Vegvesenet har de siste årene hatt månedlige kontroller av brua. Under de siste kontrollene i vinter er det blitt avdekket materialtretthet i stålbjelkene under brua.

12300 kjøretøyer bruker brua daglig.

Funnene er så ferske at Statens vegvesen ikke engang har rukket å skrive et notat om saken, men ordfører Rita Ottervik, fylkesordfører Tore Sandvik og vegdirektør Lars Aksnes, Vegdirektoratet fikk en muntlig orientering i Kontaktutvalget i Miljøpakken fredag.

- For å forsterke brufundamentet må vi skifte ut en av stålbjelkene. Vi skal også gjøre nye undersøkelser av brupilarene i elven. Dersom også disse undersøkelsene avdekker økende materialtretthet, må vi vurdere om det skal innføre nedsatt akseltrykk for de tyngste kjøretøyene, det vil si fra 10 til 8 tonn. Det betyr at det ikke lenger kan kjøre vogntog og lignende andre store kjøretøyer over brua.

- Brua er helt trygg

- Er det trygt for trafikantene å benytte brua slik tilstanden er i dag?

- Brua er helt trygg. Det er ingen som helst risiko for noen trafikantgrupper å bruke den, men vi gjennomfører jevnlige kontroller for å forsikre oss om at vi har oversikt over tilstanden på stålbjelker og brupilarer.

- Fra vår side er det svært ønskelig å få bygd en ny bru så snart som mulig. Det er ingen annen bru i Sør-Trøndelag som er i så dårlig forfatning som Sluppen, sier Solvi.

ADRESSEAVISEN MENER: Start med ny bru på Sluppen nå

Vil forskuttere bompenger til ny bru

Ordføreren og fylkesordføreren fortalte i Kontaktutvalget fredag at det denne uken ble sendt en søknad til Vegdirektoratet om forskuttering på bygging av Nydalsbrua (tidligere Sluppen bru) ved bruk av bompenger.

I brevet ber Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune om at søknaden behandles «snarest mulig og legges fram for Samferdselsdepartementet»

Ottervik og Sandvik skriver også at de «understreker også viktigheten av at søknaden om utvidet innkrevingstid og økt takst i Miljøpakken behandles før sommeren. Takstendring kan da gjennomføres som planlagt 1.1. 2018 og legges til grunn i vurderingene av forskutteringssøknaden».

I brevet blir det henvist til at «bygging av Nydalsbrua er avgjørende for å fullføre det avlastende hovedvegnettet runde de sentrale byområdene i Trondheim. Tiltaket er høyt prioritert i Miljøpakken, og en forutsetning for de helhetlige transportløsningene som skal utformes innenfor rammene av nullvekstmålet. Nydalsbrua med tilknytninger regnes som svært viktig for effektiv nøringstransport i byområdet", skriver Ottervik og Sandvik.

Ved offentliggjøringen av Nasjonal Transportplan (NTP) 5. april ble det kjent at det bare er satt av 100 millioner kroner til ny bru i perioden 2018 – 2023, og resten av beløpet, 700 millioner kroner, først i 2024–2029.

Brannvesenet i Trondheim: - Kan komme tre minutter raskere til Munkvoll med ny bru og tunnel

Les også: Slik vil Sluppen bru bli seende ut

Byggestart mulig i 2019

«Dette innebærer at uten en forskuttering ved bruk av bompenger, vil byggingen av Nydalsbrua bli utsatt og ferdigstilt først i perioden 2025-2029", heter det i brevet.

Arbeidet med reguleringsplanen for Nydalsbrua er inne i sluttfasen, og planen skal opp i bygningsrådet 23. mai. Deretter skal saken sendes på høring i seks uker.

Det er lagt opp til et endelig vedtak av reguleringsplan i desember i år. Byggestart vil være mulig sommer/høst 2019.

«Med anslått byggeperiode på 2,5 år ville brua, dersom finansieringen hadde vært klar, kunne stått ferdig i 2022», skriver ordføreren og fylkesordføreren.

I Miljøpakkens handlingsprogram 2017–2020 er det foreslått 337 millioner kroner til bruprosjektet, med en samlet restfinansiering på vel 560 millioner kronei 2021-22.

I NTP 2018–2029 er statlige midler til bygging av Sluppen bru forsinket ut fra det som har fremkommet i tidligere transportplaner.

140 mill. kroner i ekstra renter

«Framdriften i Miljøpakkens handlingsprogram kan eventuelt opprettholdes med forskuttering ved bruk av bompenger. Det medfører i så fall behov for lånefinansiering i en periode og renteutgifter knyttet til dette» skriver Ottervik og Sandvik.

En beregning basert på 5 prosent rente og jevn tilbakebetaling vil gi en ekstra kostnad på 120–140 millioner kroner.

En forsert utbygging av brua med en «raskest mulig oppstart», slik bystyret har vedtatt, gir en noe lengre lånefinansiering. «En ferdigstillelse av brua i 2020 øker rentekostnaden med om lag 30–80 millioner kroner» heter det i brevet.

- Staten har lagt opp til en sendrektig framdrift for den nye brua som rammer bilistene og som også går ut over andre prosjekter i Miljøpakken, sa Sandvik i Kontaktvalget.

Følg Adresseavisen på  Facebook , Instagram  og  Twitter .