Toppe er nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Hun og partifelle Heidi Greni (Sp) er kritiske til Helse Midt-Norges anbudskonkurranse for private rehabiliteringstjenester. De to besøkte denne uka Betania i Malvik der 100 arbeidsplasser kan ryke fordi virksomheten står uten kontrakt med Helse Midt-Norge fra nyttår.

- Dette som har skjedd i Helse Midt-Norge er stikk i strid med Stortingets ønske. Et enstemmig Storting er enig om at ideell sektor må spille en større rolle. Vi har bedt regjeringen sette seg et konkret mål for å øke andelen. Regjeringen har kanskje ikke hatt tid til å lage en sak, men helseministeren har hatt god tid til å gi beskjed ut til helseforetakene. I stedet opplever vi at de ideelle aktørene taper posisjon, sier Toppe.

Hun mener anbudssystemet, og praktiseringen av systemet, ikke tar hensyn til overordnede politiske føringer, blant annet å ta vare på ideell sektor som en verdi i seg selv.

- Hvorfor skal ideelle aktører favoriseres?

- De skal ikke tjene penger, og pløyer pengene tilbake i driften. Det gjør oss mer sikker på at pengene går til rehabilitering, og ikke til å skape overskudd for eierne. De frivillige organisasjonene og stiftelsene er engasjert for samfunnet de er en del av, og utgjør et fint supplement til offentlig sektor, sier Kjersti Toppe.

Hun mener lover og regler i anbudssystemet gir helseforetakene rom til å utforme kriteriene slik at de verner om ideell sektor.

- Det er muligheter innenfor loven, og de må helseforetakene ta i bruk. Du kan legge inn kriterier i anbudsrunden som vektlegger kontinuitet og kompetanse, og vekte mellom pris, kvalitet og tilgjengelighet.

- Men skal ideelle prioriteres selv om de ligger klart over i pris?

- Det må naturligvis være en rimelighet. Men man kan tåle litt høyere pris når kvaliteten er bedre. Når det kommer til stykket, ser vi dessverre at det er prisen som teller, sier Toppe.

Kritisk til anbud

Heidi Greni sier at Senterpartiet er skeptisk til hele anbudssystemet i helse- og omsorg.

- Vi vil ha langsiktige avtaler bygd på kvalitet. Det tar lang tid å bygge opp dyktige tverrfaglige kompetansemiljøer. Det fremmer ikke kvaliteten når andre plutselig skal ta over. Kommersielle aktører er gjerne del av store konsern som har store økonomiske muskler. I en direkte konkurransesituasjon vil de ideelle på sikt tape mot de kommersielle.

Sp-politikerne frykter også at kommersielle aktører kan ha lavere lønns- og pensjonsutgifter og dermed kunne gi lavere anbud.

Gir ikke opp

Heidi Greni mener det ennå er håp for Betania i Malvik. Eieren, Lukasstiftelsen, har klaget anbudsavgjørelsen inn til Helse Midt-Norge og Klagenemnda for offentlig anskaffelser.

- Helseministeren kan fortsatt rette opp i dette, sier Greni.

Med 100 arbeidsplasser og 70 årsverk er Betania Malvik blant de største private bedriftene i kommunen. Varaordfører Ole Herman Sveian (Sp) frykter for å miste en så stor arbeidsplass og er glad for at Betania og Lukasstiftelsen står på videre for redde virksomheten.

Kan vektlegge kontinuitet

- Det er fullt mulig for Helse Midt-Norge å lage kriterier som godt treffer de etablerte ideelle aktører i en anbudskonkurranse. Alle som skal anskaffe tjenester kan legge inn en rekke kvalitative kriterier, sier Inger Helene Venås, direktør for helse, omsorg og ideell sektor i Virke. Virke er den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene og representerer over 20 000 virksomheter.

I forbindelse med at ny lov om offentlige anskaffelser som Stortinget vedtok i juni 2016, ble det laget en detaljert veileder.

- Hvordan kunne Helse Midt-Norge favorisert Betania Malviks opplegg og Røros LHLs tilbud for sykelig overvekt?

- Man kan vekte kvalitative kriterier. For eksempel sier veilederen at kontinuitet i et tilbud kan vektlegges i en anskaffelse. Når det gjelder Helse Midt-Norges anbudsrunde, vet jeg at de ikke en gang vektet forholdet mellom pris og kvalitet, noe som er uvanlig i en slik anskaffelse, sier Venås.

Dette sier Helse Midt-Norge

Dette svarer Tor Harald Haukås, fungerende administrerende direktør i Helse Midt-Norge, på kritikken fra Kjersti Toppe og Heidi Greni:

- Hvorfor har dere ikke strukket dere for å verne ideell sektor, slik Stortinget ønsker?

- Alle tilbydere, Virke og Spekter har vært invitert til dialog i forkant av anbudsrunden for å kunne komme med sine innspill. Dette omfatter selvsagt også de ideelle. Resultatet av konkurransen er at vi både har avtaler med ideelle og kommersielle aktører, slik vi har hatt tidligere. Vi respekterer Stortingets ønske, men må også forholde oss til regelverket.

Mener HMN at reglementet ikke gir mulighet til å innrette anbudsutlysningen for å gi ideell sektor bedre muligheter i konkurransen med kommersielle aktører?

- Det er mulig å forlenge avtaler med ideelle aktører i inntil tre år, men deretter må slike avtaler lyses ut som anbud. Forutsetningen for dette er at de ideelle oppfyller de krav som regelverket setter. Avtalene vi nå inngår er på fire år med mulighet for å forlenge i to pluss to år, altså åtte år. Det gir større grad av forutsigbarhet og kontinuitet.

Har det vært reelle forhandlinger med Betania og Røros LHL slik at de kunne forbedre sitt anbud?

- Ja og vi har hatt forhandlinger med alle tilbydere i flere runder. Betania har valgt å klage sin sak inn for KOFA, men vi mener at vi har fulgt regelverket og sørget for likebehandling.

Var det pris eller kvalitet som gjorde at dere sa nei til Betanias etablerte tilbud?

- Prisen i tilbudet fra Betania lå vesentlig høyere enn øvrige aktører. Det var ikke kvalitet som var utslagsgivende.

foto
Betania Malvik, en av kommunens største private arbeidsplasser, vil miste 100 ansatte hvis det ikke dukker opp en ny løsning. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Fungerende adm. dir. Tor Harald Haukås (t.v.) mener Helse Midt-Norge har fulgt regelverket. Foto: Kristin Svorte