Hun sikter til Adresseavisens oppslag om at bompengeinnkrevingen havner i nabokommunene.

Både i Klæbu, Melhus og Malvik betaler gjennomsnittsbilisten mer i bompenger i året enn folk i Trondheim. Mens bilister i Klæbu i snitt må ut med 4730 kroner, betaler bilister i Melhus 3419 kroner og 3264 kroner i Malvik, mens bilister i Trondheim må ut med 3094 kroner.

- Det er viktig at vi fortsatt har et høyt trykk på å få bygd ut innfartsveiene til Trondheim, slik at de som betaler mest bompenger ser at de får noe igjen for pengene de betaler, sier Aarbergsbotten.

Fylkesvei 704

Hun sitter nå på Stortinget og har permisjon fra vervet som nestleder i komité for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Men hun er fortsatt fylkespolitiker. På Stortinget er hun særlig opptatt av klima innenfor transportsektoren.

- Nå er E6-utbyggingen over Heimdalsmyra i gang, men vi må finne en løsning for fylkesvei 704 mellom Sandmoen og Klæbu som gir en mer helhetlig utbygging enn hva som er status per nå, sier Aarbergsbotten.

Hun håper at fylkespolitikerne finner mer penger til fylkesvei 704. Skal man ha aksept for bompenger, må intensjonen om nytteeffekt flagges høyt, mener hun.

Ny godsterminal

- Vi må også ha forventninger om at utbyggingen av ny godsterminal sør for Trondheim vil bidra til en bedre infrastruktur, og som kommer bilistene og miljøet til gode. Bedre infrastruktur gir også bedre trafikkflyt, og med det bedre klima og økt trafikksikkerhet, fremholder stortingsrepresentanten.

De ulike etatene vil i nærmeste fremtid legge frem sine forslag til hvor godsterminalen skal bygges i forbindelse med en ny nasjonal transportplan. Flere veiprosjekt vil ikke bli avklart før man vet hvor godsterminalen skal legges.

- I tillegg må det bedre legges til rette for innfartsparkering, slik at flere kan lettere kombinere bil og kollektivreiser i Trondheim. Her må Miljøpakken bidra i enda større grad enn hva som har vært gjort hittil, sier Aarbergsbotten.

Hun regner med at det om ikke lenge kommer en Miljøpakke 3. Arbeidet er i full gang.

Spurt om holdninger

I februar 2014, knapt to måneder før det utvidede bompengesystemet ble etablert i trinn 2 i Miljøpakken, ble innbyggerne i Trondheim og de fire nabokommunene Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun spurt om sine holdninger og kjennskap til Miljøpakken. Flere i Trondheim svarte at de forbinder Miljøpakken med positive tiltak som bedre veier, kollektivtrafikk, sykkel og gangveier og miljøtiltak. I nabokommunene forbindes Miljøpakken i større grad med bompenger, bomring og avgifter.

Senere undersøkelser viser at færre er negative til de nye bompunktene. I den siste undersøkelsen fra november 2015 er det også sett på forskjellene i noen bydeler i Trondheim. De som er mest fornøyd er de som bor i de sentrumsnære områdene og i østområdene. I Heimdal/Tiller/Byåsen-områdene er det flere som er misfornøyde.

Galt å måtte betale

Innbyggerne i nabokommunene mente også i større grad enn innbyggerne i Trondheim at det er galt at bilister skal betale for miljøtiltak i Miljøpakken. Spørsmålet er direkte knyttet til at halvparten av inntektene fra bompunktene går til miljøtiltak som bedring av kollektivtilbudet, bygging av gang- og sykkelveier og økt trafikksikkerhet. Nesten halvparten av de spurte i nabokommunene mener dette er galt. Innbyggerne i Klæbu er de som er mest negative (56 prosent) til at bilister skal betale for miljøtiltak.

foto
Bygg ut: - Det er viktig at vi fortsatt har et høyt trykk på å få bygd ut innfartsveiene til Trondheim, slik at de som betaler mest bompenger ser at de får noe igjen for pengene de betaler, sier Torhild Aarbergsbotten (H). Foto: Terje Visnes, adressa