- Det legges opp til et løp med oppnevning av sakkyndig og innhenting av gammel dokumentasjon. Dette er svært belastende for jenta, sier advokat Christian Lundin.

Han er Hoels nye prosessfullmektig og regnes som en av landets mest erfarne advokater innen erstatningsrett. Fredag var det rettsforberedende møte i Sør-Trøndelag tingrett.

Der ble det opplyst at retten har bestemt å etterkomme begjæringen fra Malvik kommunes prosessfullmektig, advokat Bjørn M. Brauti, om at retten skal oppnevne en sakkyndig som skal gå gjennom hele saken. Kommunen har også fått medhold i kravet om at det skal fremskaffes dokumentasjon på Hoels sykdomshistorie fra før hun begynte på ungdomsskolen i Malvik. Det skal også utarbeides et mandat for den sakkyndige.

Trakk anken

I Sør-Trøndelag tingrett ble Malvik kommune holdt ansvarlig for at de skader som Hoel har, skyldes mobbing hun ble utsatt for på ungdomsskolen. Formannskapet i Malvik bestemte seg for å anke til lagmannsretten, men i begynnelsen av januar trakk politikerne anken.

Det er berammet hovedforhandling om erstatningsspørsmålet 6. og 7. april i Sør-Trøndelag tingrett, men rettssaken må høyst trolig utsettes. Advokatene frykter det vil kunne gå minst et halvår før det blir aktuelt med en rettssak. Men både Lundin og Brauti er innstilt på å forsøke å komme til enighet om erstatningsbeløpet før den tid.

- Det virker ikke som Malvik kommune tar inn over seg at jenta er alvorlig syk som følge av de handlinger det er slått fast at kommunen er erstatningsansvarlig for. Kommunen kan skåne henne for ytterligere belastninger ved å være villig til å diskuterte en løsning vedrørende erstatningsutmålingen. Kommunen vil fortsatt ikke tilkjennegi hva den mener er riktig erstatning, og det er oppsiktsvekkende, sier Lundin.

Start forhandlinger

Han mener partene kan møtes til forhandlinger, på bakgrunn av den rettskraftige dommen. Det er unødvendig å oppnevne en sakkyndig, som skal gjennomgå hele saken på nytt, inkludert gamle dokumenter. Selv fikk Lundin saken på sitt bord for få dager siden og har ikke rukket å begynne å regne på størrelsen på erstatningsbeløpet.

Advokat Brauti sier det er blitt en mer konstruktiv dialog mellom partene etter at advokat Lundin tok over saken for Hoel. – Partene er av retten oppfordret til å bli enige om oppnevning av sakkyndig. Domstolen har som mål å oppnevne sakkyndig før påske og mandatet for jobben vedkommende skal utføre, sier Brauti.

Han legger til at målet for Malvik kommune er å få fakta på bordet og bli ferdig med saken. Den sakkyndige skal utarbeide en rapport, som skal være med og danne grunnlaget for den erstatningen Line Sommer Hoel skal få.

Krav på erstatning

Brauti legger til at Malvik kommune skal betale erstatning for det økonomiske tap og den eventuelle varige skaden Hoel er påført som følge av mobbingen ved ungdomsskolen. Det betyr ifølge Brauti at faktiske forhold som hører til tiden før hun begynte på ungdomsskolen er helt avgjørende og sentrale når man skal utmåle erstatning i saken.

- Hun vil ha krav på menerstatning, utgiftstap og inntektstap. Jeg mener partene har en saklig og fornuftig dialog, som sikrer at vi ikke taper tid. Når rapporten fra den sakkyndige foreligger, vil det kunne gå raskt å avklare størrelsen på erstatningen, sier Brauti.

foto
Tar tid: - Målet for Malvik kommune er å få fakta på bordet og bli ferdig med saken, sier advokat Bjørn M. Brauti. Foto: Eivind Yggeseth