Dermed vedtok formannskapet i Trondheim at det etableres slike anlegg. Bare Fremskrittspartiets Elin Marie Andreassen stemte imot.

Frp går imot snøsmelteanlegg på grunn av de galopperende kostnadene. De er blitt 40 millioner kroner dyrere enn anslått allerede før det er bygd et eneste anlegg. Flertallet i formannskapet anbefaler at det etableres snøsmelteanlegg på permanente stasjoner utenfor Kollektivbuen innenfor en ramme på 53 millioner kroner.

Imidlertid skal finansiering av tiltakene avklares mellom partene i Miljøpakken og legges frem til politisk behandling i forbindelse med budsjettbehandlingen for metrobussprosjektet. Formannskapet ber rådmannen gå i dialog med partene i Miljøpakken for å avklare om driftsutgifter knyttet til infrastruktur til metrobuss fra 2019 kan finansieres gjennom Miljøpakken. En avklaring må skje i løpet av våren.

Bystyret og fylkestinget vedtok i april i fjor at knute- og omstigningspunkt skal bygges med snøsmelteanlegg. I tillegg heter det i vedtaket at «bare høytrafikkerte holdeplasser bør få undervarme på vente- og ombordstigningsområdet på busstasjonen». 35 byggeklare stasjoner skal legges frem til politisk behandling tidlig i år for å få vedtatt kostnadsramme og oppstart av bygging.

Må passe kostnadene

Ingrid Skjøtskift (H) var enig med Elin Marie Andreassen om å passe kostnadene, men konkluderte med at det er behageligere og mer praktisk med snøsmelteanlegg enn brøyting. Også Erling Moe (V) understreket at kostnadene må holdes innenfor et ansvarlig budsjett.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) støttet seg til rådmannens utredning om at det er mest lønnsomt å etablere snøsmelteanlegg i stedet for å brøyte og fikk støtte fra Geirmund Lykke (KrF). States dekker for øvrig 50 prosent av investeringskostnadene. Ottervik fikk støtte for å behandle saken nå og ikke utsette den.

Også fylkesutvalget i Trøndelag behandlet tirsdag saken om snøsmelteanlegg, og debatten var meget ordrik og detaljert. Lill Harriet Sandaune (Frp) fremmet forslag om å gå imot å etablere et slikt anlegg.

- Fylkesutvalget kan ikke akseptere at kostnadene er blitt 40 millioner dyrere enn anslått, mente Sandaune.

Hun fikk ikke med seg noen andre på dette, og rådmannens innstilling gikk dermed igjennom med stort flertall (14 mot én stemme).

Skeptisk til billetteringsløsning

Etter en lang og til dels heftig debatt ble derimot spørsmålet om en billetteringsløsning for metrobussen vedtatt utsatt i formannskapet, etter forslag fra Elin Marie Andreassen. Som det fremgikk av en reportasje i Adresseavisen tirsdag kan man i verste fall risikere å måtte gå opptil 800 meter for å få kjøpe metrobussbillett kontant. Geirmund Lykke fremholdt at det er avgjørende viktig at alle kan reise med gyldig billett.

- Det er forbausende at ikke AtB tar hensyn til de svakeste gruppene i samfunnet, sa Lykke. Han synes det er merkelig at man på t-kortet fjerner muligheten for å fylle opp kortet, slik at det belastes for hver reise. AtB ønsker å innføre periodekort, en løsning som faller uheldig ut for mange reisende.

Barn med kontanter

- Familier som skal sende barna sine til f.eks. kulturskolen, må utstyre barna med kontanter for at de skal kunne kjøpe billett på automat. Ikke alle har smarttelefon. Kontanter er i dag en anakronisme. Å gå flere hundre meter for å kjøpe billett, er opprørende, sa Lykke som fikk støtte fra flere av kommunalrådene.

Ingrid Skjøtskift og kollega Ottar Michelsen (SV) karakteriserte forslaget fra AtB som både forunderlig og uholdbart. Formannskapet ber om en nærmere redegjørelse fra AtB.

Får bygge tre innganger

Bygningsrådet vedtok enstemmig å la eierne av Mercursenteret endre fasaden mot Kongens gate med tre nye innganger. Rådmannen ville tillate bare én inngang, lengst mot øst. Også de øvrige ønskene om endringer på fasaden ble vedtatt. Imidlertid ber bygningsrådet om at det utarbeides en plan for hvordan uteområdet langs Kongens gate er tenkt brukt. Forslag til vedtak ble fremmet av Berit Tiller (H) på vegne av Høyre og Frp.

Hun viste til at hovedintensjonen bak forslaget om tre nye innganger mot Kongens gate er ønsket om å komme bort fra kjøpesenteridéen med en ekskluderende bygningsform. Forslaget viser et mer inkluderende forretningssenter som bidrar til liv på gateplan, som en god bymessig løsning. Dette må bli fulgt opp av god arkitektoniske detaljering slik at endringene vil bli oppfattet som velintegrerte løsninger i fasaden.

Saken sendes tilbake til administrasjonen, som på delegasjon fatter vedtak hvor de tekniske og formelle vilkår ivaretas.

Bruk av utearealet

Geirmund Lykke fikk tilslutning til en tilleggsbemerkning på vegne av KrF, Ap, MDG og V, der det vises til bystyrets byromsstrategi, hvor det heter:

Bystyret peker på potensialet som ligger i området langs nordsiden av Kongens gate mellom Nordre gate og Søndre gate, og ber om at utforming og alternativer for bruk vurderes nærmere. Området er i dag lite utnyttet på grunn av parkering og plasseringen av statuen av Hjalmar Andersen. Området har en solrik beliggenhet, og er ytterligere aktualisert ved nærheten til det vakre minnestedet etter 22. juli.

Bygningsrådet ber om å bli orientert om status for dette arbeidet.

Sissel Trønsdal (Ap) fikk vedtatt en merknad om bruk av uterommet foran Mercursenteret i Kongens gate på vegne av Ap, KrF pg MDG:

Bygningsrådet ber om en sak som skisserer hva plassen foran Kongens gate, Merkursentret, kan fylles med for å aktivisere og forskjønne området. Før disponering av gate/fortausareal gjøres må saken fremmes  til politisk behandling.

Nok en gang ble saken om utbygging av Grilstadfjæra felt B3 og N7 utsatt. Formannskapet ber rådmannen se på om småbåthavna kan få mer areal til vedlikehold og reparasjon av båter enn de 0,9 dekar som omhandles i reguleringsplanen.