Nylig ble det kjent at Helse Midt-Norge ikke lenger vil kjøpe rehabiliteringsplasser ved Betania Malvik. Også tilbudet for sykelig overvekt ved Røros blir lagt ned ved nyttår. Begge drives av ideelle aktører.

Kjersti Toppe, nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, er en av dem som reagerer sterkt på at ideelle aktører nå blir skviset ut til fordel for kommersielle aktører.

- Et enstemmig storting er enig om at ideell sektor må spille en større rolle. Det som har skjedd i Helse Midt-Norge er stikk i strid med Stortingets ønske, uttalte Toppe. Hun sa at Helse Midt-Norge (HMN) ikke følger opp Stortingets føringer, og ga samtidig uttrykk for at helseministeren kan rette opp i dette.

foto
Reagerer: Stortingsrepresentantene Heidi Greni og Kjersti Toppe (t.h.) besøkte i forrige uke Betania Malvik. De reagerer på at en ideell aktør som Lukas Stiftelsen ikke lenger skal få drive rehabiliteringstilbud. Til venstre Tor Inge Skjøtskift, leder for Lukas Stiftelsen og Ingrid Skogrand, daglig leder Betania Malvik.

Lovregulert

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen (H), svarer nå på vegne av helseministeren.

- Det er et mål for regjeringen å øke bruken av ideelle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Dette er et mål vi deler med både Senterpartiet og Stortinget, skriver Erlandsen i en mail.

Hun påpeker at flere ulike tilbydere kan løse oppgavene på ulike måter.

- Det gir grunnlag for innovasjon og nytenkning, og det gir brukerne flere valgmuligheter. Det er viktig for regjeringen. Derfor har vi også innført fritt behandlingsvalg. Valgmulighet har en verdi i seg selv, skriver Erlandsen.

Samtidig påpeker hun at kjøp av helse- og sosialtjenester er underlagt lov om offentlige anskaffelser, og at regelverket ikke åpner for at en kan unngå anbudskonkurranser ved slike tjenester.

- Vi legger til grunn at verken Toppe eller Stortinget mener at vi skal nå dette målet ved å bryte loven, skriver Erlandsen.

Snevert handlingsrom

Ved Betania i Malvik kan rundt 100 arbeidsplasser forsvinne som følge av at HMN ikke vil fornye kontrakten. På Røros vil 16 døgnplasser forsvinne når tilbudet for sykelig overvekt legges ned ved nyttår.

På spørsmål om helseministeren har bedt helseforetakene øke andelen av ideelle aktører, svarer Erlandsen delvis bekreftende:

- De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å øke bruken av private aktører i spesialisthelsetjenesten. Dette skal bidra til å redusere ventetidene. Det er et mål for regjeringen med vekst i bruken av ideelle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, skriver hun.

foto
Økt bruk: Anne Grethe Erlandsen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet, sier at regjeringen ønsker økt bruk av ideelle aktører.

- Har helseforetakene mulighet til å favorisere ideell sektor i konkurranse med private tilbud i en anbudsrunde?

- Kjøp av helse- og sosialtjenester er underlagt lov om offentlige anskaffelser. En utredning viser at det kan være anledning til å reservere konkurranse om kontrakter for ideelle virksomheter. Regjeringen har satt i gang et arbeid for å vurdere hva som ligger i dette handlingsrommet, men det er for tidlig å konkludere på dette. Vi har likevel oppfattet at dette handlingsrommet er snevert, skriver Erlandsen.

Betania klager

Lukasstiftelsen som driver Betania Malvik har nå klaget avgjørelsen inn for både HMN og Klagenemnda for offentlig anskaffelser. I klagen hevder de at det er begått formelle feil under tildeling av kontrakten, og at dette medfører at anbudskonkurransen må avlyses og gjennomføres på nytt. Lukasstiftelsen skriver at de fikk signaler om at HMN ønsket å forhandle om anbudet, men at det som fortonte seg som et forhandlingsmøte, ble et møte hvor de fikk «dødsbudskapet».

- Lukasstiftelsen har vanskelig for å forstå at HMNs gjennomføring av konkurransen i dette tilfellet gir brukerne det beste mulige tilbudet, skriver hovedorganisasjonen Virke på vegne av Lukasstiftelsen.

Erlandsen avviser at pris er det avgjørende i slike anbudskonkurransen.

- Nei, både kvalitet og pris er viktige hensyn som helseforetakene må vurdere ved valg av leverandør, skriver hun

- Det er vårt inntrykk at Helse Midt-Norge har jobbet grundig med denne anskaffelsen. Vi har imidlertid merket oss at Betania har valgt å klage sin sak inn for KOFA. Det gir en anledning for begge parter til å få saken rettslig vurdert, skriver Erlandsen.

Ordfører i Røros kommune, Hans Vintervold (Ap) har nå skrevet et åpent brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Ordføreren påpeker at det over tid er bygd opp veldig gode tilbud for brukerne både ved Betania Malvik og ved LHL-klinikken på Røros.

- Jeg synes det er trist at Norge ikke tar seg råd til å vektlegge kontinuitet og kvalitet i den grad det fortjener, når vi legger helsetilbudene ut på anbud, skriver ordføreren som nå ber helseministeren se nærmere på de vedtak som er fattet.