- Klett er en unik plassering for en kontrollstasjon fordi det er et knutepunkt som samler trafikk fra både E6 og E39. Det er et nasjonalt mål at kontrollvirksomheten langs veiene skal økes og dette anlegget er helt i tråd med det, sier avdelingsdirektør i vegavdeling i Statens vegvesen Trøndelag, Eva Solvi.

Sandmoen for liten

Kontrollstasjonen på Sandmoen vil bli nedlagt når det nye anlegget står klart. Her ønsker Statens vegvesen i stedet å etablere døgnhvileplasser for tungtransportnæringen.

- Sandmoen er allerede for liten med tanke på behovet. Godsterminalen som skal bygges på Torgård og den nye E6-traseen vil også ta areal fra tomta der trafikkstasjonen ligger i dag, forklarer Solvi.

foto
ILLUSTRASJON Slik kan området bli seende ut fra lufta.

Du kan se flere illustrasjoner ved å bla eller trykke på bildet øverst i artikkelen.

Nye innfartsparkeringer

Ifølge planen skal det også etableres flere innfartsparkeringsområder både på den såkalte trekanttomta og ved E6 og E39.

- Både Trondheim og nabokommunene ønsker seg park-and-ride-muligheter på Klett fordi dette vil avlaste veinettet ved at flere velger buss fremfor bil. Den strategiske plasseringen vil gjøre dette til et viktig kollektivknutepunkt for svært mange reisende, mener Solvi.

foto
Dette kartet viser plasseringen av den nye kontrollstasjonen og tre ulike områder for innfartsparkering.

Bekymrede naboer

Reguleringsplanen for det nye anlegget har vært ute til offentlig ettersyn en gang allerede. Innspill som har kommet handler både om støy, trafikksikkerhet og behovet for døgnhvileplasser for tungstransportnæringen.

- Vi har møtt noe lokal motstand fra naboer som frykter at det vil bli økt tungtrafikk i området med en ny kontrollstasjon her. Når det gjelder trafikksikkerheten mener vi den vil bli bedre ivaretatt med vårt nye anlegg enn slik dagens planer ser ut. Angående døgnhvileplasser for tungtransportnæringen har vi en langsiktig avtale om slike ved Cirkel K som vi vil beholde til kontrakten løper ut om noen år. Om disse plassene deretter skal flyttes ønsker vi å tilby nye døgnhvileplasser på Sandmoen-tomta. Disse vil bli strategisk veldig gode med tanke på nærhet til store lageranlegg og den nye godsterminalen, påpeker Solvi.

foto
Statens vegvesen ønsker foreløpig å beholde døgnhvileplassene for tungtransporten ved Cirkle K på Klett. I tillegg planlegges det nye døgnhvileplasser på Sandmoen.

LES DEBATTINNLEGGET: De planlagte døgnhvileplassene ved Klettkrysset må opprettholdes

Grunneier har andre planer

En utfordring for Statens vegvesen er at de ikke eier hele tomta de ønsker å bygge på. En grunneier har allerede planlagt å bygge en bensinstasjon med et tilhørende serviceområde på tomta.

- Det er ikke plass til begge deler, så her håper vi å komme til enighet med grunneieren om et oppkjøp av tomta. Det har vi ikke klart enda, men det jobbes med saken, sier Solvi.

Byggestart tidligst neste år

Reguleringsplanen skal nå sendes ut på en ny høringsrunde før den skal sluttbehandles.

- Får vi sluttbehandlet planen i løpet av våren kan vi starte detaljplanleggingen og jobben med grunnerverv. Byggestart blir nok tidligst i løpet av 2019, men det er mye som kan forsinke prosessen. Vi håper imidlertid at vi får dette på plass for det vil bli et anlegg som vil dekke et viktig samfunnsbehov, sier vegdirektør Solvi.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter