Beløpet inkluderer den såkalte barneerstatningen (menerstatning og inntektstap) på 1,6 millioner kroner som allerede er utbetalt.

Det er berammet rettssak om erstatningsbeløpet i slutten av november, og prosesskrivet ble sendt Sør-Trøndelag tingrett denne uken. Advokat Christian Lundin i advokatfirmaet Ness Lundin DA, som representerer Line Sommer Hoel (26), har listet opp menerstatning, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, pensjonstap, hjemmearbeidsevne, påførte utgifter, fremtidige utgifter, tilpasning av bolig og skatteulempe som underposter i det samlede kravet.

Advokat Bjørn M. Brauti i advokatfirmaet Nidaros DA, som representerer Malvik kommune, beskriver kravet som voldsomt og vil råde kommunen til ikke å godta kravet. Dermed ligger det an til rettssak og ikke et utenomrettslig forlik, slik partene tidligere har vært innstilt på.

Fremtidig inntektstap

Det største enkeltbeløpet er på 4,25 millioner kroner og omhandler fremtidig inntektstap. Fremtidige utgifter og skatteulempe er på henholdsvis 1,6 og 1,25 millioner kroner. Totalt er kravet på 10 millioner kroner.

Tidligere har kommunen betalt kvinnen 1,6 millioner kroner, som er en standarderstatning for barn under 16 år. Det var på ungdomsskolen i Malvik hun ble både mobbet og utsatt for voldtekt. Det har Sør-Trøndelag tingrett slått fast. Menerstatningen er ment å dekke tapt livsutfoldelse og inntektstap.

- Nå har vi sendt et mer spesifisert erstatningskrav der de enkelte postene blir nøye beskrevet, sier Lundin.

Advokat Brauti sier at den rettsoppnevnte sakkyndige, psykologspesialist Sven Ole Nielsen, har satt Sommer Hoels medisinske skade til noe over 40 prosent. – På den bakgrunn er 10 millioner kroner ekstremt høyt. Jeg har aldri sett noe lignende før, understreker advokaten.

Vil utbetale mer

Han fremholder at Malvik kommune allerede har utbetalt et betydelig beløp (1,6 mill) og at Malvik kommune vil utbetale nok et betydelig beløp. Det vil muligens skje kommende uke.

- Jeg vil ikke si hvor høyt dette beløpet vil bli, men et beløp Malvik kommune mener er riktig. Slik det argumenteres fra motparten, og med tanke på at kommunen allerede har utbetalt menerstatning, vil jeg anbefale kommunen til ikke å godta kravet, sier Brauti.

I november i fjor avsa Sør-Trøndelag tingrett dom for at det foreligger en klar årsakssammenheng mellom mobbingen og helseproblemene Sommer Hoel har i dag. Psykologspesialisten har i sin erklæring vurdert at mobbing og overgrep står for 2/3 av årsaken til hennes tilstand. Sommer Hoel har fått innvilget 100 prosent uføretrygd som ung ufør. Overgrepet hun ble utsatt for i 2005 er godkjent som yrkesskade. På vegne av Sommer Hoel anføres det fra advokat Lundin at manglende evne til å delta i arbeidslivet og utføre hjemmearbeid, er en adekvat følge av mobbing og overgrep hun ble utsatt for på ungdomsskolen.

Etter Lundins mening er Malvik kommune erstatningsrettslig ansvarlig for både mobbing og voldtekt, og han viser i den forbindelse til tingrettens dom. Den medisinske invaliditeten er av den sakkyndige satt til 60 – 65 prosent.

Ville bli veterinær

I prosesskrivet fremgår det at Sommer Hoel fullførte videregående skole våren 2010, men at hun siden på grunn av mobbesaken har hatt problemer med videre utdanning. Uten skaden ville hun fullført videregående våren 2009 og gått videre til høyere studier høsten. Forut for skaden hadde hun ønsket å utdanne seg til veterinær.

Lundin fremholder at karakterene fra ungdomsskolen viser at hun var en faglig sterk elev, som med de riktige fagkombinasjonene på videregående, ville kommet inn på veterinærstudiet høsten 2009. I erstatningskravet er det tatt utgangspunkt i hva hun ville ha tjent som veterinær.

Ifølge Lundin har hun også krav på erstatning for at mulighetene til arbeid i hjemmet er svært redusert. Hun mangler styrke i kroppen. Derfor har hun et betydelig behov for hjelp. Hun er avhengig av rullestol og må ha med ledsager ved de fleste turer utenfor boligen. Sommer Hoel leier i dag bolig, og må påregne å kjøpe bolig som gjøres rullestolavhengig.

Lundin sier at Sommer Hoel er av den oppfatning at kommunens svar er betegnende for saken, nemlig at kommunen i hennes øyne avviser alt og driver henne fra skanse til skanse.

foto
Advokat Christian Lundin Foto: Heiko Junge
foto
Advokat Bjørn Morten Brauti Foto: Kjell A. Olsen, Adresseavisen