn den hadde vært på lenge, men han hadde nettopp blitt enkemann, og det var fint å være sammen.

Ville forandre testamentet

Søsteren legger til at broren ønsket å forandre testamentet da kona var død. Han spurte søsteren om hun ville ta med ting fra barndomshjemmet, som hennes barn skulle ha, men hun ville vente. Hun syntes det var for tidlig. Men da broren døde, mistet de muligheten til å rydde og gå gjennom tingene.

Hun reagerer på at hun ikke ble oppringt før over tre timer etter at assistenten hadde funnet broren død av plutselig og uventet hjertestans. Blant annet ringte hun begravelsesbyrået før hun ringte hans eneste søster og svoger.

- Ble forholdet politianmeldt?

- Nei, vi gikk ikke til politiet, vi burde kanskje ha gjort det. Kvelden før min bror døde, sa han til en venn som var på besøk at han ville endre testamentet, sier søsteren.

Opprettet tilsynssak

Pleieassistenten har ikke autorisasjon som helsepersonell. Kvinnen ble ansatt som tilkallingsvikar i august 2007 og fra februar 2008 i fast stilling som brukerstyrt personlig assistent for det funksjonshemmede paret. Helsepersonelloven gjelder også for personer uten autorisasjon, som yter helse- og omsorgstjenester i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven.

Den aktuelle kommunen kan overfor Statens helsetilsyn ikke dokumentere om assistenten ble forelagt de begrensninger som gjelder ansattes adgang til å motta gaver og andre fordeler i tilknytning til yrkesutøvelsen. Derimot pekes det på at den enkelte som yter helse- og omsorgstjenester har en selvstendig plikt til å sette seg inn i disse reglene. Helsetilsynet forutsetter at kommunen heretter sørger for at de som utøver tjenesten gjøres kjent med retningslinjene.

Bisto i hjemmet

Kvinnens arbeidsoppgaver besto i husarbeid som matlaging og vasking, innkjøp av varer og assistanse ved lege- og tannlegebesøk. Hun bisto også i lettere medisinsk stell.

Ekteparet hadde ingen barn. Statens helsetilsyn har ikke fått opplyst nøyaktig hvor stort beløp kvinnen ble tilgodesett med i testamentet, men legger til grunn at hun som hovedarving ble tilgodesett med et betydelig beløp.

Ekteparet opprettet i 2008 et gjensidig testamente, hvor assistenten ble oppført som hovedarving ved lengstlevende ektefelles død. Assistenten har opplyst at hun først ble kjent med testamentet våren 2014, i forbindelse med at hun assisterte brukeren med å melde fra om ektefellens død til politiet.

I juli 2014 ble kvinnen informert av Fylkesmannen om at det var opprettet tilsynssak. I et brev til henne skriver Helsetilsynet: «Vi finner at du i det minste på det tidspunktet kunne og burde ha satt deg inn i de bestemmelsene som regulerer adgangen til å motta gaver fra pasienter og brukere, og at du deretter burde ha avstått fra å motta arven. Statens helsetilsyn finner på dette grunnlaget at du handlet uaktsomt».

Ukjent for assistenten

Advokaten til assistenten klaget på vedtaket, men Statens helsetilsyn fant ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket fra september 2015.

Til Adresseavisen sier kvinnen at hun ikke var klar over at hun ikke kunne motta gaver gjennom et testamente. Hun synes for øvrig det var fælt å få en slik advarsel fra Statens helsetilsyn og sier hun har sluttet som kommunal pleieassistent.

Hun legger til at saken har ødelagt livet hennes, men at hun ikke orker å snakke om saken.

Statens helsetilsyn

- Er eneste reaksjon mot pleieassistenten at hun får en advarsel?

- Ut fra sakens faktum, konkluderte Statens helsetilsyn med en advarsel. Dette vedtaket ble stadfestet av Statens helsepersonellnemnd, sier avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, Anne Myhr.

- Kan hun beholde verdiene hun har arvet gjennom testamentet?

- Spørsmål knyttet til gyldigheten av testamentet ligger utenfor vårt myndighetsområde.

Opp til arbeidsgiver

- Blir personer som begår brudd på helsepersonelloven automatisk fjernet fra stillingen som pleieassistent?

- Det er det opp til arbeidsgiver å vurdere.

- Skjer det ofte at Helsetilsynet kontaktes av fylkesmenn i denne type saker?

- Statens helsetilsyn mottar ikke mange saker hvor dette er temaet.

- Gir kommunene for dårlig informasjon til sine pleieassistenter?

- Vi har ikke grunnlag for å si noe om kommunene på generell basis gir for lite informasjon eller har for dårlig opplæring av assistentene, sier avdelingsdirektør Anne Myhr.

foto
Ikke anmeldt: - Vi gikk ikke til politiet, vi burde kanskje ha gjort det. Kvelden før min bror døde, sa han til en venn som var på besøk at han ville endre testamentet, sier søsteren. Foto: LEIF ARNE HOLME