1. januar 2017 samles sykepleiere, leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, audiografer, radiografer og vernepleiere i et fakultet. Legene har alltid vært utdannet ved NTNU, mens Høgskolen i Sør-Trøndelag har sørget for de andre helseprofesjonene. Når det nye helsefakultetet etableres, kommer 6000 studenter og 1800 ansatte i samme organisasjon.

Lære av hverandre

- Da jeg begynte på legeutdanningen så jeg ikke en sykepleier før jeg kom ut i yrkeslivet seks år senere og ble omgitt av dem, sier Bjørn Gustafsson, dekan ved Det medisinske fakultet.

Gustafsson tror både helsevesenet og pasientene vil ha godt av at helsearbeiderne kjenner hverandre før de kommer ut i jobb. Samhandlingsreformen betyr at mange oppgaver fra spesialisthelsetjenesten flyttes til kommunene. Det gjør det enda viktigere at samarbeidet fungerer godt.

Mens fagmiljøet ved det medisinske fakultetet ved NTNU bruker inntil 50 prosent av tiden til forskning, er det en beskjeden del av jobben for de fleste av lærerne ved de andre helseprofesjonene. Gustafsson ser for seg at det blir en god del forskning på tvers av helseprofesjonene. I undervisningsformer og pedagogikk tror han det gamle universitetsmiljøet har mye å lære av kollegene fra høyskolemiljøene.

LES OGSÅ (PLUSS): NTNU kan bli en hardere konkurrent enn noen gang

Samles på sykehuset

Foreløpig er NTNU-fusjonen mest et papirvedtak, men det planlegges for fullt hvordan utdanningen av de ulike profesjonene skal organiseres – og effektiviseres. Lege- og sykepleierutdanningene er fra før lokalisert i sykehusområdet og NTNU håper på snarlige penger fra staten for å flytte helseprofesjonene på Tunga til et nybygg i Elgeseter gate 10–14. Da vil de fleste helseutdanningene være samlet på Øya, tett integrert med St. Olavs Hospital. NTNU har valgt å legge psykologistudiet og sosialfagene utenfor helsefakultetet.

- Bra for pasienten

- Våre kandidater skal samles på samme sted. De skal lære om hverandres kompetanse og ha en del felles komponenter i utdanningen, sier Solrun Valen, dekan for Fakultet for helse- og sosialvitenskap (tidligere Hist).

- På den måten vil de ferdige kandidatene ha erfaring med å jobbe sammen før de kommer ut i yrkeslivet. Det er viktig at profesjonene kan mer om de hverandres kompetanse. Målet er at samarbeidet skal gli lettere slik at vi unngår at pasienten får følelsen av å være en kasteball mellom ulike profesjoner.

Valen forventer at forskningsaktiviteten vil øke betydelig for fagmiljøene som kommer fra tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag.

- Hva med kulturforskjellene?

- Felles undervisning, der det er hensiktsmessig, vil skape mer kontakt og forståelse. Samtidig har profesjonskulturene verdifulle elementer som bør tas vare på. Alle skal ikke være like.

Valen mener det først er når helse- og sosialfagene flytter inn i nytt bygg i Elgeseter gate 10 at gevinstene kan tas ut for fullt. Fagmiljøene er allerede ivrige etter å komme i gang, ifølge dekanen.

LES OGSÅ (PLUSS): 2016 blir et overgangsår

Tommel opp fra studentene

Jan Niklas Mentzen, leder for studentrådet ved sykepleierutdanningen, er positiv til samlingen.

- Jeg håper mulighetene til tverrfaglighet blir utforsket for å finne ut hvor vi kan jobbe i lag. Fokuset må være hva som tjener pasientens best. Mulighetene for et bedre samarbeid er mye større når vi kommer under en ledelse.

Det eneste som bekymrer Mentzen, er om fakultetet blir for stort og at det blir vanskelige å nå gjennom.

Tillitsvalgt legestudent Maren Ellingsen tror også at samling er bra.

- Nå får vi mulighetene til å lære om hva de andre gjør og hvordan vi kan jobbe sammen i studietiden for å få det til bedre i yrkeslivet. Samarbeidsklimaet blir bedre når vi møtes. At vi kjenner hverandres kompetanse og oppgaver betyr at vi utfyller hverandre bedre. Jeg tror også vi kommer mer på linje yrkesmessig. Pasientbehandlingen, og ikke minst, kommunikasjonen med pasienten vil tjene på det, sier Ellingsen. Hun ønsker seg et felles areal på sykehusområdet der helsestudentene kan møtes utenom studiesituasjonen og tror det vil bidra til å bryte ned skiller.

Full støtte fra sykehussjefen

Nils Kvernmo er overbevist om at utdanning av helseprofesjonene i fellesskap vil bety bedre pasientbehandling.

- Helsevesenet har fått berettiget kritikk for at vi arbeider ved siden av hverandre, i stedet for sammen, sier Nils Kvernmo, administrerende direktør ved St. Olavs Hospital.

- Vi har kultur for at profesjonene jobber ved siden av hverandre. Det er innlysende at kvaliteten på behandlingen og effektiviteten blir bedre om vi jobber i team.

- Legeutdanningen og sykepleierutdanningen har vært fysisk samlet på Øya i mange år, men har samarbeidet svært lite. Hva får deg til å tro at samarbeidet mellom profesjonene går glatt etter fusjonen?

- At utdanningene skjer ved samme institusjon gir helt nye muligheter til å få til dette i praksis. Felles undervisning og arbeid på tvers bør bli del av studieplanene.

Universitetet i Tromsø har en lignende samling av profesjoner som NTNU, men fagsammensetningen er annerledes. NTNU har valgt å legge psykologistudiet og sosialfagene utenfor helsefakultetet.