Dette kommer fram i Fylkesmannens høringsuttalelse til Overvik-utbyggingen. Ifølge uttalelsen må alt areal til nødvendig offentlig – og privat tjenesteyting, inkludert skole, løses innenfor arealet som allerede er satt av til utbyggingsformål.

Det er nettopp plassering av den nye skolen som har vært et politisk stridstema i flere runder på Rådhuset, der flertallet med Ap, Høyre og Frp har bestemt at skolen skal ligge utenfor det allerede omdisponerte området som er satt av til boliger. Men dette skal vurderes på nytt, bestemte politikerne i Formannskapet forrige tirsdag.

Felles krav

Tidligere har Statens vegvesen satt på bremsene: I et detaljert høringssvar krevde de at vei- og kollektivsystemer er på plass før den store utbyggingen starter. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag slutter seg til Vegvesenets alvorlige innvendinger angående de trafikale forholdene:

Brundalsforbindelsen, tverrforbindelsen fra IKEA-krysset oppover til Jonsvannsveien, skal stå ferdig først.

Hele Overviktraséen, inkludert gang og sykkelvei, må bygges før noen av boligområdene kan tas i bruk.

Det må etableres en egen kollektivtrasé for buss langs hele Overviktraséen, i begge kjøreretninger.

Det må foreligge en støyfaglig utredning når forslaget til reguleringsplan er klart.

- Tydelig alvor

Kommunalråd Geirmund Lykke sier han er enig i alle punktene til Fylkesmannen og Vegvesenet – bortsett fra kravet om at Brundalsforbindelsen må stå klar før boligene tas i bruk.

- Det er svært uvanlig at et reguleringsforslag resulterer i hele tolv vilkår for egengodkjenning (innsigelser) fra Statens vegvesen og Fylkesmannen. I tillegg har også Sør-Trøndelag fylkeskommune den samme innsigelsen som gjelder kollektivtrafikken: Alt areal til framtidig kollektivfelt må sikres i planen. Det understreker med all tydelighet alvoret i saken og hvor krevende planen er, sett i sammenheng med både bymiljøavtale som krever nullvekst i biltrafikk, og jordvern, sier Lykke og legger til:

- Når det gjelder Brundalsforbindelsen mener jeg det ikke er nødvendig å kreve at denne må stå klar før boliger tas i bruk. Dette mener jeg må kunne vente. Trafikken må kunne løses ved den nye gjennomgående vegen ned til Ranheim og på annet vegnett, særlig Jonsvannvegen, til å begynne med, uttaler Lykke.

- Tungtveiende innspill

Høringssvarene skal behandles i bygningsrådet tirsdag, og i saksframlegget skriver Rådmannen at «på grunn av mange og tungtveiende innspill er det sannsynlig at ferdigstillelse av planarbeidet vil ta noe tid». Råmannen viser særlig til kravet om bygging av Brundalsforbindelsen, plassering av hovedvei gjennom området i nord og sør, rekkefølgekrav til utbygging av vegsystem som skal vær på plass før første bolig tas i bruk – og Fylkesmannens krav om at skole og annen offentlig og privat tjenesteyting må løses innenfor arealet som allerede er satt av til utbyggingsformål.

Byplansjef Hilde Bøkestad vil ikke anslå hvor sterkt forsinket Overvik-utbyggingen kan bli som et resultat av de varslede innsigelsene.

- Det er sannsynlig at planprosessen vil ta noe tid, men det er vanskelig å anslå hvor lenge. Vi skal nå gå i en dialog med partene om den videre prosessen, og mye vil avhenge av utfallet av denne dialogen. Vi har allerede hatt et møte med Overvik Utbygging der vi har gått gjennom høringsinnspillene og de varslede innsigelsene. Så vil vi ta et møte med Fylkesmannen og Statens vegvesen om det samme, sier Bøkestad.

- Hvilke konsekvenser kan kravet om at skolen skal legges inne på Overvik-området få?

- Nå har politikerne bedt om at saken som omhandler tomtevalget skal utredes og behandles på nytt. Dette vil derfor avhenge av resultatet av den behandlingen, sier byplansjef Bøkestad.