Spørsmålet er om NTNU skal bygge sørover mot Lerkendal, vestover til Elgeseter og Øya eller nordover på Kalvskinnet. Her er noen av synspunktene som har kommet fram i høringen:

Alternativ vest: Elgeseter og Øya

foto
Her kan det bli bygd: Alternativ vest innebærer bygging i den sørlige delen av parken fra Gløshaugen til Handelshøgskolen.

Det medisinske fakultetet: Støtter forslaget om et samlet universitetsområde fra Gløshaugen og vestover til Øya og Elgeseter. Medisinerne er også opptatt av å få på plass et senter for psykisk helse. I tillegg er fakultetet opptatt av Elgeseter gate som i dag er en barriere mellom Øya/Elgeseter på den ene siden av gata og Gløshaugen på den andre.

Her kan du lese om forslaget fra NTNUs arbeidsgruppe

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk: «Spesielt vil vi peke på at prinsippet om at campus skal virke samlende synes å være klart best oppfylt for dette alternativet.» Men fakultetet skriver at det bør vurderes på nytt dersom det viser seg at grunnforholdene er for dårlige eller at Elgeseter gate ikke blir miljøgate.

Fakultet for økonomi: Det nye fakultetet, som først blir formelt opprettet 1. januar 2017, uttrykker glede over at innovasjonssenteret er nevnt og tegnet inn i Hesthagen, rett ved Handelshøgskolen. Økonomene støtter anbefalingen fra arbeidsgruppen om å utvide universitetsområdet vestover. «Dette gir nærhet mellom sentrale områder, det innebærer en samling og fortetting.»

LES OGSÅ KOMMENTAREN: NTNU må holdes i stramme tøyler

Fakultet for helse- og sosialvitenskap: Støtter forslaget om samling vestover mot Elgeseter. I uttalelsen heter det at en samling av campus på Elgeseter vil øke mulighetene for tverrfaglig samarbeid mellom helse- og sosialfagutdanningene og andre fagområder som f.eks. økonomi og utdanningsvitenskap.

Studentsamskipnaden: Mener dette gir den mest kompakte samlingen. Samskipnaden skriver at dagens spredte universitetsområder gjør det vanskelig å drive gode tjenester og håper på sentral plassering i det nye NTNU-området.

Sintef: mener dette alternativet best ivaretar behovene for samspill mellom de viktigste kompetansemiljøene i Trondheim. Forskningsstiftelsen mener det er viktig å lage gode nabolag og ikke bare enkeltstående universitetsbygg. Sintef ønsker en bydel som er levende døgnet rundt for forskning, studenter, byen og næringslivet.

LES ALLE HØRINGSUTTALELSENE HER. (Ekstern lenke)

foto
NTNUs høyborg blir stående uansett utbygging mot vest, sør eller nord.

Alternativ nord: Kalvskinnet

Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Mener det beste er «en løsning som sikrer en tydelig tilstedeværelse av NTNU i Midtbyen og samtidig utbygging fra Gløshaugen og ned mot Elgeseter gate.» Næringsforeningen mener det vil være et stort tap for byen og universitetet om Kalvskinnet blir avviklet som universitetsområde.

Fakultet for teknologi: Mener NTNU fortsatt bør ha tilhold på Kalvskinnet. Fakultetet kommer fra tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag og er i ferd med å ferdigstille nytt teknologibygg på Kalvskinnet. De skriver: «Kalvskinnet, med sin nærhet til byen og Gløshaugen, har noen meget gode fortrinn som studiested for tverrfaglighet mellom ulike profesjonsutdanninger og Vitenskapsmuseet.»

foto
Dragvoll til Kalvskinnet: Professor Aksel Tjora har sammen med E.C. Dahls Eiendom, Sosiologisk Poliklinikk og Bergersen Arkitekter levert høringsuttalse med ergumenter for Kalvskinnet og Leüthenhaven.

E.C. Dahls Eiendom, Sosiologisk Poliklinikk og Bergersen Arkitekter: Mener at hele Dragvoll-miljøet og lærerutdanningene bør få tilhold på Kalvskinnet. I deres høringssvar står det at Kalvskinnet kan fungere som port til resten av campus og myke opp overgangen mellom by og universitet. Kalvskinnet er et område der universitet og by deler funksjoner.

Både og:

Trondheim kommune: Støtter alternativ vest mot Elgeseter og Øya, men ønsker en sterk integrering mellom NTNU og bysamfunnet. Kommunen ønsker at universitetet også framover må ha stor aktivitet på Kalvskinnet. Kommunen ber også NTNU om å ta vare på grøntarealene rundt Gløshaugen i så stor grad som mulig.

Sør-Trøndelag fylkeskommune: Støtter alternativ vest, gjerne kombinert med tilstedeværelse på Kalvskinnet. Fylkeskommunen er opptatt av at NTNU må ta vare på grøntområder og kulturminner. NTNU må også finne løsninger som gjør at universitetsutbyggingen kan kombineres med bedre framkommelighet for kollektivtrafikk i Elgeseter gate, mener fylksekommunen,

Studenttinget: Vil styrke Kalvskinnet, men mener Elgeseter og Øya er det alternativet som legger best til rette for en sterkere studentkultur. Kalvskinnet ligger «i sentrum av Trondheim by», skriver studetpolitikerne.  De vil også ha et eget studenthus som samler ulike studentaktiviteter og -tjenester.

foto
Kalvskinnet eller Elgeseter: Anne Kristine Børresen er dekan ved Det humanistiske fakultet. Der vil noen til Kalvskinnet. Andre mener at Elgeseter og Øya er best.

Det humanistiske fakultet: Konkluderer ikke mellom Elgeseter og Kalvskinnet. Men humanistene understreker i sitt høringssvar at nærheten til Vitenskapsmuseet, kino, teater og andre kulturinstitusjoner vil være en fordel for mange av de humanistiske fagene. Institutt for musikk ønsker å flytte sammen med kunst og arkitektur i de planlagte KAM-bygningene ved Samfundet.

St. Olavs Hospital: Skriver i sin høringsuttalelse at de ikke kan se andre løsninger som gir bedre mulighet for at NTNU skal nå sine strategiske mål. Sykehuset peker på at det er viktig å samarbeide med Trondheim kommune for å finne gode løsninger for at Elgeseter gate i mindre grad skal bli en barriere.

Mot bygging i Høgskoleparken:

foto
På åstedet: Dekan Fredrik Shetelig ved arkitektur og billed¨kunst har ledet utvalget som foreslår utbygging mot Elgeseter og Øya.

Fakultet for arkitektur og billedkunst: Skriver: «Å bygge ned en av byens fineste parker vil kunne svekke NTNU som ansvarsfull aktør i fremtidsrettet byutvikling.». Fakultetet er også i sitt høringssvar opptatt av at den trafikkerte Elgeseter gate er «uegnet som ryggrad» i det foreslåtte universitetsområdet.

Fortidsminneforeningen: Avviser ønsket om å bebygge deler av Høgskoleparken. «Også en byintegrert campus vil ha behov for grønne lunger, og parken er et viktig element i byens kulturlandskap.» Foreningen advarer også mot «en fortetting som truer sentrale element i bybildet og undergraver strøkets karakter» og viser til Prinsen kino og Kalvskinnet.

Mari Vold: Slår fast at Høgskoleparken er et viktig rekreasjonsområde, også det som «litt nedsettende» blir kalt for vestskråningen, skriver NTNU-studenten. Hun mener alternativ sør er det beste utbyggingsalternativet for NTNU.

foto
Nei til bygging i parken: Even Øiseth er nabo til Høgskoleparken og vil ha grøntarealene i fred for utbygging.

Even Øiseth: Er nabo til Høgskoleparken og er motstander av bygging der. «Høgskoleparken er angitt som friområde og det vil være et stort tap for oss i området om parken blir redusert eller stykket opp i mindre biter

NTNU har nå fått 35 synspunkt på lokalisering. I tillegg er det varslet enda fem høringsuttalelser. Åtte privatpersoner har sagt sin mening i denne høringsrunden.