Dette er advarselen fra Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel i Sør-Trøndelag, konsulent Rolf Aarland i Logistica og Bjørn-Arve Raanes, prosjektleder for godsprosjektet i Sør-Trøndelag. De jobber nå med å kartlegge godsstrømmene i fylket, og tegner et dystert bilde av situasjonen på trønderske og norske veier i årene som kommer dersom det ikke skjer endringer nå.

Bekymret bilist

I midten av november skrev Bjørn W. Lunde et innlegg til Ordret Fritt i Adresseavisen der han mente at trailertrafikken er i ferd med å ta over veinettet fullstendig. På en kjøretur mellom Trondheim og Oslo nylig talte Lunde og kona minst en trailer hvert andre minutt på store deler av strekningen.

«Bare fra Alvdal sentrum til krysset Lerkendal i Trondheim, en strekning på ca. 19 mil, talte min kone kvelden 14. september hele 119 motgående vogntog, dvs. seks i snitt per mil! På enkelte strekninger kom trailerne så tett imot, at de like gjerne kunne ha koblet seg på tilhengerfestet til hverandre», skriver han i innlegget.

Hans bekymring over trailertrafikken langs veien deles av dem som nå kartlegger omfanget av godsstrømmene inn og ut av Trøndelag. Erlend Solem sier det norske veinettet blir sprengt dersom ikke noe gjøres nå.

Ny godsterminal

- Vi venter fortsatt på en avklaring om den nye godsterminalen for bane som er vedtatt sør for byen. I mellomtiden skal det bygges en midlertidig godsterminal på Heggstadmoen. Men mye tyder på at vi har tapt kampen om å flytte godstrafikken over fra vei til bane og på sjøen, sier Solem.

Godsanalysen som ligger til grunn for Nasjonal transportplan (NTP) i årene fremover viser en vekst i godstrafikken på 290 millioner tonn frem mot 2020. 240 millioner av disse vil komme på vei. Potensialet for å overføre fra gods til vei utgjør bare 5–7 millioner tonn. Det betyr at det i 2050 vil kjøre 48 000 flere trailere på norske veier hver dag, i tillegg til alle de som kjører land og strand i dag.

- Dersom du synes det er mange trailere på veien i dag, er dette ingenting mot det som kommer i fremtiden, sier Erlend Solem.

Han mener at dersom man aksepterer denne utviklingen så må man skaffe seg kunnskap om hvordan de kan sikre at veiene blir sikre og fremkommelige til tross for denne økningen av trailere.

- Da må det ordninger til som gjør det mer lukrativt for transportørene å velge andre løsninger enn trailere på veien. Men uansett vil det bli flere trailere de neste årene, sier Solem.

Skaffe kunnskap

Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker å spille en mer aktiv rolle rundt godstransport i årene som kommer, og har derfor satt i gang et prosjekt som skal kartlegge godstrafikken i fylket og analyse fremtidens behov og løsninger.

- Vi jobber tett med de store transportørene i Trøndelag, og de foreløpige dataene vi har fått inn viser at deres transportbehov i årene som kommer stemmer godt overens med beregningene som er lagt inn i Nasjonal transportplan. I løpet av de neste 20 årene vil godsmengdene inn og ut av Trondheim doble seg. De 25 årene vi har lagt bak oss viser også en dobling av godsmengdene. Alt tyder på at dersom vi ikke får på plass en ny godsterminal så fort som mulig så vil all økningen i godsmengder komme på vei, sier Rolf Aarland i konsulentselskapet Logistica som er leid inn for å bistå prosjektleder Bjørn-Arve Raanes som leder godsprosjektet.

Samferdselsdirektør Erlend Solem ønsker seg en snarlig avklaring om ny godsterminal på Torgård, og insentivordningen som gjør det mer attraktivt å transportere gods på jernbane og på sjøen.

- Frem til den nye godsterminalen kommer må vi sørge for at den midlertidige terminalen på Heggstadmoen blir brukt av transportørene. Men veinettet inn og ut fra Heggstadmoen er ikke dimensjonert for dette godset, og vi risikerer at terminalen ikke blir benyttet fordi traileren vil kjøre seg fast. Vi trenger en konsekvensutredning rundt dette, og vi må få fakta på bordet om hvor godsstrømmene går, og hvilke tiltak som må iverksettes for å sikre at den midlertidige løsningen på Heggstadmoen blir så god at den bidrar til å redusere godstrafikk på vei. Dersom forholdene på Heggstadmoen fører til at enda mer av godset går over til vei, så tror jeg det blir vanskelig å få de tilbake igjen senere, sier Erlend Solem.

foto
Samferdselsdirektør Erlend Solem (i midten) i Sør-Trøndelag fylkeskommune er redd antall trailere på norske veier kan øke dramatisk i årene som kommer. Han etterlyser mer handling og fremdrift i planene om en ny godsterminal sør for Trondheim dersom ambisjonene om å få mer av godset over på bane og sjø skal lykkes. Rolf Aarland, til venstre og Bjørn-Arve Raanes, kartlegger nå godsstrømmene i Trøndelag. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen